DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Test 30

advertisement
KAVRAMA
Test
30
STİ
TE
KAZ
AN
IM
8.
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK
BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
AHLAK BİLGİSİ
DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ - 3
1. Yahudiler kendi tarihlerini hangi peygamber ile başlatırlar?
4. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğe ait bir kavramdır?
A) Teslis
A) Hz. Musa
B) Vaftiz
B) Hz. Harun
2. Yahudilikte tanrıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahova
B) Brahma
C) Mesih
D) Günah çıkarma
5. Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliklerindendir?
A) Kur’an-ı Kerim’i kutsal kitap olarak kabul etmek
B) İslam’ı son din olarak değerlendirmek
C) Hz. İsa’yı Allah’ın kulu olarak görmek
D) Ahiretin var olduğuna inanmak
MEB 2016 - 2017
D) Tanah
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Hz. İbrahim
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Hz. İsmail
C) Haham
3. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili yanlış bir
bilgidir?
6. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığa ait bir mezheptir?
A) Nusayrilik
A) Milli karakterli bir din haline dönüştürülmüştür.
B) Protestanlık
B) Sinagogda yapılan toplu ibadetlere kadınlar da katılabilir.
C) Caferilik
C) Kudüs’te bulunan Ağlama Duvarı önem verilen yerlerdendir.
D) Cumartesi ibadeti önemsenir ve o gün başka bir şey
yapılmaz.
D) Ferisiler
8.
Test
30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ - 3
7. Hristiyanlıktaki Kutsal Ruh kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
10. “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”
(Hadis-i şerif)
B) Tanrının oğlu
Bu hadiste Hz. Peygamber genel olarak aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
C) Evrenin yaratıcısı
A) İbadetler zamanında yerine getirilmelidir.
D) Tanrı doğuran
B) Erdemli davranışlara önem verilmelidir.
Bu ayette İslam dininin inanç esaslarından hangisine
açıkça değinilmemiştir?
A) Allaha iman
B) Kadere iman
C) Kitaplara iman
D) Meleklere iman
9. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin ilkelerinden biri
değildir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(Nisa suresi, 136. ayet)
MEB 2016 - 2017
8. “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine
indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin.
Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.”
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Tanrı nefesi
C) Emanete ihanet edilmemelidir.
D) Kul hakkı ihlal edilmemelidir.
11. Kişinin ölümünden sonra da amel defterine sevap yazılmasına sebep olan sadakaya sadaka-i cariye denir.
B) Çalışanlarına hediyeler vermek
C) Akrabalara iftar yemeği vermek
D) Hayırlı bir neslin yetişmesine katkı vermek
12. •
• Hz. İsa’nın doğduğu yerdir.
B) Havari
C) Kilise
STİ
TE
KAZ
AN
D) İnsanın ahirette hesap vereceğine inanmak
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Bu açıklamalarda aşağıdaki kavramların hangisine ait
bir bilgiye yer verilmemiştir?
A) Nasıra
C) İnsanın dünyaya günahsız geldiğini benimsemek
Adı
Hz. İsa’nın davetine inanan on iki kişiye verilen addır.
• Hz. İsa’nın annesidir.
B) İnanç ve ibadetlerin yanı sıra ahlaka önem vermek
KAVRAMA
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye
olarak değerlendirilir?
A) Ailesinin borçlarını ödemek
A) Din adamlarının günah bağışlama yetkisini kabul etmek
IM
SINIF
D) Hz. Meryem
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download