HD.RB.01 ANESTEZİYOLOJİ VE RANİMASYON BÖLÜMÜ HASTA

advertisement
ANESTEZİYOLOJİ VE
RANİMASYON BÖLÜMÜ HASTA
BİLGİLENDİRME VE ONAM
FORMU
DOKÜMAN KODU:HD.RB.01
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2015
REVİZYON TARİHİ:00
REVİZYON NO:00
SAYFA SAYISI:2
SAYFA NO:1
Sayın Hasta / Vekili Yasal Temsilcisi
Hastanın sağlık durumu, önerilen tıbbi, cerrahi ya da teşhise yönelik her türlü işlemler ve bunların
alternatifleri, faydaları, riskleri hatta olabilecek zararları hakkında bilgi sahibi olmak ve tüm bunları ya
da bir kısmını reddetmek ya da kabul etmek hakkında sahipsiniz. Sizden okuyup, anlamınızı istediğimiz
bu belge yapılacak uygulamalara rıza gösterip göstermeyeceğinizi belirlemede sizi bilgilendirmek ve
onayınızı almak için hazırlanmıştır.
Anestezi adına size uygulanacak işlemler(uygulamalar) bilimsel ve etik düzeyde tüm dünyada kabul
görmüş , halen tıpta geçerliliği olan uygulamalardır.
Ameliyat salonuna alındığınızda;
1. Kalbinizin durumunu değerlendirmek için EKG elektrotları vücudunuza yapıştırılacak,
2. Serum ve ilaç verilmesi için damarınıza bir iğne ile girilecek,
3. Parmağınıza, kanın oksijenlenmesini gösteren bir cihaz takılacak,
4. Kolunuza tansiyon aleti bağlanacaktır.
Bunların dışında anestezistinizin gerekli göreceği özel uygulamalar yapılabilir. Eğer yapılacaksa bu
uygulamalar hakkında size detaylı bilgi verilecektir.
A-Anestezi Tipi:
Genel, bölgesel veya her ikisinin birleşimi bir anestezi yöntemi uygulanacaktır. İşlemden önce ne
tip bir anestezi yöntemi uygulanacağı hakkında bilgilendirileceksiniz.
Genel Anestezi:
Damarınıza takılan iğneden verilecek ilaçlarla ve/veya maskeden gaz şeklinde akciğerlere
solutulacak ilaç karışımı ile uyumanız sağlanacak, solunumunuzu sürdürmek amacıyla nefes borunuza
bir solunum tüpü yerleştirilecektir. Bu tüp cerrahi sonrasında uyandırıldığınızda çıkarılacaktır.
Ameliyatınız süresince yaşamsal fonksiyonlarınız sürekli olarak izlenecektir. Gerektiğinde ilaç uygulama
ve düzenlemeleri yapılacaktır.
Bölgesel Anestezi:
Bazı ameliyatlar hafif bir uyku ve rahatlama hali sağlanarak bölgesel anestezi altında
gerçekleştirilebilir. Lokal anestezik ilaçlarla sadece ameliyat bölgesi uyuşturulabildiği gibi bir sinir bloke
edilmesi ile daha geniş bir bölgede uyuşturulabilir. Spinal ve epidural anestezide bel ve sırt bölgesine
omurga arasından özel bir iğne kullanılarak lokal anestezik ilaç enjekte edilir. Bilinciniz kapanmadan
yalnızca ağrı duyusu engellenir. Bel bölgesi ve altında geniş bir alan uyuşur ve hareketleri kısıtlanabilir.
Epidural anestezide yerleştirilen kateter ile ameliyat sırasında ve sonrasında ağrı tedavisi yapılabilir.
Bölgesel anestezi çocuklarda kaudal anestezi şeklinde yapılabilir. Sakrokoksigeal membran dan
geçilerek (kuyruk sokumu bölgesinde) lokal anestezik ilaç verilir. Bu yöntemle ameliyat esnası ve
sonrasında ağrı kontrolü de sağlanır.
