Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak
nitelendirilmesine yol açan huylar ve
bunların etkisiyle ortaya çıkan söz ve
davranışlar bütününe denir. Ahlaki
değerleri bugün yeryüzündeki dinlerin
çoğunda görmek mümkündür.
Yeryüzündeki ilahî ve beşerî kökenli
dinlerde bazı ortak ahlaki ilkeler vardır.
Bunlar; doğruluk, temizlik, iyilik ve
yardımseverlik, büyüklere saygı, zarar
vermemek, öldürmemek, hırsızlık, zina
ve yalancı şahitlik yapmamaktır.
İslam
dini
büyük
önem
vermiştir.
Doğruluk;
Bütün
Hristiyanlıkta
Yahudiliğin
Budizm
Konfüçyanizmde
dinler
vedoğruluğa
insanın
Hinduizmde
dedoğruluğa
da
önem
doğruluğa
ise
özünde,
doğruluk
verdiği
de
büyük
doğruluk
sözünde
önem
birinsanın
önem
değerdir.
ve
Nitekim
Kuran-ı
Kerim’deki
davranışlarında
vermişlerdir.
verilmiştir.
Bu
ahlaki
mükemmel
konu
erdemlerden
Tevrat’ta
İncillerde
erdemlerinden
Yeryüzündeki
tutarlı
şöyle
sayılmıştır.
her
olmasıdır.
ifade
zaman
dinlerin
birisidir.
edilmiştir:
doğru
İnsanın
Buna
“...Emrolunduğun
diğerdoğru
mesajının
olmak
“Çalmayacaksınız.
Hinduizm'deki
göre
insanlarla
emredilmiştir.
özü,
olankarma
insanın
ilişkilerini
insan,
Hile“En
inancı,
doğruluk
yapmayacaksınız.
çok
küçük
belirleyen
şeyi
insanın
işte
üzere
gibi
dosdoğru
ol...”
ayetikarşılığının
Hz.
Peygamberin
temel
olmasıdır.
güvenilir
Birbirinize
geçmişte
başarabilecek
ahlaki
olan
yaptıklarının
yalan
ölçülerden
kişi,
vasıftadır.
söylemeyeceksiniz.
büyük
biri
işte
olan
de güvenilir
şahsında
tüm
müminlere
her
zaman
doğru
doğruluk,
olur.
Benim
gelecekte
Enadımla
küçük
aynı
görüleceği
yalan
işte
zamanda
dürüst
yere
esasına
insan
ant
olmayan
dayanır.
tabiatına
kişi,
olmayı
emretmektedir.
İslam,
sadece
doğru
uygun
büyük
içmeyeceksiniz.
Bu
nedenle
işte
davranışları
de
doğruluk
dürüst
ortaya
olmaz.”
insanın
koymaktır.
karmasını
Bu
sözlü olmayı değil, doğrularla beraber
nedenle doğruluk;
belirleyen
en önemli
yalan,
ahlaki
hile,
ilkedir.
ikiyüzlülük
yaşamayı da doğruluğun bir gereği olarak
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ve sahtekârlığın zıddıdır.
kabul etmiştir.
1. DOĞRULUK
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
Temizlik bütün dinlerin ortak ahlaki
ilkelerinden biridir. İnsanlık tarihi
boyunca ortaya çıkan tüm dinler insan ve
toplum yararına olan temizliğe önem
vermişlerdir. Dinler genelde temizliği
maddi ve manevi olmak üzere iki kısımda
ele almışlardır. Bazı dinlerde manevi
temizliğe
daha çok vurgu yapılırken bazılarında ise
her ikisine de önem verilmiştir.
