islam düşüncesinde yorumlar-1 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
Test
10
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR-1
Tabloda din ve din anlayışı ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Tektir
Birden fazladır
II.
Vahye dayanır
Vahyin yorumuna dayanır
III.
Değişmez
Zamana ve topluma göre
değişebilir
IV-.
Kaynağı
peygamberdir.
Kaynağı Allah’tır
1. Buna göre tabloda numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
İnsanın düşünce ve davranışını etkileyen dolayısıyla onun
sorumlu tutulmasında payı olan bir takım faktörler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri olarak
kabul edilemez?
Din anlayışı
I.
SINIF
4.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Din (İslam)
7.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
A) Aile
B) Eğitim
C) Alın yazısı
D) Algılama düzeyi
C) III.
D) IV.
- - - - ; Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları
özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan
kurallar bütünüdür.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Din
B) Ahlak
5. Aşağıdakilerden hangisi dinin emirlerinden sorumlu
olmanın ön şartlarından biri değildir?
A) İyi ve kötüyü ayırabilecek akli olgunluğa ulaşmak
B) Belli bir maddi zenginliğe sahip olmak
C) Özgür irade sahibi olmak
D) Akıl sahibi olmak
6.
Hz. Peygamber, İslam dininin iyi anlaşılması için çaba
göstermiş ve Müslümanlardan da aynı amaçla hareket
etmelerini ve insanların sıkıntılarının giderilmesine
yönelik çözümler üretmelerini istemiştir. Ortaya çıkan
sorunların giderilmesinde gerçekçi davranmış, insanların
durumlarına göre faydalı çözümler ortaya koymuştur.
Bundan dolayı da aynı soruyu soran farklı kişilere farklı
cevaplar vermiştir. Örneğin “Cennete gitmek için ne
yapmalıyım?” diye soran birine, “Namaz kıl.” derken aynı
soruyu soran bir başkasına da “Anne ve babana iyilik et.”
demiştir.
durumlarından hangilerine yol açmıştır?
Bu parçada Hz. Peygamber’in İslam’ı anlatırken gösterdiği aşağıdaki hassasiyetlerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Yalnız I.
A) İnsanlara anlayışla yaklaşması
B) Yalnız II.
B) Doğru ve hızlı karar verebilmesi
C) II ve III.
C) İnsanlarla güzel bir biçimde mücadele etmesi
D) I, II ve III.
D) İnsanların özel durumlarını göz önünde bulundurması
C) Kültür
D) Sünnet
3. Hz. Peygamberin vefatından sonra İslam dininin Arap
Yarımadası dışında çeşitli bölgeler ve toplumlar arasında yayılması,
MEB 2016 - 2017
2.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) II.
I. Dinin anlaşılması ve yorumlanmasında yeni sorunların ortaya çıkması
II. Kur’an ayetlerinin zamanla geçerliliğini yitirmesi
III. İslam’ın yaşanamaz bir hale gelmesi
7.
Test
10
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TEST ADI
7.
İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de
farklıdır.
Bu durumun dinin yorumuna etkisi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
10. İslam’ın ilk yıllarında din anlayışındaki yorum farklılıklarının belirgin olmaması daha çok aşağıdakilerden
hangisiyle ilgilidir?
A) İslam’ın Arabistan’la sınırlı olmasıyla
B) Hz. Muhammed’in (sav.) hayatta olmasıyla
A) Farklı din anlayışlarının oluşması
C) Kur’an’ın henüz kitap haline getirilmemiş olmasıyla
B) Vahyin sorgulanmadan kabul edilmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum
farklılıklarının ortaya çıkmasında daha az etkili olmuştur?
A) Sosyal çevre
B) Eğitim düzeyi
C) Bireyin cinsiyeti
D) Kültürel farklılıklar
9. İslam düşüncesindeki farklı yorum biçimleri ile ilgili
aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Düşünce özgürlüğüne verilen önemin bir göstergesidir.
D) Müslümanların birlik ve beraberliklerinin daha güçlü
olmasıyla
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Her insanın dini sorumluluklarının farklı olması
MEB 2016 - 2017
C) İnsanların tek mezhep etrafında toplanması
11. İslam kültüründe birçok farklı yorum ve düşüncenin
ortaya çıkıp yayılmış olması daha çok aşağıdakilerden
hangisinin kanıtıdır?
A) Her toplumun dini algılamada farklılıklar yaşadığının
B) İslam’ın fikir ve vicdan hürriyetine verdiği önemin
C) İslam’ın farklı kültürlerle etkileşime girdiğinin
D) Dini metinlerin farklı anlaşıldığının
12. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların tek bir dini
yorumu benimsemeye yönlendirilmesi halinde karşılaşılacak durumlardan biri değildir?
A) İnsanlar daha uyumlu ve dindar olur.
B) Kültürel bir zenginlik olarak algılanmalıdır.
B) İklim koşullarına uymayan yorumlar insanları zorlar.
C) Bir ayrılık ve gruplaşma sebebi olarak görülmez.
C) Farklı kültürlerin varlığı zamanla son bulur.
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) Bir düşünceye körü körüne bağlanmanın sonucudur.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
D) Dinin kolaylık yönü ihmal edilmiş olur.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download