Test 17 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
9.
KAVRAMA
Test
17
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
KUR’AN VE ANA KONULARI - 4
1.
4. “İbadet” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Aşağıdaki ayetlerden hangisi doğrudan inançla ilgilidir?
A) “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve
doğru söz söyleyin.”
(Müminun suresi, 8. ayet)
C) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize kulluk edin ki takvâya eresiniz.”
(Bakara suresi, 21. ayet)
D) “… Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve
ahiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.”
(Nisa suresi,136. ayet)
E) “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi
ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha
güzeldir.”
(İsra suresi, 35. ayet)
2. Kur’an-ı Kerim insanlardan cömert, sabırlı, adaletli ve mütevazı olmasını ister. İkiyüzlülüğü, yalan söylemeyi, emanete ihanet etmeyi de yasaklar.
Verilen bu örnekler Kur’an’ı Kerim’in temel konularından hangisinin kapsamına girer?
A) İnanç
B) Ahlak
D) Ahiret
C) İbadet
E) Kıyamet
3. “Tevhit” kavramı ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) “Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat
gösterirler;”
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
(Ahzab suresi,70. ayet)
MEB 2016 - 2017
A) İnsanın, yaşadığı hayatın hesabını ahirette Rabbine
vermesidir.
B) İnsanın, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu tutum ve davranışlardır.
C) Dünya hayatının bir gün son bularak yeni bir hayatın
başlayacağı bilinciyle hareket etmektir.
D) Hz. Muhammed (sav)’in bildirdiği ilahi mesajların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir.
E) Allah’ın, varlıklar içerisinde insana akıl ve irade vererek onu diğer varlıklardan üstün kıldığı şuuruyla yaşamaktır.
5. İslam’a göre aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılma
zorunluluğu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Hac
B) Oruç
D) Kurban C) Zekât
E) Namaz
6. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka dair bir örnek
kabul edilemez?
A) İslam inanç sisteminin temelini oluşturur.
A) İyiliklere karşı vefakâr olmak
B) Kur’an’ın, üzerinde önemle durduğu bir konudur.
B) Hayata karşı ihtiraslı olmamak
C) İhlas suresinde tamamen bu konu vurgulanmaktadır.
C) Hatalara hoşgörüyle yaklaşmak
D) Allah’ın tek olduğu, eşi ve benzeri olmadığı anlamındadır.
D) İnsanlara karşı alçakgönüllü davranmak
E) Allah’ın her peygambere farklı dini uygulamalar vahyetmesi
E) Her durumda kendi çıkarlarını öncelemek
9.
Test
17
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
KUR’AN VE ANA KONULARI - 4
7. “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne de
dağlarla boy ölçüşebilirsin.”
(İsrâ suresi, 37. ayet)
10. Sözlükte “açıklamak, ortaya çıkarmak, kelime veya sözdeki
kapalılığı gidermek” demektir. Terim olarak ise Kur’an ayetlerini indikleri zamanı, mekânı ve ayetin indiriliş sebebini
göz önünde bulundurarak açıklamak ve yorumlamak anlamında kullanılır.
Bu ayette insanların eleştirilen davranış tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
D) Kin ve nefret beslemek
E) Toplumun huzurunu bozmak
8. “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz”
(Fatiha suresi, 5. ayet)
Bu ayetten;
I. İbadette samimi olunmalıdır.
II. Başka varlıklara ilahlık atfedilmemelidir.
III. Allah’tan başkasına ibadet edilmemelidir.
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) II. ve III.
C) I. ve II.
E) I, II. ve III.
9. Sözlükte “ortaya çıkan şey, sonuç, netice” anlamlarına gelir. Literatürde ise Kur’an ayetlerinin manaları tam olarak
başka dillere aktarılamadığından ayetlerde anlatılmak isteneni biraz eksiği ile başka bir dile çevirme, yakın anlamlar
vermeyi anlatmak için kullanılan bir terimdir.
Bu parçada sözü edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüme
STİ
TE
KAZ
AN
KAVRAMA
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
B) Tabir
D) Tefsir
C) Meal
E) Muhakeme
11. Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili
aşağıdaki değerlendirmelerden hangisinde bilgi yanlışı
yapılmıştır?
A) Kur’an-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan kişiye “müçtehit” denir.
B) Çünkü Kur’an evrensel olması onun her çağda yeniden
yorumlanmasına olan ihtiyacın temelidir.
C) Kur’an-ı Kerim’in başka bir dile aktarılması, onun herkes tarafından kolayca anlaşılması için tek başına yeterli değildir.
D) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Cumhuriyetin ilk yıllarında Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için önemli çalışmalar yapmıştır.
E) Tefsir ilminin amaçlarından biri de ayetlerden genel ilkeler çıkararak yaşanan çağa ışık tutacak yeni bakış
açıları geliştirmektir
12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in farklı dillere
çevrilmesinin nedenlerinden biri olamaz?
A) Bütün insanlara hitap etmesi
B) İnsanların ilahi mesajları anlamak istemesi
C) Her insanın Arapça bilmesinin mümkün olmaması
D) İlahi mesajların başka dillerde daha kolay ifade edilebilmesi
E) Tevhit akidesine inanan her insanın ilahi tekliflerle yükümlü olması
E) Tefsir
Adı
Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Nüsha
B) Meal C) Kıraat
D) Tilavet
IM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Adaletsiz davranmak
MEB 2016 - 2017
B) Büyüklük taslamak
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Cimrilik yapmak
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download