www.sorubak.com - Antakya Ata Koleji

advertisement
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
8.SINIF II. DÖNEM II.YAZILI SORULARI
Adı:
Soyadı:
Sınıfı – No:
1- Mehtap ve arkadaşları araştırmaları sonucunda dinin
evrensel bir gerçeklik olduğu fikrine vardılar. Onlardan
hangisinin dile getirdiği görüş, bu fikri kanıtlamaz?
8- Yehova, haham, sinagog, ağlama duvarı..."gibi kavramlar
a) Ayşe: Binlerce yıldır insanların okuduğu ilahî kitaplar, dinin
hangi dine aittir?
insanlık tarihi ile başladığını bildirir.
a) Hıristiyanlık
b) İslamiyet
b) Baha: Farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış dinlerde ortak
c) Yahudilik
d) Budizm
yönler bulunmaktadır.
c)
Can:
Her
din
insanlara
nelere
inanmaları
gerektiği
konusunda farklı görüşler ortaya koyar.
-“Ey iman edenler!Doğrularla beraber olun”
9-
Kur'an-ı Kerim Kerim
-“…Hile Yapmayın.” Tevrat
d) Dilara: Eski yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda pek çok
tapınak ve dinî sembole rastlanmıştır.
-“Ne mutlu yüreği temiz olanlara!” İncil
2- Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılamak ve
Budizm
-“Nirvanaya ulaşmanın ilk şartı doğruluktur.”
-“Doğruluktan ayrılma, yanlışlarını düzelt!”
bu kişilerle aynı toplum içinde barış içersinde yaşamaya ne
Konfüçyanizm
denir?
a) Doğruluk
b) Yardımseverlik
c) Hoşgörü
d) Kardeşlik
İslam dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Yukarıda
verilenlerden
çıkarılabilecek
b) Kalp temizliği Hıristiyanlığın bir özelliğidir.
c) Doğruluk İslam’ın prensiplerindendir.
a) İslam dini kendisinden önce gönderilen ilahi dinlerin
d) Aldatmamak Tevrat’ın emirlerindendir.
varlığını kabul etmez
10-
c) İslam dini günümüzde ve kıyamete kadar tek geçerli dindir
d) Emir ve yasakları kıyamete kadar geçerlidir.
Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilikte hırsızlık,
rüşvet, adam kayırma yasaklanmış ve iyilik,
yardımseverlik, doğruluk gibi özellikler tavsiye
edilmiştir.
Buna göre ilahi dinlerin tamamı için aşağıdakilerden hangisi
4- Uyuşturucu kullanan kişilerle ilgili olarak Ali, Suat ve
söylenebilir?
Ahmet’in konuşmalarından hangisinin söyledikleri doğrudur?
a)Zenginliği övmüşlerdir.
Ali
Suat
Ahmet
Ailelerine çok bağlıdırlar.
b)Güzel ahlâkı tavsiye etmişlerdir.
C)idareci olmayı teşvik etmişlerdir.
Sinirlilik uyku bozukluğu olur.
D)Devlet kurallarına karşı çıkmışlardır.
Başkalarıyla iletişimleri iyidir.
11- Allahu Teâlâ tarafından peygamberleri aracılığı ile
gönderilen dinlere ne denir?
a) Ali
b) Suat
a) Evrensel Dinler
b) İlahi Dinler
c) Suat ve Ali
d) Ahmet
c) Milli Dinler
d) Geleneksel Dinler
5- Budizm’de ahlakın temeli, dünyadaki bütün arzu ve
isteklerden uzak kalmaya dayanır. Arzuların terk edildiği,
insanı yanıltan duyguların yok olduğu, ıstırapların sona erdiği
en üst kurtuluşa, aydınlığa ulaşmaya …………………… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reenkarnasyon
B) Karma
C) Nirvana
D) Kast
6- Aşağıdakilerden hangisi, kötü alışkanlıklardan
korunma ve kurtulma yollarından değildir?
a) Kötü alışkanlığı olan kişilerden uzak durmak
b) Kitap okuma, spor gibi üretken uğraşlar ve hobiler edinmek
c) Kötülüklere karşı duyarsız kalmamak
d) Kötü davranış ve alışkanlıkları olanlara gıpta ile bakmak
7- Kast sistemi aşağıdaki dinlerin hangisinde vardır?
a) Budizm
c) Hristiyanlık
sonuç
a) Doğruluk evrensel bir ilkedir.
