DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Test 15

advertisement
KAVRAMA
Test
15
STİ
TE
KAZ
AN
IM
7.
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN VE GÜZEL AHLAK - 2
1. Her şeyin ve herkesin hakkını vermek olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alçak gönüllülük
B) Adalet
B) Görgülü olmak
C) İktisat
C) Savurgan olmak
( Maide suresi, 8. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?
A) İşler hakkaniyete uygun yapılmalıdır.
B) Nefretin, adalete etkisine dikkat edilmelidir.
C) Allah, adil olmayanları sevmez.
D) Şahitlikten uzak durulmalıdır.
3. “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan
kimse, sanki candan bir dost olur.”
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabır
B) Hoşgörü
C) Merhamet
D) Dürüstlük
D) Tutarlı olmak
5. “Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine kendi hatalarınıza bakınız. Böyle yapmazsanız bunun zararı başkalarına değil, dönüp dolaşıp yine size dokunur.”
Hz. Ömer bu sözüyle aşağıdakilerin hangisine karşı
uyarıda bulunmuştur?
A) Affedici olmak
B) Hoşgörülü olmak
C) Özeleştiride bulunmak
D) Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek
MEB 2016 - 2017
2. “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle
şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin,
sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah
korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.”
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Eşitlik
D) Emanet
4. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da belirtilen Müslümanın özelliklerinden biri değildir?
6. “Akarsuyun kenarında bile olsan suyu israf etme!”
Hz. Peygamber bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmiştir?
A) İktisatlı olmayı
B) Savurganlığı
C) Cimriliği
D) Temizliği
7.
Test
15
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN VE GÜZEL AHLAK - 2
7. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın uygun gördüğü görgü kurallarından biri değildir?
10. Aşağıdakilerden hangisinin kaybolması toplumda öncelikle karmaşaya yol açar?
A) Empati
B) Hasta ziyaretini kısa tutmak
B) Adalet
C) Muhatabına değer vermek
C) İnfak
D) Tabakta yemek bırakmak
D) Vefa
A) Cömert olmak
B) Bilinçsiz tüketmek
C) Zamanı boşa geçirmek
D) Kazandığından fazlasını harcamak
9. Hz. Peygamber kendisiyle görüşmeye gelen birine: “Kardeşim, çekinme, ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir
insanım.” buyurmuştur.
Bu durum onun aşağıdaki yönlerinden hangisine örnek verilebilir?
MEB 2016 - 2017
8. Aşağıdakilerden hangisi savurganlık olarak değerlendirilmez?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Karşılaştıklarına selam vermek
11. Aşağıdakilerden hangisi adaletsizliğin sonuçlarından
biri değildir?
A) Kul hakkı ihlali
B) Haksız kazanç
C) Sosyal denge
D) Adam kayırma
12. “Oysaki insan hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanarak gerçekten azgınlık yapar.”
(Alak suresi, 6 ve 7. ayetler)
A) Tevazu sahibi bir insan olduğuna
A) Kendini beğenme
B) Savurganlıktan kaçındığına
B) Şeytana uyma
C) Bağışlayıcı ve affediciliğine
C) Fakirlik
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) Doğruluk ve dürüstlüğüne
IM
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Bu ayetlerde insanı hataya düşüren sebep olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
D) Hata
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download