DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ 1

advertisement
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
1. DOĞRULUK
Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylar ve
bunların etkisiyle ortaya çıkan söz ve davranışlar bütününe denir.
Ahlaki değerleri bugün yeryüzündeki dinlerin çoğunda görmek
mümkündür.
Yeryüzündeki ilahî ve beşerî kökenli dinlerde bazı ortak ahlaki ilkeler
vardır. Bunlar; doğruluk, temizlik, iyilik ve yardımseverlik, büyüklere
saygı, zarar vermemek, öldürmemek, hırsızlık, zina ve yalancı şahitlik
yapmamaktır.
İslam
dini
büyük
önem
vermiştir.
Nitekim
Kuran-ı
Kerim’deki
Doğruluk;
Bütün
Hristiyanlıkta
Yahudiliğin
Budizm
Konfüçyanizmde
dinler
vedoğruluğa
insanın
Hinduizmde
dedoğruluğa
da
önem
doğruluğa
ise
özünde,
doğruluk
verdiği
de
büyük
doğruluk
sözünde
önem
birinsanın
önem
değerdir.
verilmiştir.
ve
ahlaki
vermişlerdir.
mükemmel
davranışlarında
Bu
erdemlerden
konu
İncillerde
Tevrat’ta
erdemlerinden
Yeryüzündeki
tutarlı
her
sayılmıştır.
zaman
şöyle
olmasıdır.
ifade
“...Emrolunduğun
birisidir.
İnsanın
dinlerin
doğru
edilmiştir:
Hinduizm'deki
olmak
diğer
mesajının
Buna
“Çalmayacaksınız.
emredilmiştir.
insanlarla
göre
karma
özü,
doğru
inancı,
insanın
ilişkilerini
olan
“En
insanın
Hile
insan,
doğruluk
küçük
yapmayacaksınız.
belirleyen
geçmişte
çok
işteüzere
şeyi
güvenilir
temel
başarabilecek
yaptıklarının
olmasıdır.
ahlaki
Birbirinize
olan kişi,
ölçülerden
karşılığının
vasıftadır.
büyük
yalan işte
gibi
dosdoğru
ol...”Enayeti
Hz.adımla
Peygamberin
şahsında
tüm
müminlere
de güvenilir
söylemeyeceksiniz.
gelecekte
görüleceği
olur.
Benim
küçük
esasına
işte
dayanır.
dürüst
yalan
olmayan
yere
antkişi,
içmeyeceksiniz.
büyük
işte deher
biri
olan doğruluk,
aynı
zamanda
insan
tabiatına
uygun
davranışları
zaman doğru olmayı emretmektedir. İslam, sadece doğru sözlü olmayı
ortaya
dürüst
Bu
nedenle
koymaktır.
olmaz.”
doğruluk
Bu nedenle
insanın karmasını
doğruluk; belirleyen
yalan, hile,enikiyüzlülük
önemli ahlaki
ve
değil, doğrularla beraber yaşamayı da doğruluğun bir gereği olarak kabul
sahtekârlığın zıddıdır.
ilkedir.
etmiştir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
2. TEMİZLİK
Temizlik bütün dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden biridir. İnsanlık tarihi
boyunca ortaya çıkan tüm dinler insan ve toplum yararına olan
temizliğe önem vermişlerdir. Dinler genelde temizliği
maddi ve manevi olmak üzere iki kısımda ele almışlardır. Bazı dinlerde
manevi temizliğe
daha çok vurgu yapılırken bazılarında ise her ikisine de önem
verilmiştir.
Budizm
İslam
Hristiyanlıkta
Yahudilikte
dini
vetemizliğe
Hinduizmde
temizlik
maddibüyük
hem
temizlikten
demaddi
önem
dış temizlikten
hem
çok
vermiştir.
manevi
de manevi
çok
İslam,
temizliğe
iç temizliğe
yönüyle
hem vurgu
maddi
ele
önem
alınmakla
yapılmıştır.
hem de
verilmiştir.
manevi
“Siz
birlikte
dıştan
maddi
temizliği
güzel
Hinduizmde
temizlik
görünen,
dinin önemli
öne
insanın
ama
çıkar.
esaslarından
içi
kalbini
Nitekim
ölü kemikleri
herTevrat’ta
türlü
saymış
ve
kötü
her
ve
şöyle
düşüncelerden
ibadetlerle
türlü
buyrulur:
pislikle
arındırması
ilişkilendirmiştir.
dolu
“Yıkanıp
badanalı
temizlenin,
emredilir.
mezarlara
Hz. kötülük
Peygambere
benzersiniz.
yaptığınızı
gelen
Dıştan
gözüm
ilk ayetlerde
insanlara
görmesin.
temizliğe
doğru
Kötülük
vurgu
etmekten vazgeçin.
yapılmıştır
görünürsünüz;
“Ey bürünüp
ama İyilik
içte ikiyüzlülük
sarınan!
etmeyi öğrenin.”
Kalk
ve kötülükle
ve (insanları)
Yahudilikte
dolusunuz.”
uyar.
ibadet
Sadece
yapmak
için
temizlenmek
önemlidir.