Budizm
İslam
Hristiyanlıkta
Yahudilikte
dini
vetemizliğe
Hinduizmde
temizlik
maddibüyük
hem
temizlikten
demaddi
önem
dış temizlikten
hem
çok de
vermiştir.
manevi
çok
iç temizliğe
temizliğe
yönüyle
İslam,önem
hem
ele
vurgu
alınmakla
maddi
verilmiştir.
yapılmıştır.
hem
birlikte
de“Siz
manevigüzel
dıştan
maddi
Hinduizmde
temizlik
temizliği
görünen,
insanın
öne
dinin
çıkar.
kalbini
ama
önemli
Nitekim
içi
herölü
türlü
esaslarından
kemikleri
Tevrat’ta
kötü
düşüncelerden
şöyle
ve her
saymış
buyrulur:
türlüve
arındırması
pislikle
ibadetlerle
“Yıkanıp
dolu
ilişkilendirmiştir.
badanalı
temizlenin,
emredilir.
mezarlara
kötülük
Hz.benzersiniz.
yaptığınızı
Peygambere
gözüm
Dıştan
gelen
ilk ayetlerde
insanlara
görmesin.
doğru
Kötülük
temizliğe
görünürsünüz;
etmekten
vurgu yapılmıştır
vazgeçin.
ama içte
“Ey bürünüp
ikiyüzlülük
İyilik
etmeyiveöğrenin.”
sarınan!
kötülükleKalk
Yahudilikte
dolusunuz.”
ve (insanları)
ibadet
yapmak
için temizlenmek
önemlidir.
uyar. Sadece
Rabb’ini büyük
tanı. İbadet
yapacak
el ve ayaklarını
Elbiseni kişi,
tertemiz
tut. Kötü yıkarken
şeyleri
ibadeti
kişiler
terket.”yönetecek
(Müddessir
1-5)de vücutlarını
tümüyle temizlerler.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. TEMİZLİK
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
3. İYİLİK VE YARDIMSEVERLİK
Dinler mensuplarına iyi olmayı, iyilik
yapmayı ve başkalarına yardımcı olmayı
emretmiştir. Çünkü iyilik ve
yardımseverlik dindarlığın bir gereğidir.
İslam dini iyilik ve yardımlaşmayı kimseyi
incitmeden, Allah rızası için yapmayı
emretmiştir. “...İyilik ve takvada
yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta
yardımlaşmayın. Allah’tan korkun...”
(Maide 2)
Budizm
İyilik
ve yardımseverlik
ve Hinduizm gibi
Yahudiliğin
Doğu
de
önem verdiği
dinlerinde
de ahlak
iyilik ve
ilkelerindendir.
yardımseverlik
Yahudiliğin kutsal
emredilmiş
ve mutluluğa
kitabı Tevrat’ta
ulaşmanın
heryolu
Yahudi’nin
kabul
edilmiştir.
imkânları
Budizm’
ölçüsünde
de bütün
iyilik
yapması gerektiği
canlılara
ayrım yapmadan
ifade edilir.
sevgi ve iyi
niyetle yaklaşmak, her canlıya merhamet
Hristiyanlıkta iyilik ve yardımseverlik ebedi
etmek mutluluğa ulaştıran yollardandır.
mutluluğa ulaşmanın yollarından biri olarak
kabul edilmiştir. Ancak yapılan yardım ve
iyiliklerin gösterişten uzak ve gizli olması
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
tavsiye edilir.
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
Tüm dinler büyüklere saygı göstermeyi
ahlaki erdemlerden saymıştır. Tüm
dinlerde anne babaya saygılı olmak ve
güzel muamelede bulunmak
emredilmiştir.
Konfüçyanizmde
İslam
Büyüklere
Hristiyanların
dini büyüklere
saygılı
kutsal
olmak
büyüklere
saygılı
kitabı
Yahudilikte
olan
olmayı
iyi İncil’de
ahlaki
bir görev
önemli
büyüklere
davranmak
birsayar
saygı
ahlak
ve saygılı
ve
göstermek
kuralıdır.
anne
olmak,
babaya
Yahudilerin
veailesine
anne
iyi
davranmayı
kutsal
babaya
hizmet
kitabı
etmek
iyi davranmak
emreder.
