Test 20 - Ölçme Değerlendirme

advertisement
10.
KAVRAMA
Test
20
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
1. Türkiye’nin nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
4. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’de çalışan nüfusun 1960,
2010 ve 2014 yıllarındaki sektörlere göre dağılımı verilmiştir.
A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır.
Hizmet
(17,6%)
E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha
fazladır.
2. Aşağıda Türkiye’nin 2015 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.
85-+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-59
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Erkek
Milyon
4
2
0
Kadın
0
2
4
Milyon
Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur.
B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır.
C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır.
D) 15 – 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri
nüfusa göre daha fazladır.
E) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır.
3. Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir.
Türkiye’nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?
A) Nüfus miktarı
B) Ortalama yaşam süresi
C) Nüfus artış hızı
D) Nüfus yoğunluğu
E) Doğum oranı
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır.
Sanayi
(7,5%)
Tarım
(29,5%)
Tarım
(74,9%)
1960
Hizmet
(46,0%)
Sanayi
(24,5%)
Tarım
(20,0%)
Hizmet
(52,0%)
2010
Sanayi
(28,0%)
2014
Grafikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır.
B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
sanayide çalışan nüfus oranına göre fazladır.
C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nüfus artış
göstermiştir.
D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranının
artması tarımda çalışan nüfus oranının azalması neden olmuştur.
E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
artış göstermiştir.
5. Türkiye, 2007 yılından sonra adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlık nüfus kayıt sisteminin avantajları arasında gösterilir?
A) Nüfus yoğunluğunun belirlenmesi
B) Doğal nüfus artış hızının belirlenmesi
C) Okuryazar nüfus oranının belirlenmesi
MEB 2016 - 2017
C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır.
D) Nüfusun cinsiyet durumunun belirlenmesi
E) Nüfus hizmetlerinin daha kolay yapılabilmesi
6. Türkiye’de 1985 yılından sonra nüfus artış hızı genel olarak azalmıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilir?
A) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
B) Çalışan erkek nüfus oranının artması
C) Ülke içerisinde göçlerin yaşanması
D) Nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi
E) Ortalama yaşam süresinin uzaması
10.
Test
20
SINIF
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
7. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde genel
olarak,
9. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus
oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir.
Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangisinde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir?
• Tarım alanları dardır.
• Tarımla uğraşan nüfus fazladır.
Buna göre;
I
III
II
V
harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin
hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine
göre daha fazla olması beklenir?
A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V
8. Bir yerin kırsal alanlarında ve kentlerinde bulunan nüfus
miktarları o yerin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan
önemli göstergelerden biridir. Ekonomik gelişmenin fazla olduğu yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre
daha fazla olmaktadır.
Buna göre;
I
III
IV
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
IV
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Kastamonu
B) Sinop
D) Muş
C) Artvin
E) İstanbul
10. Aşağıda Türkiye’nin 1960 - 2015 yılları arasındaki nüfus
artış hızı grafiği verilmiştir.
Nüfus Artış Hızı (%)
%
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1960
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Yalnızca grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılır?
A) Nüfus artış hızı üzerinde dış göçler etkili olmuştur.
B) Kırsal alandan kentlere göçler olmuştur.
C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır.
D) Nüfus artış hızı üzerinde salgın hastalıklar etkili olmuştur.
E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir.
MEB 2016 - 2017
V
II
A) Nüfus artış hızının artmasına
harita üzerinde verilen yerlerin hangi ikisinde kent
nüfus oranı daha fazladır?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
11. Türkiye’de sağlık alanındaki gelişmeler ve yaşam koşullarının iyileşmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan etkili olmuştur?
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) İç göçlerin artmasına
C) Tarımsal üretimin artmasına
C) I ve V
D) Mevsimlik işçi göçünün artmasına
E) III ve V
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
E) Nüfus yoğunluğunun azalmasına
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download