YGS TARİH YT (36 – ).indd - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
KAVRAMA
Test
37
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TARİH
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
1. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında girmesinde kendi politikası kadar Almanya’nın zorlamalarının da etkili olması aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturmaz?
D) Osmanlı Devleti, Almanya’nın baskısına maruz kalmıştır.
E) Osmanlı Devleti ile Almanya’nın bazı amaçları örtüşmektedir.
2. Birinci Dünya Savaşı sonucunda kalıcı barışın sağlanamamasındaki önemli etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Silahlanma yarışının devam etmesi
B) Avrupa’daki devlet sayısının artması
C) Sınırlar çizilirken milliyet esasının gözardı edilmesi
D) Yenik devletlerle ağır şartları olan antlaşmaların imzalanması
E) Milletler Cemiyeti’nin İngiltere ve Fransa’nın amaçlarına hizmet etmesi
3. Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri genel ve özel olarak
ikiye ayrılmıştır.
Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisi Birinci
Dünya Savaşı’nın özel nedenleri kapsamında değerlendirilemez?
A) Alsas - Loren Sorunu
B) Milliyetçilik akımının etkisi
C) Avrupa’daki Germen - Slav çekişmesi
D) Rusya’nın Balkanlardaki panslavizm siyaseti
E) Almanya ile İngiltere arasındaki sömürge yarışı
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Osmanlı Devleti doğrudan Almanya’ya hizmet etmiştir.
MEB 2016 - 2017
B) Osmanlı Devleti, İttifak grubunda savaşa katılmıştır.
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Almanya, kendi siyasi çıkarlarını ön plana almıştır.
4. Birinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanan Wilson İlkeleri’ne göre; savaşı kazananlar kaybedenlerden toprak
almayacak ve her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecekti.
Bu maddelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Savaşın sona ermesine
B) Yeni devletlerin ortaya çıkmasına
C) Farklı etnik kültürlerin yok olmasına
D) İttifak Devletleri’nin savaştan çekilmesine
E) Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkesi’ni imzalamasına
5. Birinci Dünya Savaşı devam ederken ortaya çıkan
aşağıdaki gelişmelerden hangisi İtilaf Devletleri arasında ayrılıkların başladığına kanıt gösterilebilir?
A) ABD’nin savaşa katılması
B) İtalya’nın taraf değiştirmesi
C) Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
D) Rusya’nın İttifak Devletleri ile antlaşma imzalaması
E) Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın safına geçmesi
6. Irak Cephesi, Irak petrollerini elde etmek isteyen İngilizlerin Basra’ya asker çıkarmaları ile açılmıştır.İngilizlerin
amacı Hindistan’a giden sömürge yolunu korumak ve karadan Rusya’ya yardım göndermektir.
Yalnızca bu bilgiye göre, Irak Cephesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlı kuvvetleri Irak’tan çekilmiştir.
B) İngilizler enerji kaynaklarını ele geçirmek istemiştir.
C) Irak Cephesi’nde Osmanlı kuvvetleri başarısız olmuştur.
D) İngiltere, Rusya’nın savaştan çekilmesine neden olmuştur.
E) İngilizler İran’ı işgal ederek sömürge yolunu kontrol
altına almışlardır.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Test
37
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
10. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı padişahının
ilan etmiş olduğu kutsal cihada yeteri kadar katılımın
olmaması aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin
önemini yitirdiğini göstermiştir?
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci
Dünya Savaşı’nda Almanya’nın isteği üzerine açmış
olduğu taarruz cephesidir?
A) Irak
B) Galiçya
C) Kanal
D) Suriye - Filistin
A) Batıcılık
B) Turancılık
E) Hicaz - Yemen
C) Ümmetçilik
B) Paris
C) Londra
D) Lozan
E) Cenevre
9. Sovyet Rusya, Çarlık Rusyası’nın Berlin Antlaşması ile
Osmanlı Devleti’nden aldığı yerleri Birinci Dünya Savaşı’ndan çekildiğini belirten Brest Litowsk Antlaşması ile
Osmanlı Devleti’ne iade etmiş ancak İtilaf Devletleri bu
kararı geçersiz saymıştır.
Bu durum;
I. Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletler hukukundan
yaralandığının,
II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı yaşandığının,
III.Sovyet Rusya’nın dış politikasının Çarlık Rusyası’ndan farklı olduğunun
yorumlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) II ve III
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Yalta
MEB 2016 - 2017
8. İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen
devletlerin durumunu görüşmek için aşağıdaki konferanslardan hangisini gerçekleştirmiştir?
D) Osmanlıcılık
E) Adem-i Merkeziyetçilik
11. Birinci Dünya Savaşı sonucunda yaşanan aşağıdaki
gelişmelerden hangisi dünya siyasi haritasının değişmesine neden olmuştur?
A) Yeni devletlerin oluşması
B) Yeni rejim sistemlerinin oluşması
C) İlk kez ağır silahların kullanılması
D) Sömürgeciliğin mandacılığa dönüşmesi
E) Sivil Savunma Teşkilatlarının kurulması
12. İngiltere, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni müttefik olarak kabul etmemiş, tarafsız kalmasını istemiştir.
İngiltere’nin bu tutumuyla;
I. Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşmak,
II. Almanya’yı yalnızlaştırmak,
III.Rusya ile arasında sorun çıkmasına engel olmak
amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı savunulabilir?
C) I ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) I ve II
D) II ve III
1
2 3
4 5
6 7
C) I ve III
E) I, II ve III
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download