B-Anestezi Sırasında Ortaya Çıkabilecek Sorunlar (Komplikasyonlar):
Modern anestezi genellikle çok emniyetlidir. Ortaya çıkan problemler çoğunlukla geçici olup
bazıları uzun dönem sorunlara neden olabilir. Sık karşılaşılan istenmeyen yan etkiler: bulantı, kusma,
tansiyon ve nabız düşmesi, boğaz ağrısı, baş ağrısı, enjeksiyon bölgesinde ağrıdır. Daha az sıklıkla
karşılaşılan istenmeyen etkiler: genel anestezi sırasında farkında olma, dişlerde ve dudaklarda hasar, ses
tellerinde geçici hasar, yanık, gözlerde tahriş, alerjik reaksiyon ve/veya astım, bacakta kan pıhtılaşması,
akciğerin sönmesi, basınç bölgelerinde ve sinirlerde hasar, epilepsi(sara) nöbetleridir. Ölüme yol
açabilecek nadir riskler: şiddetli alerji veya şok, vücut ısısının çok yükselmesi, inme veya kalp krizi,
soluk borusuna tüpün yerleştirilememesi, beyin hasarı ve mide içeriğinin akciğerlere kaçmasıdır. Mide
içeriğinin solunum yoluna kaçmasını önlemek için en az 8 saatlik açlık gerekir. Sadece anne sütü alan
bebeklerde anne sütünü 4 saat önceden kesmek yeterlidir. Acil durumlarda bu süre daha kısa tutulabilir.
Soğuk algınlığı, grip, astım veya diğer solunum sistemi hastalıkları, sigara, alkol, aşırı kilo, kalp
hastalığı, diyabet, böbrek hastalığı, yüksek tansiyon, diğer ciddi sağlık sorunları olması durumunda
ANESTEZİYOLOJİ VE
RANİMASYON BÖLÜMÜ HASTA
BİLGİLENDİRME VE ONAM
FORMU
DÖKÜMAN KODU:HD.RB.01
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2015
REVİZYON TARİHİ:00
REVİZYON NO:00
SAYFA SAYISI:2
SAYFA NO:2
riskler artmaktadır. Daha önce mevcut hastalıklara, ameliyat cinsine ve süresine göre ileri derecede
solunum yetmezliği gelişebilir, bir süre yoğun bakım servisine alınabilirsiniz. Ameliyat sırasında eğer
gerekirse kan transfüzyonu(nakli) yapılabilir.
Büyük damarlara gerekirse kateter uygulamaları yapılabilir. Kanama, dolaşıma hava girmesi gibi
istenmeyen etkiler oluşabilir.
Kanama, enfeksiyon, başarısız blok, nadiren şiddetli ve kalıcı sinir hasarı, çevre yapılara hasar,
baş ağrısı(genellikle geçici), sırt ağrısı ve nadiren kateter yada iğne kırılması bölgesel anesteziye ait ek
risklerdir.
Yukarıda anlatılanlar ile ilgili anlaşılmayan yönleri veya daha detaylı bilgi edinmek istediğiniz
konuları lütfen anestezistinize sorunuz.
C-Genel Anestezi Sonrası Kaçınılması Gerekenler:
Genel anestezi muhakeme yeteneğinizi yaklaşık 24 saat süreyle etkileyecektir. Bu süre zarfında
şunları kesinlikle yapmayınız; Motorlu taşıt kullanma, pişirme araçları dahil araç gereç kullanma, önemli
bir karar verme veya yasal belge imzalama, içki içme, sigara içme veya aklı etkileyen başka maddeleri
kullanma. Bunlar anestezi ilaçları ile etkileşebilir.
ONAY:
Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim.
Yapılacak olan müdahalenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi
sahibi oldum. Başka bir açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu
işlemi onaylıyorum.
Hasta
Ad-Soyad-İmza
Hasta Vekili/Yasal Temsilcisi
Ad-Soyad-İmza
Sorumlu Anestezi Doktoru
İmza-Kaşe
NOT:Bu form 2 nüsha düzenlenir 1 nüshası hastaya verilir.
Diğeri hasta dosyasına konulur.
Tarih
…/…/
/
Saat
Bir nüshasını teslim aldım.
Hasta adı soyadı:
İmza:
Download