tarih - Ölçme Değerlendirme

advertisement
9. SINIF
KAVRAMA
Test
13
STİ
TE
KAZ
AN
IM
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ
4. Hz. Ömer Dönemi’nde İran ve Irak’ın ele geçirilmesiyle;
1. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde görülen Ridde Olaylarının
ortaya çıkmasında;
II. toplumun bir lidere ihtiyaç duyması
III.Kur’an-ı Kerim ayetlerinin toplatılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2.
Dört Halife Dönemi’ne tarihçiler tarafından “Cumhuriyet
Dönemi” adı verilmiştir.
Bu ifadenin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Barışçı politikanın izlenmesi
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) Halifeliğin babadan oğla geçmesi
D) Siyasi birliğin sağlanması
E) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
3, Hz. Ömer Dönemi’ndeki,
I. Ülke, yönetim birimlerine ayrılmış ve buralara merkezden valiler atanmıştır.
II. Düzenli ordu kurulmuştur.
III.Fethedilen bölgelerde ordugâh şehirleri oluşturulmuştur.
gelişmelerden hangileri merkezî otoriteyi güçlendirmek ve askerî gücü artırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) II ve III C) I ve II
E) I, II ve III
II. haraç
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
I. cizye
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. İslamiyet’in, Arap toplumunda tam anlamıyla yerleşmemiş olması
MEB 2016 - 2017
III.ganimet
gelirlerinden hangilerinde artış olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
5. Hz. Ömer Dönemi’nin sonlarına doğru, İran tamamen fethedildi. İran’ın fethiyle Müslümanlar, Horasan bölgesinde
Türklerle komşu oldular. Sınır komşusu olmalarına rağmen,
Türklerle herhangi bir çatışmaya girmediler.
Buna göre;
I. Hz. Ömer Dönemi’nde, İslam Devleti’nin sınırlarına
yeni topraklar dâhil edilmiştir.
II. Türk-Müslüman komşuluğu, Hz. Ömer Dönemi’nde
başlamıştır.
III.Türkler boylar halinde İslam dinini kabul etmişlerdir.
IV.İlk Türk-Müslüman çatışması, Hz. Ömer Dönemi’nde
başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
6.
Hz. Osman Dönemi’nde, Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli
İslam beldelerine gönderilmiştir.
Bu uygulamanın temel dinî amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İdari işlerde birlik sağlamak
B) İslamiyet’in asıl kaynağından öğrenilmesini sağlamak
C) Kur’an-ı Kerim’in özgün halini korumak
D) Devletin sınırlarını genişletmek
E) Arapça’nın yaygınlaşmasını sağlamak
9.
Test
13
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ
7. • Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan Nihavent Savaşı sonucunda, İran toprakları Müslüman Arapların eline geçmiştir.
I
II
A)
• Hz. Ali Dönemi’nde; Cemel Vakası, Sıffin Savaşı ve
Hakem Olayı gibi iç meseleler yaşanmıştır.
İlk İslam donanma- Kıbrıs’ın fethedilmesi
sının kurulması
B)
Köprü Savaşı’nın
yaşanması
C)
Devletin ganimet ve Beytülmal’ın kurulması
vergi gelirlerinin artması
D)
Fustat adlı ordugah Kuzey Afrika’daki fetihler için
şehrinin kurulması
üs oluşturulması
E)
Bizans ile Yermük
Suriye’nin kapılarının MüslüSavaşı’nın yapılması manlara açılması
A) Arap Yarımadası’nın büyümesine
B) Denizlerde etkinliğin artmasına
C) Hz. Ali Dönemi’nde fetihlerin durmasına
D) Müslümanlar arasında bölünmeler yaşanmasına
E) İslam Devleti’nin sınırlarının genişlemesine
8. Hz. Osman zamanında, Ümeyye sülalesinin ağırlıklı olarak önemli devlet kademelerinde görevlendirilmesi, Hz.
Osman’ın halifeliğine muhalefetin artmasında da etkili olmuştur.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
• Hz. Osman Dönemi’nde, ilk İslam donanması oluşturulmuştur.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
10. Aşağıdaki tarihi olaylardan hangisinde I.’de verilenin
II.’ye ortam hazırladığı söylenemez?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
Bu bilgiler doğrultusunda Hz. Osman Dönemi’nde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin göz ardı edilmesinin, İslam Devleti ve toplumunu olumsuz yönde etkilediği söylenebilir?
A) Merkezî yönetim
B) Siyasi birlik
C) Çoğulcu yönetim
D) Fırsat eşitliği
E) Arap milliyetçiliği
İran’ın fethedilmesi
11. Hz. Ali Dönemi’nde ortaya çıkan ve İslam toplumu için
olumsuz sonuçlar doğuran olaylar için;
I. Halifeliğin birleştirici gücünü sona erdirmiştir.
II. İslam toplumunu gruplara ayırmıştır.
III. Siyasi otorite boşluğu yaşanmıştır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
I. Mekkelilerin baskısı karşısında Müslümanlar, Hicret’e
karar vermişlerdir.
II. Hz. Muhammed vefat edince, zekât vermeyen ve
İslamiyet’ten dönenlerin isyanı bastırılmıştır.
III. Haricîler, ayrılıkların sorumlusu olarak gördükleri Hz.
Ali’yi öldürmüşlerdir.
12. Aşağıdakilerden hangisi halifelik sorunu nedeni ile ortaya çıkan olaylar arasında gösterilemez?
A) Cemel Vakası
B) Hakem Olayı
gelişmelerden hangileri İslam Devleti’nin karışıklık
içerisinde olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
MEB 2016 - 2017
9. İslam tarihinde değişik dönemlerde meydana gelen:
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C) Kerbela Olayı
D) Sıffin Savaşı
C) Yalnız III
E) Huneyn Savaşı
E) II ve III
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download