Tevrat’ta
kişinin bilge
şöyle
çok önemlidir.
olduğunun“…
“Rabb’in,
buyrulmaktadır:
Rab
işaretlerindendir.
yolunda
kendisinden
anne babanızın
başkasına
sözünü
kulluk
etmemenizi
“Ak
dinleyin.
saçlı insanların
Çünkü
ve anne
doğrusu
önünde
babaya
budur.
ayağa
iyilikle
İyilik
davranmanızı
kalkacak,
bulmak,
Budizm
ve
yeryüzünde
yaşlılara
Hinduizm
emretti.
saygı
uzun
gibi
Şayet
göstereceksin.”
dinlerde
ömürlü
onlardan
olmak
de
biri veya
“Tanrı’n
için
büyüklere
annene
Rabb’in
ikisi
karşı
babana
senin
iyi
buyruğu
davranmak
yanında
saygı uyarınca
göstereceksin.”
yaşlanırsa,
ahlaki
anne
onlara: “Öf!.”
babana
erdemlerden
saygı göster.
sayılmıştır.
bile deme
Öyleve
ki onları
ömrün uzun
azarlama; onlara güzel söz söyle.”
olsun…”
(İsra 23)
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4. BÜYÜKLERE SAYGI
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
5. BAŞKALARINA ZARAR VERMEMEK
Bütün insanlar doğuştan birtakım
haklara sahiptir. Yaşama, mülkiyet,
inanma, düşünce, namus ve iffet
bunların en başta gelenleridir. Bütün
dinler insanların sahip oldukları temel
hakları koruma altına alarak onlara
yönelik her türlü saldırıyı
yasaklamışlardır. Çünkü dinlerin hedefi
insanların huzur ve mutluluğunu
sağlamaktır.
İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm,
Hinduizm ve Konfüçyanizm gibi dinlerin
hepsi insanlara ve diğer canlılara zarar
verecek her türlü davranışı doğru
bulmamıştır. Bu dinler başkalarına zarar
vermemeyi dindarlığın ve güzel ahlakın
bir gereği saymıştır.
“İyi insan
“İnsanların
“Sana
“Bir
“Hayat
“Kendin
kimse
kimse
kötü
herkes
için
diğerlerinin
dünyadaki
kendi
gelen
sana
istemediğin
için
nasıl
nefsi
şeyleri
azizdir.
tüm
davranmasını
kazancını
için
arkadaşlarına
şeyi
Diğerlerini
yaratılmışlara
istediğini
başkalarına
kendi
kardeşi İşte
istiyorsan
yapma.
kendisine
kendinle
yapma.”
kazancı,
için
diğerlerinin
(Konfüçyanizm)
mukayese
davranılmasını
sen
de
bude
istemedikçe
Tevrat’ın
onlara
ederek
kaybını
öyle
özüdür.”
istediği
ne
gerçek
da
davran.”
onlarla
kendi
gibi
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
mümin
(Hristiyanlık)
(Yahudilik)
davranmalıdır.”
çekiş
kaybı
ne
olarak
olamaz.”
de çekişmeye
görür.”
(Caynizm)
(İslam)
(Taoizm)
neden ol.” ( Budizm)
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
Cinayet işlemek bütün dinlerde büyük
günah sayılmış ve yasaklanmıştır.
İslam dini öldürmeyi yasaklamış ve
büyük günah kabul etmiştir. İslam, bir
insanın yaşama hakkını alan kimseyi,
bütün insanları öldürmüş gibi sayar.
Diğer taraftan bir insanın hayatını
kurtarmayı da bütün insanların hayatını
kurtarmış gibi değerlendirir.
