Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
1. Dinin Tanımı ile İlgili Görüşler
2. Dinin Kaynağı Hakkındaki
Görüşler
2.1. Evrimci Görüş
2.2. Vahiy Temelli Görüş
3. Din ile Mitoloji
4. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri
ve Önemi
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. Dinin Tanımı ile İlgili Görüşler
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
“Din” kelimesi yol, hayat tarzı, hesap
günü, kanun, hüküm vb. anlamlara gelir.
Buna göre din, genel olarak insanın
hayat tarzı ya da hayatında izlediği yol
anlamına gelir.
“Din, tarih boyu insan hayatında var
olmuş, insanın düşüncelerini, tavırlarını,
davranışlarını ve diğer insanlara ve
çevreye karşı tutumlarını belirlemiştir.”
Çünkü insan, var oluş nedeni ve
amacının cevabını dinde bulmuştur.
Hiçbir baskı ve zulüm, insanın
hayatından onu söküp atamamıştır.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
1. Dinin Tanımı ile İlgili Görüşler
Din Bilimcilerinin Tanımları
Aslında dini inceleme ve araştırma
konusu edinen her disiplin, işine
yarayan bir din tarifiyle yola çıkmıştır.
Emile Durkheim (Emil Durkaym), “Din,
bir cemaatin meydana gelmesini
sağlayan ayin ve inançlar sistemidir.”
Feurbach (Fuurbah) ise dinin dua,
kurban ve inançla kendini gösteren bir
arzudur.
Hegel de dini, akıl ve ruhun daimi,
bağımsız faaliyetlerinden ibaret olan bir
sistemdir.
Seyyit Şerif Cürcani dini şöyle tarif
etmiştir: “Din, akıl sahiplerini
peygamberin bildirdiği şeyleri kabule
çağıran ilahî bir kanundur.”
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. Dinin Tanımı ile İlgili Görüşler
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
İslam Bilimcilerinin Tanımları
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, din,
akıl sahiplerini kendi iradeleriyle kabul
ettikleri hayra götüren ilahî kanundur.
Ömer Nasuhi Bilmen de dini şu şekilde
tarif etmiştir: “Din, Allah’ın bir
kanunudur ve birtakım hükümlerin,
hakikatlerin mukaddes bir mecmuasıdır
ki bunu peygamberleri vasıtasıyla
insanlara lütuf ve ihsan buyurmuştur.
Kuran, “insanlar için temelde iki dinin
varlığından bahseder. Bunlardan ilki
Allah’ın insanlar için seçtiği ve
öngördüğü din olan İslam ya da Allah’ın
dinidir; diğeri ise İslam dışındaki din
veya dinlerdir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. Dinin Tanımı ile İlgili Görüşler
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
Dinin Özünü Oluşturan Unsurlar
Açısından Tanımlar
Kutsal kitap merhalesi esas alındığında
din, Tanrı’nın veya din kurucularının
kutsal metinlerde yer alan sözlerinden
ibarettir.
Kurumsallaşma merhalesi esas
alındığında ise din; bir inanç, davranış
ve sosyal hayatın belirli şartlarına göre
oluşturulmuş kurumlar sistemidir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
2. Dinin Kaynağı Hakkındaki
Görüşler
2.1. Evrimci Görüş
Evrim, birbirini takip ederek yavaş yavaş
meydana gelen değişme ve gelişmeye
denir. Dinlerin zaman içinde çeşitli
sebeplere bağlı olarak ortaya çıkıp
geliştiğini iddia eden görüşe de evrimci
görüş adı verilir.
DİNİN BAŞLANGICININ
Buna göre insanlar korku, suçluluk
duygusu, atalara saygı ve benzeri
sebeplerden dolayı dine yönelmiştir.
Edward Tylor “animizm”,
Frazer “büyü”,
Marett “mana”,
Spencer “atalar kültü”,
Durkheim ise “totemizm”
olduğunu savunmuştur.
Lang ve Schmidt ise monoteist
(tek tanrıcı) görüşü savunurlar.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
2. Dinin Kaynağı Hakkındaki
Görüşler
2.2. Vahiy Temelli Görüş
Sonuçkaynağı
Dinin
olarak dinin
ile ilgili
kaynağı
vahiy Allah’tır.
temelli
görüşe göredahil
Peygamber
din, Allah
hiçbirtarafından
beşer din vahiy
yoluyla insanlar
koyamaz.
Allah, insanoğluna
arasından seçtiği
rehber ve
peygamberlere
örnek
olan birçok
gönderilen
elçi göndermiştir.
ilahî kurallar
bütünüdür.
Onların
Din,
Hz. sonuncusu
Âdem’le başlayıp
tevhit zincirinin
Hz.
son
Muhammed’in
halkası
Peygamberimiz
(s.a.v.) peygamberliği
Hz.
ile
tamamlanmıştır. Hz.
Muhammed’dir.
