BİLİMSEL YAZILAR - Ölçme Değerlendirme

advertisement
12.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
23
SINIF
DİL VE ANLATIM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
BİLİMSEL YAZILAR - 1
1. Özgün araştırma sonuçlarını tamamlayan, yazılmış ve
basılmış bir rapordur. Başka bir deyişle bilimsel bir buluşu veya araştırmayı toplumla paylaşmak amacıyla yazılan yazılardır.
A) Sempozyum
C) Bilimsel yazı
B) Deneme
D) Röportaj
E) Eleştiri
2. “Bugünkü anlamda alışveriş merkezlerinin tarihi Türkiye’de çok yakındır. 1 Ekim 1988 tarihinde dönemin
başbakanı Turgut Özal tarafından İstanbul Ataköy’de
açılan “Galeria” Türkiye özelinde ilk örnektir. Küresel
sermayenin ülkedeki en önemli etkinliğini simgeleyen bu
merkezi 1993 yılında hizmete açılan Akmerkez izlemektedir. (Arık, 2006: 88-89). Nisan 2009’daki verilere göre
Türkiye’de faaliyet halinde 223, inşaat ve proje halinde
126 olmak üzere toplam 349 tane AVM’den söz edilmektedir (sosyal.com. tr/duyuru/92/ 10.08.2011).” (Ünal
ŞENTÜRK-Pamukkale Üniv. Sos. Bil. Enst. Der. Sayı 13,
2012, sayfa 63-77)
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Popüler bir konu ele alınmıştır.
B) Alıntı yapılmıştır.
C) Kaynaklar belirtilmiştir.
D) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4. Bilimsel makalelerin ---- bölümlerinde araştırmanın
amaçları, araştırma yöntemleri, bulguları, sonuçları ve
bu sonuçların önemi üzerinde durulur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) başlık
B) ön söz
D) giriş
C) sonuç
E) özet
5. Bilimsel yazılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kısa ve hemen anlaşılır niteliktedir.
B) Alanlarında uzman kişilerce yazılır.
C) Bu metinlerde anlam kişiden kişiye değişir.
D) Okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanır.
E) Dilin göndergesel işlevi öne çıkar.
MEB 2016 - 2017
E) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların özelliklerinden biridir?
A) Dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
B) Terimlere çokça yer verilir.
C) Kapalı, süslü, akademik bir dil kullanılır.
D) Öznel anlatım söz konusudur.
E) Kelimeler daha çok yan anlamlarında kullanılır.
6. Bilimsel bir yazının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlginç olması
B) Açık ve kesin olması
C) Güncel olması
D) Orijinal olması
E) Dilin etkili kullanılması
12.
Test
23
SINIF
DİL VE ANLATIM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
BİLİMSEL YAZILAR - 1
7. Bilimsel yazı ve makale ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Makalede bilgileri kanıtlama amacı varken bilimsel
yazılarda böyle bir amaç yoktur.
A) Makalenin içeriğini vermesi
B) Bilimsel yazıların okuyucusunun belli bir birikime sahip olması gerekirken makale her kesime hitap edebilir.
C) Yazının etiketi olması
8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili bir
kavram değildir?
A) Dipnot
B) Kaynakça
C) Fikstür
D) Bibliyografya
E) İndeks
9. Sonuçları tekrar edilmeden bulunanların genelleştirildiği, başka çalışma ve konularla ilişkilendirildiği,
çalışmanın pratik hayattaki yeri ve değeri üzerinde
durulan bilimsel yazı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Giriş
B) Tartışma
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) Sonuç
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E) Terim olması
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
E) Bilimsel yazılar makaleye göre daha geniş bir araştırma gerektirir.
D) Okuyucuyu kendine çekmesi
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Her iki türde de nesnel bir üslup söz konusudur.
B) Az sayıda sözcükten oluşması
11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı türlerinden değildir?
A) Haber yazıları
B) Tarama ve değerlendirme yazıları
C) Konferans raporları
D) Toplantı özetleri
E) Bilimsel makaleler
MEB 2016 - 2017
C) İkisinde de amaç okuyucuya bilgi vermektir.
IM
10. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalede başlığın
özelliklerinden değildir?
12. Bilimsel bir yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı veya kaynak
belirten açıklamaya - --- denir.
C) Özet
E) Asıl metin
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
Bu cümlede boş bırakılan yere getirilecek en uygun
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) bibliyografya
B) kaynakça
C) indeks
D) dipnot
2 3
4 5
E) alıntı
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download