ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LYS Test 27

advertisement
KAVRAMA
Test
27
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR - 1
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dinamik bir din olduğunun delillerindendir?
B) Bazı müçtehitlerin birçok Müslüman tarafından taklit
edilmesi
B) Dinin, zaman ve mekâna göre farklılaşan yönleriyle
ilgilidir.
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) İnsan ürünü olup değişim ve gelişime açıktır.
B) Vahye uyumlu her farklı yorum düşünsel bir zenginliktir.
C) Siyasî-itikadî, amelî-fıkhî ve tasavvufî gibi çeşitleri
vardır.
D) Tutarlı bir düşünce sistemine sahip olan belli fikri
ekollerdir.
E) Dinin yalnızca uygulama alanıyla ilgili konuları ele almaktadır.
İslam düşüncecine göre aşağıdakilerden hangisi din
ve vicdan özgürlüğüyle ilgili yanlış bir yargıdır?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Dini yorumlamak için oluşturulan metodolojilerin sonraki nesilleri etkilemesi
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Müslümanlar arasında fikri zenginliğin göstergelerindendir.
D) İslam’ın evrenselliğinden dolayı sürekli anlaşılma ve
yorumlanma ihtiyacı
3.
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Âlimlerce Kur’an’ın muhkem bir kitap olarak kabul
edilmesi
C) İslam’ın bazı yorumlarının Müslümanlar arasında kabul görmemesi
2.
4.
MEB 2016 - 2017
1.
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİLSİ
C) Müslümanlar arasında hiçbir zaman ihtilafa neden olmamıştır.
D) Coğrafi farklılık, dinin uygulamayla ilgili alanlarında
etkisini göstermiştir.
E) İslam’ın belli ilkeler çerçevesinde düşünmeyi teşvik
etmesinin doğal sonucudur.
5.
Dini yorumların farklı olmasını genel olarak insandan
kaynaklanan ve insanın kendisi dışından kaynaklanan
sebepler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
İslam düşüncesinde dini yorumların farklılaşmasına
etki eden aşağıda verilen sebeplerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Kültür
B) Savaş
C) Ekonomik kriz
D) Siyasi çalkantı
E) İnsan karakteri
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının başlangıcı olarak kabul edilebilir?
A) İnsan inancından dolayı kınanamaz.
A) İlk vahyin gelmesi
B) İnsan dilediği dini seçmekte özgürdür.
B) Hz. Peygamberin vefatı
C) İnsan, dinini yaymak için akla gelen her yöntemi kullanabilir.
C) Hz. Ali’nin şehit edilmesi
D) İnsan inancının gerektirdiği ibadetleri serbestçe yapabilmelidir.
E) Medine Sözleşmesi’nin yapılması
E) Her insan dinini öğrenme ve isteyene öğretme hakkına sahiptir.
D) Mekke’den Medine’ye hicret
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
27
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİLSİ
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR - 1
Aşağıdakilerden hangisinin İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına etki ettiği ileri sürülemez?
A) Kur’an’ı Kerim’in Mushaf haline getirilmesi
A) İsmail
B) Müslümanların hâkimiyet alanlarının genişlemesi
B) Ali Naki
C) Dinin temel kaynaklarındaki yoruma açık bırakılan
durumlar
C) Ali er-Rıza
D) İnsanların anlayış ve düşüncelerinin birbirinden farklı
olması
E) Muhammed Bakır
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar arasında ortaya çıkan yorum farklılıklarının siyasi sebeplerinden
değildir?
A) Kur’an’ı Kerim’deki müteşabih ayetlerin varlığı
B) Hz. Ali ile Muaviye arasında yapılan Sıffin Savaşı
C) Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında meydana gelen Cemel
Vakası
D) Hz. Peygamberin vefatından sonra kimin halife olacağı ile ilgili tartışmalar
E) İktidarların kendi zaaflarını herhangi bir dini yorumla
meşrulaştırma çabası
IM
Aşağıdakilerden hangisi siyasî-itikadî yorumlardan
biri değildir?
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
11. Aşağıdakilerden hangisi mutezilenin beş temel ilkesi
arasında yer almaz?
A) Adalet
B) Vaad ve vaid
C) Vacibu’l Vücut
D) el-Menzile beyne’l-menzileteyn
E) el-Emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyu ani’l-münker
12. Gençlik yıllarında Mutezile mezhebinin görüşlerini benimseyip bu düşünceleri savunan eserler yazan ----, hocasıyla yaptığı tartışmalardan sonra eski görüşlerini terk
edip Eşariyye mezhebinin düşünsel temellerini atmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki âlimlerden
hangisi yazılmalıdır?
A) Havariç
A) Malik bin Enes
B) Mürcie
B) Fahrettin er-Razi
C) Eş’ariyye
C) Ebu Musa el Eş’ari
D) Caferiyye
D) Ebu’l Hasan el Eş’ari
E) Maturidiyye
E) Ebu Mansur el Maturidi
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
9.
D) Cafer-i Sadık
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) İslam coğrafyasının genişlemesiyle gerçekleşen kültürel etkileşim
8.
10. Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın on iki imamından
biri değildir?
MEB 2016 - 2017
7.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download