İbadet
yapacak
el ve
ayaklarını
yıkarken
Rabb’ini
büyük tanı.
Elbiseni
tertemiz
tut.kişi,
Kötü
şeyleri
terket.”
ibadeti
yönetecek
(Müddessir
1-5) kişiler de vücutlarını tümüyle temizlerler.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
3. İYİLİK VE YARDIMSEVERLİK
Dinler mensuplarına iyi olmayı, iyilik yapmayı ve başkalarına yardımcı
olmayı emretmiştir. Çünkü iyilik ve yardımseverlik dindarlığın bir
gereğidir.
İslam dini iyilik ve yardımlaşmayı kimseyi incitmeden, Allah rızası için
yapmayı emretmiştir. “...İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve
düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun...” (Maide 2)
Budizm
İyilik
ve yardımseverlik
ve Hinduizm gibi
Yahudiliğin
Doğu dinlerinde
de önem
deverdiği
iyilik veahlak
yardımseverlik
emredilmiş ve mutluluğa
ilkelerindendir.
Yahudiliğinulaşmanın
kutsal kitabı
yoluTevrat’ta
kabul edilmiştir.
her Yahudi’nin
Budizm’ de
bütün canlılara
imkânları
ölçüsünde
ayrımiyilik
yapmadan
yapmasısevgi
gerektiği
ve iyi ifade
niyetle
edilir.
yaklaşmak, her
canlıya merhamet etmek mutluluğa ulaştıran yollardandır.
Hristiyanlıkta iyilik ve yardımseverlik ebedi mutluluğa ulaşmanın
yollarından biri olarak kabul edilmiştir. Ancak yapılan yardım ve iyiliklerin
gösterişten uzak ve gizli olması tavsiye edilir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
4. BÜYÜKLERE SAYGI
Tüm dinler büyüklere saygı göstermeyi ahlaki erdemlerden saymıştır.
Tüm dinlerde anne babaya saygılı olmak ve güzel muamelede
bulunmak emredilmiştir.
Konfüçyanizmde
İslam
Büyüklere
Hristiyanların
dini büyüklere
saygılı
kutsal
olmak
büyüklere
saygılı
kitabı
Yahudilikte
olan
olmayı
iyi davranmak
İncil’de
ahlaki
önemli
büyüklere
birve
bir
görev
saygılı
ahlak
saygı
sayar
olmak,
kuralıdır.
göstermek
ve anne
ailesineve
hizmet
babaya
Yahudilerin
anne
babaya
etmek
iyi davranmayı
kutsal
iyikişinin
davranmak
kitabı
bilge
emreder.
Tevrat’ta
olduğunun
çok önemlidir.
şöyleişaretlerindendir.
buyrulmaktadır:
“… Rab yolunda anne
saçlı insanların
“Rabb’in,
“Ak
babanızın
kendisinden
sözünü dinleyin.
önünde
başkasına
Çünkü
ayağa kulluk
kalkacak,
doğrusu
etmemenizi
budur.
yaşlılara
İyilik
saygı
vebulmak,
anne babaya
Budizmdavranmanızı
iyilikle
göstereceksin.”
yeryüzünde
ve Hinduizm
uzun
“Tanrı’n
ömürlü
emretti.
gibiRabb’in
olmak
dinlerde
Şayet
için
buyruğu
deannene
onlardan
büyüklere
uyarınca
babana
biri
karşı
veya
anne
saygı
iyiikisi
babana
davranmak
senin
saygı
ahlaki erdemlerden
yanında
göster.
göstereceksin.”
Öyle
yaşlanırsa,
ki ömrün
onlara:
sayılmıştır.
uzun olsun…”
“Öf!.” bile deme ve onları azarlama;
onlara güzel söz söyle.”
(İsra 23)
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
5. BAŞKALARINA ZARAR VERMEMEK
Bütün insanlar doğuştan birtakım haklara sahiptir. Yaşama, mülkiyet,
inanma, düşünce, namus ve iffet bunların en başta gelenleridir. Bütün
dinler insanların sahip oldukları temel hakları koruma altına alarak
onlara yönelik her türlü saldırıyı yasaklamışlardır. Çünkü dinlerin hedefi
insanların huzur ve mutluluğunu sağlamaktır.
İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm ve Konfüçyanizm gibi
dinlerin hepsi insanlara ve diğer canlılara zarar verecek her türlü
davranışı doğru bulmamıştır. Bu dinler başkalarına zarar vermemeyi
dindarlığın ve güzel ahlakın bir gereği saymıştır.
“İyi insan
“İnsanların
“Sana
“Bir
“Hayat
“Kendin
kimse
kimse
kötü
herkes
için
diğerlerinin
dünyadaki
kendi
sana
gelen
istemediğin
için
nasıl
nefsi
şeyleri
azizdir.
tüm
kazancını
davranmasını
için
arkadaşlarına
şeyi
Diğerlerini
yaratılmışlara
istediğini
başkalarına
kendiistiyorsan
kardeşi
kendinle
kazancı,
yapma.
kendisine
yapma.”
için
mukayese
sen
diğerlerinin
İşte
de
(Konfüçyanizm)
de
davranılmasını
bu
istemedikçe
onlara
Tevrat’ın
ederek
kaybını
öyleneda
kendi kaybı
gerçek
davran.”
