DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Test 16

advertisement
6.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
16
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAMİYET VE TÜRKLER - 2
4. •
Ahmet Yesevi düşüncesinin Anadolu’daki devamıdır.
A) Risale
•
Sade bir Türkçeyle Allah sevgisini anlatmıştır.
B) Mesnevi
•
Mezarının Eskişehir Sarıköy’de olduğu kabul edilir.
C) Fıkhu Ekber
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
B) Halkın meslek edinmesine yardımcı olmak
C) Anadolu insanının eğitimine katkı sağlamak
D) Sağlık hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak
3.
Bu canım var oldukça ben Kur’an’ın tutsağıyım.
Muhammed Mustafa’nın yolundaki toprağım.
Benden başkaca bir söz nakledenler olursa
Hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım.
Bu dörtlük aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
A) Mevlana
B) Yunus Emre
C) Ahmet Yesevi
D) Mehmet Akif
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2. Aşağıdakilerden hangisi ahilik teşkilatının hizmetlerinden biri değildir?
A) Hacı Bayram Veli
B) Şems-i Tebrizi
C) Yunus Emre
D) Maturidi
5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav.) duyulan sevginin bir göstergesi değildir?
A) Salavat getirmek
B) Mevlit okumak
C) Sünnete uymak
D) Tövbe etmek
MEB 2016 - 2017
D) Divan-ı Hikmet
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Yesevi’ye aittir?
6. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ailesine verilen addır?
A) Ehli hâl
B) Ehlibeyt
C) Ashap
D) Ehlisuffe
6.
Test
16
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İSLAMİYET VE TÜRKLER - 2
7. Aşağıdakilerden hangisi dil ve edebiyat alanında yaptıkları çalışmalarla tanınan âlimlerden biri değildir?
10. Aşağıdakilerden hangisi daha çok İslami ilimler alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir âlim değildir?
A) İmam-ı Âzam
B) Karacaoğlan
B) Zemahşeri
C) Uluğ Bey
C) Harezmi
D) Yunus Emre
D) Buhari
A) Kutadgu Bilig
B) Atabetü’l-Hakayık
C) Divanü lügati’t-Türk
D) Muhakemetü’l-Lügeteyn
9. • Özbekistan’da doğup Şam’da vefat etmiştir.
•
İslam felsefesinin kurucularındandır
•
“Kanun” adı verilen musiki aletini icat etmiştir
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi kimdir?
MEB 2016 - 2017
8. Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hacip’in eseridir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Kaygusuz Abdal
11. “Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz,
şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra
alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce)
belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi)
gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar
rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız….”
(Hacc suresi, 5. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
A) Vahiy, bir bilgi kaynağıdır.
B) Bilimsel bulgular vahyin haberleriyle örtüşür.
C) Kur’an, tamamen bilimsel ayetlerden oluşmaktadır.
D) Allah, olaylar üzerinden gerçeğe ulaşılmasını istemektedir.
12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Medreseler yalnızca dini alanlarda hizmet vermişlerdir.
B) Atalarımız inançlarını sanata yansıtmayı başarmışlardır.
C) Türkler, musikide diğer sanatlara göre daha zayıf kalmışlardır.
A) İbni Sina
B) Farabi
D) Müslümanların sanat faaliyetlerinde seçici davrandığı
söylenemez.
C) Biruni
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D)Harezmi
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download