DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Test 27

advertisement
KAVRAMA
Test
27
STİ
TE
KAZ
AN
IM
8.
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK
BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
AHLAK BİLGİSİ
İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR – 3
1. Kişinin canı, malı, namusu, düşüncesi ve inancı gibi dokunulmazlıklarına yönelik tecavüz ve haksızlıkların sonucunda ortaya çıkan durumun ifadesidir.
B) Fedakârlık
C) Kul hakkı
D) Vicdan
2. Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde kul hakkını korumaya yönelik uyarılarda bulunulmaktadır.
Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?
A) “İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde
bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.” (Şuarâ
suresi, 183. ayet)
B) “ …De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler.” ( Zümer
suresi, 9. ayet)
C) “O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını
ver. Allah’ın rızasını isteyenler için bu, en iyisidir. İşte
onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Rum suresi, 38. ayet)
MEB 2016 - 2017
D) “ Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin.
İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için hâkimlere ( rüşvet olarak) vermeyin.”
(Bakara suresi, 188. ayet)
B) Gıybet etmek
3. Haramların bireysel ve toplumsal zararları vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin toplumsal zararı diğerlerinden daha fazladır?
A) Namaz kılmamak
B) Oruç tutmamak
C) Rüşvet almak
D)Tembellik etmek
C) Adam kayırmak
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Adalet
A) Yalan söylemek
Burada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4. Aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin zararı daha
çok bireyseldir?
D) Müsrif olmak
5. Bazı kötülüklerin zararlarının etkisi sınırlı, bazılarının etkisi
ise daha geniştir.
Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisinin zararı
diğerlerinden farklıdır?
A) Arkadaşın kalemini izinsiz kullanmak
B) Komşunun arkasından konuşmak
C) Kötü bir çığır açmak
D) Öğretmeni kandırmak
6. Kul hakkından kurtulmak için hak sahiplerine ödenebilecek
maddi hakları ödenmeli ve kendilerinden helallik istenmelidir. Hak sahibi yaşamıyorsa çocukları veya yakınlarından
helallik alınmalı ve maddi haklar onlara ödenmelidir. Eğer
varisleri yok veya kim oldukları bilinmiyorsa alınan hak kadar para veya mal hak sahibi için dua edilerek yoksullara
sadaka olarak verilmelidir. Ayrıca Cenab-ı Haktan da bağışlanma dilenmelidir.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) Allah’a tövbe etmek kul hakkından kurtulmak için yeterlidir.
B) Hakkı yenilenlerin gönülleri alınmalıdır.
C) Öncelikle hak ihlali giderilmelidir.
D) Kul hakkı önemsenmelidir.
8.
Test
27
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR – 3
7. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlalinin sonuçlarından biridir?
B) Zulmün yaygınlaşması
C) Güven ve huzurun artması
Bu ayette aşağıdaki haklardan hangisi vurgulanmaktadır?
B) Kul hakkı ile ilgili günahlar hiçbir şekilde bağışlanamaz.
C) Kul hakkı ihlalleri Allah’a saygısızlık olarak değerlendirilemez.
D) Kul hakkı denilince daha çok kişi ile Allah arasındaki
ilişki anlaşılır.
9. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamında değerlendirilemez?
MEB 2016 - 2017
A) İnsan hakkına giren her şey aynı zamanda kul hakkıdır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Helal kazancın yaygınlaşması
İslam’a göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Yaşama
B) Hürriyet
C) İnsan onurunu koruma
D) Hukuk karşısında eşitlik
11. Aşağıdakilerden hangisi insan onurunu korumayla
doğrudan ilgili bir ayettir?
A) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey
yoktur. Çalışması da ileride görülecektir. Sonra onun
karşılığı tastamam ödenecektir.”
C) “Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler…”
(Hucurat suresi, 11. ayet)
D) “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen mi
mümin olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?“ (Yunus
suresi, 99. ayet)
12. Ayet ve hadislerde güvenilir olmak, Müslümanın en belirleyici vasıflarından biri olarak vurgulanmıştır. Kul hakkı
ihlalinin temelinde bir başkasına - - - - vardır. Bu durumda
insanın güvenilirliğini zedeler. Oysa ki Müslümandan beklenen başkalarına güven duygusunu yaşatabilmesidir. Bu
da kul hakkını gözetmekle olur.
B) zarar vermek
C) Gerçeğe aykırı şahitlik yapılması
C) özür dilemek
STİ
TE
KAZ
AN
D) İnsana hatalarının söylenmesi
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Bu parçada boş bırakılan yere anlama uygun olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A) faydalı olmak
B) Ortak kullanım alanlarında sigara içilmesi
KAVRAMA
(Necm suresi, 39 – 41 ayetler)
B) “Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle
yazsın…” (Bakara suresi, 282. ayet)
A) Aracın, trafiği engelleyecek şekilde park edilmesi
IM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
10. “...Kim bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını
kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır...”
(Maide suresi 32. ayet)
A) Sevap kazanılması
8.
SINIF
D) saygı göstermek
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download