Bu dinin
Âdem’den
genelbu
adıyana
İslam’dır. elçiler belli bir bölge veya
gönderilen
topluma gönderildiğinden
Müslüman
bilginler;
dinleri,
elçilerin tebliğ
ettikleri
ilahî kaynağı
mesajlar o
bakımından
“ilahi
ve
beşeri
dinler”
bölge ve toplumla sınırlı olmuştur. olarak
ikiye
Oysa ayırmışlardır.
son elçi Hz. Muhammed, bütün
İlahi dinleri, Yahudilik, Hristiyanlık ve
insanlığa gönderildiği için onun tebliğ
İslam oluşturur. Ancak Yahudilik ve
ettiği din evrensel bir özellik taşır.
Hristiyanlık kaynağı itibarıyla ilahi olsalar
da bugün Müslümanlar açısından
muharreftir. Bu üç dinin dışındaki dinler
ise beşeri kaynaklı kabul edilir.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3. Din ile Mitoloji
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
Sonuç olarak
Mitos;
efsane,din
destan,
ve mitolojinin
hikâye vehem
masaldan
benzer
hem
farklıdır.
de farklı
Dinin
yönleri
asıl yapısı
vardır.ve
amacından
Farklı
yönleri;
uzaklaşmasına
mitoslar bazısebep
olaylardan
olan
temel faktörlerden
hareketle
insan hayaline
en önemlisi
dayanan ve
“mitos”lardır.
dinden
beslenen ürünlerdir. Din ise
tanrıya dayanır.
Mitoloji
ise bütün
alan
Dinin özünü
tevhit,efsaneleri
nübüvvetiçine
ve ahiret
ve
onları belli
bir tarzda
inceleyen
bir
oluşturur.
Mitoslarda
böyle
bir esas
disiplindir.
Mitoloji; efsaneler, ilk ölüm,
yoktur.
ilk günah, tufan, tanrıların insanları nasıl
Mitoslarda
tanrılar
müşahhas
bir şekilde
cezalandırdığı,
avcılığın
ve hayvancılığın
anlatılırken
dinde
tanrı mücerrettir.
nasıl başladığı,
ilk ateşin
ve ilk aileninDin
vahiy
yoluyla peygamberlere
nasıl oluştuğunu
konu edinir. gelir,
peygamberler de insanlara ulaştırır.
Din aynı zamanda insanlara hukuki
düzenleme ve sorumluluk getirir.
Mitosların insanlar arası hukuki bir yönü
yoktur. Mitoslarda birçok tanrı vardır ve
bu tanrılar zaman zaman savaşarak
birbirini yok eder.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2. ÜNİTE: DİNİN MAHİYETİ
İnsanın her
Tarihin
toplumsal
devrinde
birve
varlık
bütün
olmasının
toplumlarda
yanında
onungörülen
bir de içdin,
dünyası
insanıvardır.
hem
içten hem çaresizlik,
“Yalnızlık,
dıştan kuşatan,
korku, keder,
onun düşünce
hastalık,
musibet
ve ve
davranışlarında
felaketler karşısında
kendini yegane
insanın
gösterenteselli
bir disiplindir.
kaynağı dindir.
İnsan,
her zaman
Dindeki
ahiret
kendisini
inancı,
aşan
insana
bir kudrete
dünyevi ve
yönelmesi
uhrevi
sorumluluk
gerektiğini
kazandırır.
düşünmüştür.
İnsanın
ahlaki gelişmesine katkıda bulunur ve
Güçlü
bir elin, içineinsan
düştüğü
çaresizlik
ölüm korkusunun
psikolojisi
ortamından
kendisini
çekip çıkarmasını,
üzerindeki olumsuz
etkisini
azaltır.
himayesine almasını ister. Diğer taraftan
Dinin
manevi ve
ahlaki
yaptığıinsanoğlunun
yanlışlıklar nedeniyle
içine
yönden
bir yeri
düştüğügelişmesinde
vicdan azabınıönemli
hafifletecek,
vardır.
Din;
insanı kuralsızlıktan,
kendisini
affedecek
bir gücü arzular.
ilkesizlikten ve başıboşluktan kurtarır.
Din;
fertleri
mukaddes
duygu,
Toplum
hayatının
her alanında
din ortak
kendini
şuur ve Mimari,
vicdan etrafında
birleştiren
gösterir.
estetik, sanat,
edebiyat,bir
kişi
ve
yer isimlerinde,
âdet
ve geleneklerde,
faktör
olduğu gibiörf,
aynı
zamanda
hukuki,
siyasi,
sosyal, kültürel,
iktisadi ve
toplumları
yükselten,
onların
turistik
alanlarda
hep dinî
deyim ve
gelişmesini
sağlayan
birmotifler,
kurumdur.
4. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
anlayışlar göze çarpar. Bu da dinin
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
hayatımızın her alanında yer aldığını gösterir
Download