Test 22

advertisement
11.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
22
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM VE ESTETİK - 1
1. •
• “Sizi şekillendirdi ve şeklinizi de güzel yaptı.”
(Tegabün suresi, 3. ayet)
A) Sözde estetik
Bu ayetlerde insanla ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
C) Gösterişte estetik
C) Yaratılışında bir nizam olduğu
D) Yaratılışında bir estetik olduğu
E) Çeşitli aşamalardan geçirilerek yaratıldığı
2. Evrenin belli bir ölçü ve düzen içerisinde yaratıldığı vahiyle insana bildirilmiş bir gerçektir. Bu gerçek aynı zamanda
insanın bilimsel yöntemlerle ulaştığı sonuçlarda da ortaya
çıkmıştır.
Sözü edilen ölçü ve düzen aşağıdaki olaylardan hangisinde en az olduğu düşünülebilir?
A) Güneşin doğması
B) Bitkilerin büyümesi
C) Yıldızların kayması
D) Yağmurun yağması
E) Dünyanın ekseni etrafında dönmesi
3. Allah, her işi hikmetle (belli bir amaçla) yapan mutlak bir
yaratıcıdır. Dolayısıyla evrendeki her bir varlığın yerine
getirmesi gereken bir görevi vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi atmosfer tabakasının görevlerinden biri değildir?
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Yaratılışında bir ölçü olduğu
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Bir yaratıcısının olduğu
B) Sanatta estetik
MEB 2016 - 2017
4. “İslam ve estetik” tabiriyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?
“Biz, insanı en güzel biçimde yarattık.”
(Tin suresi, 4. ayet)
D) Davranışta estetik
E) İş ve üründe estetik
5. “Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel bir şekilde okumaya yarayan kurallar bütünü”ne verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kıraat
B) Tilavet
D) Tecvit C) Makam
E) Nağme
6. “Allah’ın (verdiği) rengiyle boyandık. Allah’tan daha güzel
rengi kim verebilir? Biz ancak O’na kulluk ederiz (deyin).”
(Bakara suresi, 138. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi ayetteki altı çizili bölümün
anlamlarından biri olamaz?
A) Mevsimlerin oluşmasını sağlamak
A) Allah’a itaat etmek
B) Güneşten gelen zararlı ışınları tutmak
B) Güzel ahlaka sahip olmak
C) İklimlerin oluşmasına ortam hazırlamak
C) Yaptı her işi güzel yapmak
D) Dünyanın aşırı ısınma ve soğumasını engellemek
D) Tevhit inancına sahip olmak
E) Güneş ışınlarını dağıtarak gölge kısımların da
aydınlanmasını sağlamak
E) Kendini her konuda yeterli görmek
11.
Test
22
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM VE ESTETİK - 1
7. Yapılan araştırmalarda yeryüzünden buharlaşan su ile
yeryüzüne yağan yağmurun dengeli olduğu sonucuna
varılmıştır.
10. “Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan
tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden
korkanların, bu Kitab’ın etkisinden tüyleri ürperir, derken
hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp
yumuşar. İşte bu Kitap, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa
artık ona yol gösteren olmaz.”
(Zümer suresi, 23. ayet)
Yalnızca bu bilgiden aşağıdaki sonuçların hangisine
ulaşılabilir?
A) Yağmurun fazla olması sele neden olur.
E) Buharlaşmanın yağmur olması için belli derecede
soğuması şarttır.
8. İnsandaki estetik duygusunun kaynağı temel olarak
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Övünme içgüdüsü
B) Sözel iletişim kurabilmesi
C) Akıl ve irade sahibi olması
D) Kendini beğenme duygusu
E) Güzelliği tanıyacak donanımda yaratılması
9. Aşağıdakilerden hangisi insandaki estetik duygusunun göstergelerinden biri olarak değerlendirilemez?
IM
Bu ayette Kur’an’ın insanı etkileyen hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) Doğru yola iletmesi
B) Vahiy yoluyla gelmesi
C) Bir kitap halinde olması
D) Üslup ve içerik güzelliği
E) Çokça okunan bir kitap olması
11. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın, “Başkalarına yardım ederken sahip olduklarınızın en güzelinden veriniz”
emrine uygun bir davranıştır?
A) Yardım ederken gelecek kârın düşünülmesi
B) Eskimiş eşyaların ihtiyaç sahiplerine verilmesi
C) Bozuk paralardan kurtulmak için infak edilmesi
D) Karşılığı bu
bulunulması
C) Hüsn-ü ahlak
D) Giyim kuşamına özen göstermesi
D) Esmaü-l hüsna
E) İbadet mekânlarını görkemli yapması
E) Esmaü’d dünya
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
yardımda
A) Hüsn-ü zan
C) Para kazanmak için gayret etmesi
Adı
beklenerek
12. Kur’an’da Allah’ın güzel isimleri anlamına gelen ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Hüsn-ü niyet
KAVRAMA
dünyada
E) Kişinin kendisi için düşündüğü ürünlerden infakta
bulunması
B) Taşları oyarak şekiller vermesi
STİ
TE
KAZ
AN
A) Evlerin içini süslemesi
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Yağmurun yağması bir ölçü ve düzen içerisinde
gerçekleşir.
MEB 2016 - 2017
C) Bulutlar yeryüzünün her tarafına eşit dağılmıştır.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Buharın fazla olması kuraklığa neden olur.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download