3-
b) Son evrensel dindir
ortak
aşağıdakilerden hangisidir?
b) Hinduizm
d) Yahudilik
12- İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi
olmayan din hangi dindir?
a)Budizm
b) Hinduizm
c) Şintoizm
d) Taoizm
13Yukarıdaki
Yahudiler haftalık ibadetlerini ..... günü;
Hıristiyanlar ise ....… günü yaparlar.
boşluklara
yazılması
gereken
günler
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Pazartesi-Salı
b)Cuma-Cumartesi
c) Cumartesi - Pazar
d) Pazar - Cumartesi
hangi
14- Hz. İsa'nın inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği
yardımcısı
ve
öğrencileridir.
Sayılarının
12
olduğu
d) Maçı kazanmak için gerekli antrenmanlar sporcunun
20- Hıristiyanlığın tanrı inancı teslise dayanır. Buna göre
bilinmektedir.” Burada anlatılmak istenen hangisidir?
teslis, “üçlü tanrı inancı” demektir. Aşağıdakilerden hangisi
a) Mesih
teslisin (üçlemenin) unsurlarından biri değildir?
b) Teslis
c)Havari
d) Kutsal Ruh
Elif yarınki sınavına çalışmıştır.
Yatmadan önce bir kere daha gözden
geçirmektedir konuları.
İçinden de “ Ben üzerime düşeni
yaptım. Gerisini Allah’a
bırakıyorum. Ona güveniyorum.”
15
Elif’in bu sözleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Sadaka-i Cariye
b) Nisap
c) Tevekkül
d) İnfak
16- İhtiyarlıktan, ölümden, ıstıraptan, arzu ve
a) Baba Allah
b) Oğul Allah
c) Kutsal Ruh
d) Brahma
21- Peygamberimizi gerçek manada örnek almak nasıl olur?
a)Onun gibi giyinmek
b)Onun yediklerini yemek
c)Onun gibi bir evde oturmak
d)Uygulamalarının özünü iyi anlayarak yapmak
22-
ihtiraslardan kurtulup yüceliğe ve huzura ermek anlamına
gelen “Nirvana” hangi dinin öğretisinde yer almaktadır?
a) Hıristiyanlık
b) Hinduizm
c) Yahudilik
d) Budizm
17- Aşağıdaki atasözü ve deyimlerden hangisi kötü arkadaş ve
çevrenin insana etkisini anlatma amacı gütmez?
a) Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden(kapar).
b) Bataklıkta biten gülden sakınınız.
c) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
d) Sanat altın bileziktir.
Peygamberimiz İslamı anlatmak için gittiği Taif
şehrinde tepkiyle karşılanmış ve hatta
yaralanmıştır… O şöyle dua etmiştir:” Rabbim,
halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının
farkında değiller”
Peygamberimizin her şeye rağmen bu şekilde dua etmesi
onun hangi özelliğini gösterir?
A) Yardımseverliği
B) Merhametliliği
C) Cesaretliliği
D) Dürüstlüğü
23- Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden
değildir?
a) Allah tarafından gönderilirler.
18-
" Kim doğru ve yararlı iş yaparsa, kendi iyiliği için
yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi zararına
işlemiş olur..." (41/Fussilet suresi, 46)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ayetle
çelişmektedir?
A) İnsan niçin çalışır, çaba gösterirse onu elde eder
B) İnsan iyiyi seçerse ve iyilik yaparsa iyiyi kazanır
C) İnsan kötüyü seçer, kötülük yaparsa kötüyü görür
D) Yaptığımız kötülüklerin cezasını başkaları da çeker
b) Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
c) İlahi bir kitaba dayanırlar.
D) Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.
24- Bir yerleşim biriminde cami, kilise ve havra bulunuyor ve
insanlar dinlerinin gereğini yerine getirirlerken bir çatışma
ortamı oluşmuyorsa bu yerleşim birimi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Toplumsal barış ve hoşgörü vardır.
B) Farklı inançlara hayat hakkı tanınmıyordur.
C) Dindarlar ibadetlerini gizlice yapıyorlardır.
19-
Bir adam Hz. Muhammed’e gelerek yöneltti:
_ Ey Allah’ın elçisi! Devemi bağlayarak mı serbest
bırakarak mı Allah’a tevekkül edeyim?
Peygamberimiz de:
-Deveni bağlayarak tevekkül et, diye buyurdu.
Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisinde tevekkül
ettiğini söylemesi anlamsızdır?
a) Tedaviye başvurmadan hastalığına şifa isteyen hastanın
b) Bol ürün almak için tarlasının bakımını yapan çiftçinin
c) Sınavda yüksek puan almak için çalışan öğrencinin
NOT: Sorular 4’er Puandır.
D) Bir dinin diğer dinler üzerinde baskısı vardır.
25- Kul Hakkı yediğimizi fark ettiğimizde ne yaparız?
A)Bir fakire sadaka veririz
B)O kişinin hakkını öder, helalleşiriz
C)Oruç tutarız
D)Namaz kılarız
Download