özüdür.”
istediği
onlarla
mümin
çekiş
gibi
(Yahudilik)
(Hristiyanlık)
olarak
davranmalıdır.”
neolamaz.”
degörür.”
çekişmeye
(İslam)
(Taoizm)
(Caynizm)
neden ol.” ( Budizm)
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
6. ÖLDÜRMEMEK
Cinayet işlemek bütün dinlerde büyük günah sayılmış ve
yasaklanmıştır.
İslam dini öldürmeyi yasaklamış ve büyük günah kabul etmiştir. İslam,
bir insanın yaşama hakkını alan kimseyi, bütün insanları öldürmüş gibi
sayar. Diğer taraftan bir insanın hayatını kurtarmayı da bütün insanların
hayatını kurtarmış gibi değerlendirir.
Hristiyanlığa göre sonsuz hayata kavuşmanın ve mutlu olmanın
şartlarından biri de öldürmemektir. Doğu dinlerinde de öldürmek
büyük günahlardan sayılmıştır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
7. HIRSIZLIK YAPMAMAK
Hırsızlık; hile, dolandırıcılık, yankesicilik, rüşvet ve yalancı şahitlik gibi
yollarla başkasının malını elinden almaktır. Tüm dinler insanların
yaşamını olduğu gibi malını da koruma altına almış ve hırsızlığı
yasaklamıştır.
İslam dini hırsızlık yapmayı büyük günahlardan saymıştır. Çünkü
hırsızlık yapmak hem insanların emeğine karşı saygısızlık hem de bir kul
hakkıdır. İslam Müslümanlara helal rızık kazanmak için çalışmayı
emretmiştir.
Hristiyanlığa göre hırsızlık yapmak doğru bir davranış değildir ve
yasaktır.
Hinduizm vedeBudizm'de
Yahudilikte
hırsızlık yapmak
de hırsızlık
yasaklanmıştır.
yapmak insanın
Yahudilikteki
iyiliğe veOn
doğruluğa
ulaşmasınıbiri
Emir’den
engelleyen
de çalmamaktır.
bir davranış olarak görülmüştür.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
8. ZİNA YAPMAMAK
Aralarında evlilik bağı olmayan kimselerin cinsel birlikteliklerine zina
denir. İnsan neslinin devamını tehdit eden, bireylerin iffet ve namus
değerlerini yok eden zina, tarih boyunca toplumlar ve dinler tarafından
zararlı bir davranış olarak görülmüştür.
İslam dini zinayı büyük günahlardan biri olarak kabul etmiştir. Zina,
insanları ahlaksızlığa sevk eder ve kul hakkına sebep olur. “Zinaya
yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur.” (İsra
32)
Hint dinlerinde
Yahudiliğe
Hristiyanlığa
göre
göre
de
zina
de
zina
yapmak
zina
yasaklanmıştır.
yapmak
kötü ve
büyük
yasak
Evliliğe
birdavranışlardandır.
günahtır.
dinî ve sosyal
Hristiyanlığa
açıdan
On göre
büyük
Emir’den
zina
yapmak
önem
biri haram
verilen
olan “Zina
olduğu
Hinduizme
etmeyeceksin!”
gibi herhangi
göre cinsîdir.
bir
ihtiyaçlar
kadına meşru
kötü duygularla
yollarla
karşılanmalı
bakmak
da ove
kadınla
zinadan
zina
uzak
yapmış
durulmalıdır.
gibi sayılmıştır.
Budizm'de ise zina yapmamak, uyulması gereken beş temel ilkeden
biridir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİNLERDE TEMEL AHLAK İLKELERİ
9. YALANCI ŞAHİTLİK YAPMAMAK
Yalan söylememek ve yalancı şahitlik yapmamak dinlerin ortak ahlaki
ilkelerindendir. Yalan, başkalarını kandırmak amacıyla gerçeğe aykırı
beyanda bulunmaktır. Doğruluğu emreden dinler, yalan söylemeyi ve
yalancı şahitlikte bulunmayı yasaklamışlardır.
İslam dini yalan söylemeyi ve yalancı şahitlik yapmayı yasaklamış ve
büyük günahlardan saymıştır. “…Yalan sözden sakının.” (Hac 30)
Hint dinlerinde
Yahudilikteki
Onde
Emir’den
yalancı şahitlik
biri de “Komşuna
yapmak yasaklanmıştır.
karşı yalan yere
Budizm’in
tanıklık
beş ilkesinden biri de yalan söylememektir. Budizm’e göre her zaman
etmeyeceksin!”
doğru konuşmak ve doğru hareket etmek insanın içine düştüğü
ıstıraptan kurtulmasını sağlar.
Hristiyanlıkta da yalancı şahitlik yapmak yasaklanmıştır. Mutluluğa
ulaşmanın yollarından biri de Tanrı’nın buyruklarından olan “Yalan yere
tanıklık etmeyeceksin.” emrine uymaktır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
Download