Test 22

advertisement
10.
KAVRAMA
Test
22
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM VE BİLİM – 1
1. İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynağı olması bakımından diğerlerine göre daha güvenilirdir?
B) Vahiy
D) Rüya 2. •
C) Duyular
B) Hayatı anlamlandırmaya katkıları vardır.
“(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl
yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün
nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?”
(Ğaşiye suresi, 17-20. ayetler)
III. Duyular
gibi bilgi kaynaklarından hangilerine vurgu yapılmaktadır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) II. ve III.
C) I. ve III.
E) I, II. ve III.
3. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanan doğru bilgi kaynağı diğerlerinden farklıdır?
A) “Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde
tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi?”
(Yasin suresi, 68. ayet)
B) “Yine onlara, ‘Göklerden su indirip de onunla ölü
toprağa hayat veren kimdir?’ diye sorsan, hiç
tereddütsüz ‘Allah’tır’ derler…”
(Ankebût suresi, 63. ayet)
C) “Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha
türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir
topluluk için büyük ibret vardır.”
(Nahl suresi, 11. ayet)
D) “… Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun; ama
şimdi onu (Kur’an’ı), dilediğimiz kullarımızı sayesinde
doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık…”
(Şura suresi, 52. ayet)
E) “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece
ile gündüzün art arda gelişinde akıl sahipleri için
gerçekten açık ibretler (ayetler) vardır.”
(Al-i İmran suresi, 190. ayet)
MEB 2016 - 2017
II. Vahiy
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bu ayetlerde;
I. Akıl
A) İnsan hayatına yön verirler.
E) İlham
• “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün
birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için ibretler
vardır.”
(Al-i İmran suresi, 190. ayet)
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİLSİ
4. Din ve bilimin insan hayatındaki yeriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Akıl
SINIF
C) İnsanın özgürleşmesine yardımcı olurlar.
D) İnsanın ikilem içerisinde kalmasına yol açarlar.
E) İnsanın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini
amaçlarlar.
5. Bilimsel gelişmeler sayesinde insanlar hem doğa olaylarına atfettikleri bilinmezlikten bir nebze kurtulmuşlar hem
de doğal felaketlere karşı önlem alarak kendilerini korumaya çalışmışlardır. Örneğin ilk çağlarda bazı insanlar
gök gürlemesi, şimşek çakması, güneş ve ay tutulması
gibi olayların tanrıların öfkelenmesi sonucu ortaya çıktığına inanmışlardır. Bu nedenle de korkmuşlar, tanrılara
kurbanlar sunmuşlardır. Bilim tabiat olaylarının nedenlerini açıklamış, insanların yersiz korkularını gidermelerine
katkıda bulunmuştur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Doğa
olaylarının
yorumlandığına
insanlar
tarafından
farklı
B) Bilimin, tabiat olayları ile ilgili bazı yersiz korkuları
giderdiğine
C) İnsanların bilimsel gelişmeler sayesinde tabiata
hâkim olduğuna
D) Bilimsel çalışmalar sonucunda yapılan açıklamaların
dinlerin yerini aldığına
E) Doğal afetlere karşı önlem
gelişmelerden istifade edildiğine
almada
bilimsel
6. “Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları,
ekinler; sürgünlü-çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları
vardır; hepsi bir tek su ile sulanır. Böyle iken üründe bir
kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını
kullanan insanlar için ibretler vardır.”
(Rad suresi, 4. ayet)
Bu ayette hakikate ulaşmak için; I. Duyu verileri üzerinde düşünmek
II. Çevredeki varlıkların değişimleri üzerine düşünmek
III. Varlıklar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine dikkat
etmek
gibi hususlardan hangileri vurgulanmaktadır?
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
D) II. ve III.
C) I. ve III.
E) I, II. ve III.
10.
Test
22
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİLSİ
İSLAM VE BİLİM – 1
7. “Ey iman edenler! Size bir fâsık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.”
10. “İnsanın nesneler ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi
kurmasını, düşünmesini, anlama ve kavrama yapabilmesini, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırabilmesini sağlayan bilgi kaynağı” aşağıdakilerden hangisidir?
(Hucurat suresi, 6. ayet)
A) İlham
Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
C) Edinilen ilk bilgiyle harekete geçilmemesi gerektiği
D) Bilginin kaynağı ve doğruluğunun araştırılması
gerektiği
E) Davranışın sebep
etkileneceği
olduğu
sonuçtan
yapanın
8. Din-bilim ilişkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Din, ilahi kaynaklı, bilim ise insan kaynaklı olduğundan
birbiriyle çatışır.
B) Din de bilim de doğa, insan, evren, varlıklar ve olaylar
hakkında bilgiler verir.
C) Din ve bilim, insanın merak ettiği, öğrenmeyi
arzuladığı pek çok konuyu açıklığa kavuşturur.
D) Din daha çok “niçin” sorusuna cevap verirken bilim,
“nasıl” sorusuna cevap bulmaya çalışır.
E) Din, vahiy yoluyla ilahi kaynaklı bilgiler verirken bilim,
akıl gözlem ve deney metodunu kullanarak bilgi üretir.
9. •
İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.
•
İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.
•
İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.
Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
C) Duyular
E) Duygular
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Bilginin kimden geldiğine dikkat edilmesi gerektiği
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Haberi getirenin kim olduğuna bakılması gerektiği
B) Akıl
D) Hayal
MEB 2016 - 2017
11. Aşağıdaki bilgilerden hangisine yalnızca vahiy yoluyla ulaşılabilir?
A) Evrenin yaratılışındaki evreler
B) İyi kötü davranışların neler olduğu
C) Geçmiş toplumların nasıl yaşadıkları
D) Ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı
E) Doğru sözün ölçütünün neler olabileceği
12. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın, bilgi kaynağı olarak
akla verdiği önemi doğrudan vurgulamaz?
A) Çocukların dini sorumluluktan muaf olması
B) Aklı, dini sorumluluğun ön şartı kabul edilmesi
C) Akla zarar verdiği için kötü alışkanlıkları yasaklaması
D) Kur’an’da, aklın kullanılmasına çokça vurgu yapılması
A) İslam araştırmayı teşvik etmektedir.
E) İnsanın, akıl yetisinden dolayı vahye muhatap
alınması
B) Her bilgi olduğu gibi kabul edilmelidir.
C) Ulaşılan doğru bilgi yaygınlaştırılmalıdır.
D) İlim öğrenmede cinsiyet ayrımı yapılamaz.
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Bilginin kimden geldiği değil doğruluğu önemlidir.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download