Hristiyanlığa göre sonsuz hayata
kavuşmanın ve mutlu olmanın
şartlarından biri de öldürmemektir. Doğu
dinlerinde de öldürmek büyük
günahlardan sayılmıştır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6. ÖLDÜRMEMEK
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
7. HIRSIZLIK YAPMAMAK
Hırsızlık; hile, dolandırıcılık, yankesicilik,
rüşvet ve yalancı şahitlik gibi yollarla
başkasının malını elinden almaktır. Tüm
dinler insanların yaşamını olduğu gibi
malını da koruma altına almış ve hırsızlığı
yasaklamıştır.
İslam dini hırsızlık yapmayı büyük
günahlardan saymıştır. Çünkü hırsızlık
yapmak hem insanların emeğine karşı
saygısızlık hem de bir kul hakkıdır. İslam
Müslümanlara helal rızık kazanmak için
çalışmayı emretmiştir.
Hristiyanlığa göre hırsızlık yapmak doğru
bir davranış değildir ve yasaktır.
Hinduizm vedeBudizm'de
Yahudilikte
hırsızlık yapmak
de hırsızlık
yasaklanmıştır.
yapmak
insanınYahudilikteki
iyiliğe ve doğruluğa
On Emir’den
biri de çalmamaktır.
ulaşmasını
engelleyen bir davranış olarak
görülmüştür.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
Aralarında evlilik bağı olmayan
kimselerin cinsel birlikteliklerine zina
denir. İnsan neslinin devamını tehdit
eden, bireylerin iffet ve namus
değerlerini yok eden zina, tarih boyunca
toplumlar ve dinler tarafından zararlı bir
davranış olarak görülmüştür.
İslam dini zinayı büyük günahlardan biri
olarak kabul etmiştir. Zina, insanları
ahlaksızlığa sevk eder ve kul hakkına
sebep olur. “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü
o, şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir
yoldur.” (İsra 32)
Hint dinlerinde
Yahudiliğe
Hristiyanlığa
göre
göre
de
zina
de
zina
yapmak
zina
yasaklanmıştır.
yapmak
kötü ve
büyük
yasak
bir
Evliliğe
günahtır.
davranışlardandır.
dinî ve
Hristiyanlığa
sosyal açıdan
On
göre
Emir’den
büyük
zina önem
biri
olan “Zina
yapmak
verilen
Hinduizme
haram
etmeyeceksin!”
olduğu
göregibi
cinsî
dir.
herhangi
ihtiyaçlar
bir
kadına yollarla
meşru
kötü duygularla
karşılanmalı
bakmak
ve zinadan
da o
kadınla
uzak
durulmalıdır.
zina yapmış gibi sayılmıştır.
Budizm'de ise zina yapmamak, uyulması
gereken beş temel ilkeden biridir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
8. ZİNA YAPMAMAK
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
9. YALANCI ŞAHİTLİK YAPMAMAK
Yalan söylememek ve yalancı şahitlik
yapmamak dinlerin ortak ahlaki
ilkelerindendir. Yalan, başkalarını
kandırmak amacıyla gerçeğe aykırı
beyanda bulunmaktır. Doğruluğu
emreden dinler, yalan söylemeyi ve
yalancı şahitlikte bulunmayı
yasaklamışlardır.
İslam dini yalan söylemeyi ve yalancı
şahitlik yapmayı yasaklamış ve büyük
günahlardan saymıştır. “…Yalan sözden
sakının.” (Hac 30)
Hint dinlerinde
Yahudilikteki
Onde
Emir’den
yalancı şahitlik
biri de
“Komşuna
yapmak
yasaklanmıştır.
karşı yalan yere
Budizm’in
tanıklık beş
etmeyeceksin!”
ilkesinden
biri de yalan söylememektir.
Budizm’e göre her zaman doğru
Hristiyanlıkta
da yalancı
şahitlik
yapmak
konuşmak ve doğru
hareket
etmek
yasaklanmıştır.
Mutluluğa
ulaşmanın
insanın içine düştüğü
ıstıraptan
yollarından
de Tanrı’nın
kurtulmasınıbiri
sağlar.
buyruklarından olan “Yalan yere tanıklık
etmeyeceksin.” emrine uymaktır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
Download