DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Test 17

advertisement
8.
KAVRAMA
Test
17
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK
BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
AHLAK BİLGİSİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 4
1. Peygamberimizin danışarak iş yapmasını örnek almış bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması
beklenmez?
D) Rehberlik servisinin hazırladığı çalışma planına uyması
2. Hendek Savaşı’ndan önce İranlı bir sahabe olan Selman-ı
Farisi, Peygamber Efendimize Medine şehrinin daha etkili
savunulabilmesi için şehrin etrafına hendekler kazılmasının uygun olacağını teklif etmiş, Peygamber Efendimiz de
bu teklifi olumlu karşılayarak hendek kazılmasına karar
vermiştir.
Bu metinde anlatılan olay Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıda verilen yönlerinden hangisine delil olarak gösterilebilir?
A) Cesaretine
B) Merhametine
C) Yeniliklere açık olmasına
D) Hoşgörülü ve affediciliğine
3. Peygamberimiz Bedir Savaşı sonrasında ele geçen savaş
esirlerine ne yapılması gerektiği konusunda arkadaşlarına
danışmıştır. Onlardan gelen bazı fikirleri beğenmemiş bazılarını da uygun görüp uygulamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan Hz. Peygamber ile
ilgili çıkarılabilecek bir sonuçtur?
A) Bir iş yaparken gerekli görüş alışverişinde bulunup tedbir almıştır.
B) Başkalarının fikirlerini kendi fikirlerine tercih etmiştir.
C) Her zaman kendi düşüncesinde ısrar etmiştir.
D) Başkalarına sormadan hiç bir iş yapmamıştır.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
C) Her tavsiye ve öneriyi mutlak doğru olarak kabul etmesi
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Başarılı arkadaşlarından ders çalışma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi alması
(Enbiyâ suresi, 7. ayet.)
MEB 2016 - 2017
A) Eğitim ile ilgili sorunlarını sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeniyle çözmeye çalışması
4. “...Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.”
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bilgi sahibi olmadan konuşulmamalıdır.
B) Kişi her konuda bilgi sahibi olmalıdır.
C) Cehaletle mücadele edilmelidir.
D) Her şeyi bilmek mümkün değildir.
5. Hz. Peygamber devlet yönetimi, ticaret, tarım, askerlik,
sağlık ve eğitim gibi konularda mutlaka arkadaşlarının görüşlerini almıştır.
Buna göre Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sorunlara ortak çözümler arardı.
B) İnsanların düşüncelerine değer verirdi.
C) İnsanların tecrübelerinden faydalanırdı.
D) Yöneticilere sınırsız yetkiler vermişti.
6. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin insanlarla
danışarak çözüm aradığı konulardan biri olamaz?
A) İnanç esaslarının neler olabileceği
B) Sağlık ile ilgili nelerin yapılması gerektiği
C) Eğitim düzeyinin gelişmesi için neler yapılabileceği
D) Tarımda denenebilecek yöntemlerin neler olabileceği
8.
Test
17
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 4
10. “Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol.
Beşincisi olma helak olursun.”
7. Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlamca diğerleri ile
ilişkili değildir?
A) Şûra
A) İlmin arttırılmasına
B) İstişare
B) Bilgisizliğin ortadan kaldırılmasına
C) Danışma
C) Kaliteli eleman yetiştirilmesine
A) Hata payını azaltmayı
B) Taassuptan kurtulmayı
C) Bireysel iradeyi yok saymayı
D) İnsanın kendini geliştirmesini
9. Aşağıdaki tutumlardan hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in
yaşayışına uygundur?
A) Her konuda kendini yeterli görmek
B) Eğitimi bitmeyen bir süreç olarak değerlendirmek
C) İnsanlara fiziki görünümlerine göre değer vermek
11. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) “İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar
Allah’ın yolundadır.”
B) “Kim ilim tahsiline yönelirse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.”
C) “Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır.”
D) “Ameller niyetlere göre değerlendirilir…”
12. “Âlimler peygamberlerin varisleridir.” (Hadis-i şerif)
MEB 2016 - 2017
8. Hz. Muhammed (sav.) Müslümanların danışarak iş
yapmasını tavsiye ederek aşağıdakilerden hangisini
amaçlamış olamaz?
D) Cahil toplulukların çoğalmasına
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Mukabele
STİ
TE
KAZ
AN
KAVRAMA
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Bu hadisi ile Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden
hangisinin önemine işaret etmiştir?
A) Sabrın
B) İlmin
C) Cesaretin
D) Tenkit ve eleştiriye tahammül edememek
IM
Bu hadis ile Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine engel olmak istemiştir?
D) Tefekkürün
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download