Test 24 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
12.
KAVRAMA
Test
24
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
ÇAĞDAŞ TÜRK
VE DÜNYA TARİHİ
YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI
4. •
Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçevedir.
•
Türkiye 2009 yılında imzalamıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen uluslararası proje
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre Kirliliği
B) Nüfus artışı ve işsizlik
C) Uluslararası terör
D) Küreselleşme
E) Salgın Hastalıklar
2. İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi
yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir.
Küresel ısınmaya neden olan sera gazları içerisinde;
I. Karbondioksit
II. Su buharı
III. Ozon
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
A) Stockholm Çevre Bildirgesi
B) Kyoto Protokolü
C) Rio Bildirgesi
D) Bern Sözleşmesi
E) Montereol Protokolü
5. Ukrayna’da 26 Nisan 1986 günü gerçekleşen XX. yüzyılın ilk büyük nükleer kazası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiroşima
B) Nagazaki
C) Fukuşima
D) Çernobil
E) Tokoimura
MEB 2016 - 2017
D) I ve II
C) Yalnız III
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bu sorunların arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. Teknolojinin gelişmesi, zararlı ürün ve atıkların artması
sebebiyle dünyayı tehdit eden birçok küresel sorun oluşmuştur.
3. Küresel ısınmanın Türkiye’ye olası etkileri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
6. Dünyada, nükleer santral sayısı en fazla olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyı kesimlerde sıcaklığın artması
A) İngiltere
B) Fransa
B) Beklenmedik zamanlarda kar yağışı
C) Rusya
D) Japonya
C) Karadeniz’de yağışların azalması
D) Fırat ve Dicle nehirlerinin havzalarının daralması
E) Birçok canlı türünün yok olması
E) ABD
12.
Test
24
SINIF
ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI
7. Nüfus artışının önlenememesi;
10. Küresel ısınmanın meydana getirdiği olumsuzlukları
ortadan kaldırabilmek amacıyla 1992 yılında BM İklim
Değişikliği Çerçeve Sözlemesi’ne ek niteliğinde hazırlanan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
I. Beslenme
II. İşsizlik
III. Konut sıkıntısı
yukarıdaki sorunlardan hangilerine yol açar?
E) I, II ve III
8. Dünyada yoksulluk ve açlık ile mücadele eden kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) FAO
B) WHO
C) UNESCO
D) IMF
E) IFAD
9. Dünyada son yirmi beş yıl içinde etkili olan salgın hastalıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) AIDS
B) Verem
C) SARS
D) Hepatit
C) Maastricht Kriterleri
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) II ve III B) Bandung Konferansı
C) I ve II
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Yalnız II MEB 2016 - 2017
A) Yalnız I A) Cenevre Konferansı
D) Monreg Doktrini
E) Kyoto Protokolü
11. Domuz gribine sebep olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?
A) A(H1N1)
B) HIV
C) H5N1
D) Ebola
E) Mers
12. Çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasına çevre kirliliği denir.
Çevre kirliliğine yol açan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Enerji, su, kâğıt ve kömürün kullanılmasındaki artış
E) Kuş gribi
B) Fabrika atıklarının çevreye salınması
C) Toprak ve suyun kirletilmesi
D) Jeotermal enerji kullanımının artması
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Düzensiz şehirleşme ve göçler
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download