DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Test 14

advertisement
KAVRAMA
Test
14
STİ
TE
KAZ
AN
IM
7.
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN VE GÜZEL AHLAK - 1
1. “Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu
kimsedir.”
Bu hadiste aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?
B) Yardımlaşma
C) Güvenilirlik
D) Kararlılık
2. “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”
Bu hadiste dinin genel amacı olarak aşağıdakilerden
hangisi dile getirilmiştir?
A) İnsanı iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmek
B) Geçmiş ümmetler hakkında bilgi vermek
C) Allah’ın varlığı ve birliğini ispatlamak
C) Allah’ın vahyine uyanlar
D) Atalarının yoluna şartsız bağlananlar
5. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da övülen tutum ve
davranışlardan biridir?
A) Doğruluk
B) Kıskançlık
C) Duyarsızlık
D) Savurganlık
MEB 2016 - 2017
D) İnsanı doğru bilgiye ulaştırmak
B) Hz. Muhammed (sav.)
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Hoşgörü
A) Peygamberler
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4. Kur’an-ı Kerim’de insanın örnek alması gerekenlerden biri olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
3. Aşağıdaki yargılardan hangisi İslam’ın ibadet - ahlak
ilişkisine bakışını ortaya koymaktadır?
A) Ahlaklı insanların ibadet etmesi gerekmez.
B) İbadet ile ahlak birbirinden bağımsız konulardır.
C) İbadet, yapanın ahlakını güzelleştirmelidir.
D) Ahirette insan ahlakından değil ibadetlerinden sorgulanacaktır.
6. “Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler,
verdiği sözde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.“
Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi münafıklığın
genel karakteridir?
A) Sadakat
B) İhanet
C) Vefa
D) Güven
7.
Test
14
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN VE GÜZEL AHLAK - 1
7. “Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini
yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever.”
(Âl-i İmran suresi, 134. ayet)
10. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe
asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
“Allah’a ve Resulüne iman edin de, sizi mirasçıları kıldığı
maldan, (Allah yolunda) harcayın, içinizden iman edip de
(Allah yolunda) harcayanlar için büyük bir mükâfat vardır.”
Bu ayetlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?
8. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yardımlaşmayla ilgili
tavsiyelerinden biri değildir?
A) Yardıma yakınlardan başlamak
B) Yardımda acele davranmak
C) Yardımı açıktan yapmak
D) İncitmeden yardım etmek
9. Sahibine ölümünden sonrada sevap kazandıran sadakaya, sadaka-i cariye denir.
IM
C) Usandığı oyuncaklarını başkasına vermek
D) Küçük gelen elbiselerini kardeşine bırakmak
11. “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor!
Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.”
(Nisa suresi, 58. ayet)
Bu ayete göre sorumluklarda aşağıdakilerden hangisi
dikkate alınmalıdır?
A) Fakirlik
B) Dostluk
C) Dindarlık
D) Liyakat
12. Emaneti maddi ve manevi emanetler olarak ikiye ayırmak
mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir emanettir?
A) Kitaplarını kütüphaneye bağışlamak
A) Öğrencilerini kendi çocuğu gibi görmek
B) Bulduğu parayı yetkililere teslim etmek
B) Arkadaşının parasını kasasında saklamak
C) Arkadaşının borçlarını ödemek
C) Kamu mallarını kullanırken hassas davranmak
D) Çocuklarının nafakasını ödemek
D) Kendinden sonrakilere temiz bir çevre bırakmak
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye
olarak değerlendirilebilir?
B) Yemeğini arkadaşıyla paylaşmak
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Hz. Peygamberi örnek alma
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Maddi yardımda bulunma
MEB 2016 - 2017
B) Hoşgörülü olma
A) Eski elbiselerini fakirlere dağıtmak
(Hadid suresi, 7. ayet)
A) Allaha itaat
Bu ayette verilen mesaja uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download