YGS TARİH YT (36 – ).indd

advertisement
KAVRAMA
Test
36
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TARİH
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
1. II. Meşrutiyet Dönemi’nde hükümetin padişah yerine
meclise karşı sorumlu tutulmasının aşağıdakilerden
hangisini ortaya çıkardığı söylenemez?
4. XX. yüzyılın başlarında Trablusgarp’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi doğrudan emperyalist ülkelerin ilgilerini çekmiştir?
A) Akdeniz’e kıyısının olması
B) Yönetimde halkın etkinliğinin artması
B) Kuzey Afrika’da bulunması
D) Yasama organının daha da etkin hale getirilmesi
E) Yürütmenin üzerindeki monarşik baskının azalması
2. Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan milliyetçilik akımından en son etkilenen Türkler olmuştur.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki nedenlerden hangisi etkili olmuştur?
A) Devletin kurucu unsurunun Türk olması
B) Basın - yayın faaliyetlerinin yetersiz olması
C) Osmanlı Devleti’nin batıdaki gelişmeleri takip edememesi
D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesinin güçlenmesi
MEB 2016 - 2017
E) Avrupalı devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine müdahale
etmesi
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Padişahın mutlak otoritesinin güçlenmesi
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Demokrasinin daha da güçlenmesi
C) Bölge halkının geri kalmış olması
D) Halkının genelinin Müslüman olması
E) Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması
5. XIX. ve XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan
kurtarmak için din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin siyasal birliği savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batıcılık
B) Turancılık
C)Ümmetçilik
D) Osmanlıcılık
E) Adem-i Merkeziyetçilik
6. 1911’de başlayan Trablusgarp Savaşıyla ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Savaşın sonunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.
3. Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet yönetimi ile İttihat ve
Terakki’nin uygulamalarına karşı 1909’da ortaya çıkan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çınar Olayı
B) Vaka-i Hayriye
C) Kuleli Olayı
D) Reval Görüşmeleri
E) 31 Mart Olayı
B) Savaşın nedeni İtalya’nın sömürgecilik faaliyetidir.
C) Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk mücadelesidir.
D) Osmanlı Devleti bu savaşa gönüllü askerlerini yollamıştır.
E) Savaşın başlamasında etkili olan en önemli faktör
Balkan Savaşları’dır.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Test
36
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
7. Balkan Savaşları’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapılan Atina Antlaşması’nda aşağıdaki kararlardan hangisi yer almamıştır?
10. Osmanlı ülkesi, XX. yüzyılda Avrupalı devletlerin pazarı
haline gelmiş dışarıya hammadde satılırken, dışarıdan bol
miktarda işlenmiş ucuz mal alınmıştır.
Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerin
hangisinde artışa neden olmuştur?
A) Meriç Nehri sınır kabul edilecektir.
B) Rodos ve On İki Ada Yunanistan’a aittir.
A) İşsizlik oranında
C) Bozcaada ve Gökçeada Osmanlı’ya aittir.
B) Azınlık isyanlarında
D) Yanya , Selanik ve Girit Yunanistan’a verilecektir.
A) Balkan Savaşlarının başlamasına
B) On iki Ada’nın İtalyan işgali altına girmesine
C) Trablusgarp’daki milis güçlerin başarılı olmasına
D) İngiltere ve Fransa’nın İtalya’ya tepki göstermesine
E) Osmanlı Devleti’nin bölgeye karadan asker gönderememesine
9. II. Meşrutiyet, 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin monarşik baskılara son verme çabaları sonucunda ilan edilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin II.
Meşrutiyet Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan biri
olduğu söylenemez?
A) 93 Harbi’nin çıkması
B) Bulgaristan’ın bağımsız olması
C) Yunanistan’ın Girit’i ilhak etmesi
D) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi
C) Liberalizmin güçlenmesinde
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8. Trablusgarp Savaşı başladığı sırada Mısır, İtalya’yı destekleyen İngilizlerin, Tunus ve Cezayir ise Fransızların işgali altındaydı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine doğrudan neden olduğu savunulabilir?
MEB 2016 - 2017
E) Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı’da kalacaktır.
D) Kapitülasyonların kısıtlanmasında
E) Hükümet darbeleri ile yönetime el koymada
11. Osmanlı Devleti’nin I. Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Londra Antlaşması’nda Edirne’nin kaybedilmesi
aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesine
B) İstanbul Antlaşması’nın imzalanmasına
C) Mebusan Meclisi’nin kapatılmasına
D) Bab-ı Ali Baskını’nın yapılmasına
E) 31 Mart Olayı’nın çıkmasına
12. Balkan Savaşları’nın sonucunda kaybedilen yerlerden göç
edebilen Türk nüfusunun bir kısmı Anadolu’ya yerleştirilmiştir.
Bu bilgiye göre;
I. Osmanlı nüfusu artmıştır.
II. Balkanlarda azınlık sorunu doğmuştur.
III.Balkanlarda bağımsız devlet sayısında artış olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Avusturya-Macaristan’ın Bosna Hersek’i kendi toprağına katması
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) Yalnız II
D) I ve II
1
2 3
4 5
6 7
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download