Test 10

advertisement
6. SINIF
KAVRAMA
Test
10
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SOSYAL BİLGİLER
ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI - III
1. Bir ülkede vergi gelirlerinin artması;
II. Ekonomik büyüme
III. Ticaret
alanlarından hangilerini olumlu etkiler?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
2. İşçiler
Ürettikleri
ürün sayısı
Ürettikleri ürüne harcadıkları zaman (dk)
1. işçi
12
20
2. işçi
7
25
3. işçi
10
23
4. işçi
9
18
Buna göre, verilen işçilerden hangisinin daha nitelikli
olduğu söylenebilir?
A) 1. işçi
B) 2. işçi
D) 3. işçi
C) 3. işçi
E) 4. işçi
3. Vergi, devlet tarafından yapılan kamu hizmetlerinin maliyetlerini karşılamak amacıyla devlete kaynak oluşturması
için alınan paradır. Vergilerin kimlerden ve ne kadar alınacağı kanunla belirlenir. Bir iş adamının, bir asgari ücretli
işçinin veya bir kamu personelinin kazancı aynı olmayacağından devlete ödemeleri gereken vergiler ve miktarları da
farklı olacaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Vergilerden elde edilen kazanç toplum yararı için kullanılır.
B) Vergi vermek devlet hizmetleri ve ülke menfaatleri için
çok önemlidir.
C) Vergi belirli kurallara göre alınır.
D) Her vatandaş eşit oranda vergi verir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. Sağlık hizmetleri
MEB 2016 - 2017
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
4.
Öğretmen Zeynep Hanım dersinde
“Dünya Alarm Veriyor” konusunu işlerken tahtaya EROZYON kelimesini
yazarak öğrencilerine “erozyonun sonuçları nelerdir?” sorusunu sormuştur.
Buna göre, aşağıda verilen öğrenci cevaplarından
hangisi yanlıştır?
A)
Ahmet
B)
Ayşe
Toprağın verimli olan üst
tabakasını aşındırdığı için
tarımsal üretimi olumsuz
etkilemektedir.
Taşınan toprak barajlara
dolduğu için barajların kullanım ömrü kısalmaktadır.
C)
Toprak aşındığı için bitki
örtüsü daha gür çıkar.
Fatih
D)
Otlaklar zarar gördüğü için
hayvancılık faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Gamze
5. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biridir?
A) Ülke nüfusunun çoğalması
B) Yurt dışına göçlerin artması
C) Ham maddeye duyulan ihtiyacın artması
D) Turizm gelirlerinin artması
6.
Test
10
SINIF
SOSYAL BİLGİLER
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI - III
6. Ülkemizde en fazla yetiştirilen tarım ürününün tahılgiller
olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
10.
A) Fazla tüketilmesi
B) Türk halkının yetiştirmeyi sevmesi
C) İklim şartlarının tahıl üretimi için elverişli olması
Yukarıdaki tanıma göre, Türkiye’de akarsu üzerine kurulan hidroelektrik santralleri yönünden, en uygun bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
D) Marmara Bölgesi
8. Hayat kaynaklarımızdan biri olan toprak; tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin vazgeçilmez kaynaklarından biri olduğu
gibi, sanayide de ham madde olarak kullanılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisinin üretiminde toprak ham
madde olarak kullanılmaz?
A) Fayans
B) Çimento
C) Mobilya
D) Kiremit
A) Sulama
B) Tohum
C) Gübreleme
D) Bitki örtüsü
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
9. Sadece insani faktörler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerdeki verimi ve kazancı etkilemez?
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MEB 2016 - 2017
7. Su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji
denir. Hidro enerji, işleyiş olarak öncelikle büyük miktarlardaki suyun belirlenmiş bir yükseklikten salıverilmesiyle oluşan enerjinin türbin kullanılarak mekanik enerjiye dönüştürülmesi esasına dayanır.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Yer şekillerinin uygun olması
“……., devletin millet ve ülkeye karşı yerine getirmeye mecbur olduğu görevlerini yapabilmesi için
gereken giderlere bireyin katılma payıdır.”
Mustafa Kemal Atatürk
Yukarıdaki cümlede, yer alan boşluk aşağıdakilerden
hangisi ile doldurulmalıdır?
A) Adalet
B) Vergi
C) Eğitim
D) Askerlik
11. İnsanlar ihtiyaçlarını genellikle doğal kaynaklardan karşılar. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar, insanların
bilinçsizce kullanımı sonucu büyük zarar görmektedir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki doğal kaynaklardan
hangisinin daha az zarar gördüğü söylenebilir?
A) Ormanlar
B) Madenler
C) Doğal su kaynakları
D) Verimli araziler
12. Her meslek grubu için gerekli olan bilgi, beceriler ve kişilik
özellikleri farklıdır. Önemli olan bireyin kişilik özellikleri ile seçtiği mesleğin uyumlu olmasıdır. Bunun yanında seçilen mesleğin gerektirdiği eğitimin alınması da bir o kadar önemlidir.
Verilen bilgiye göre, meslek seçiminde aşağıdakilerden
hangisinin önemi daha azdır?
A) İlgi
B) Yetenek
C) Cinsiyet
D) Çevre
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download