OSMANLI YÜKSELME DEVRİ-1 1. Osmanlı

advertisement
OSMANLI YÜKSELME DEVRİ-1
5.
İstanbul'un Fethi ile beraber;
- İstanbul'dan kaçan bilginler İtalya'ya gitmişler ve
1.
Osmanlı Devleti, Yükselme Dönemi'nde Anadolu' nun
Rönesans'ın başlamasında etkili olmuşlardır.
tamamına hakim hale gelmiştir. Buna göre;
- ticaret yollarının Türkler'in eline geçmesiyle Avru
I. Rum Pontus Devleti'nin yıkılarak Trabzon'un ele
palılar yeni yollar aramaya çıkmışlardır.
geçirilmesi
Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde; I.
II. Otlukbeli Savaşı yapılarak Doğu Anadolu'nun e-
İstanbul'un Fethi'nin sadece Osmanlı Devleti'ni
le geçirilmesi
etkilemediği
III. Karamanoğullan'na son verilerek Konya ve çevre
II. İstanbul'un Fethi'nin önemli olaylara neden olduğu
sinin fethedilmesi
III. İslam ve Hristiyan toplumları arasındaki mücade
IV. Sırp Kralhğı'nm yıkılarak Makedonya'nın ele ge
lenin sona erdiği
çirilmesi
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
V. Memlûk Devleti'nin yıkılması ile Mısır'ın ele ge
A) Yalnız I
çirilmesi
gelişmelerinden hangileri yukarıdaki yargıyı des-
6.
tekler nitelikte değildir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve V
- Türk sadrazam uygulamasına son verilerek sadrazam-
II. Mehmet (Fatih) döneminde;
lar devşirmeler arasından seçilmiş,
- büyük tımar topraklan küçük parçalara bölünerek
II. İstanbul'un fethedilerek, boğazın denetim altına
tımar beylerine dağıtılmıştır.
alınması
Bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisi hedeflen-
III. Mora Yarımadası'nın fethedilmesi
miş olamaz?
IV. Venedik'e bazı ticari ayrıcalıkların verilmesi
A) Tımar sahiplerinin bulundukları bölgelerde güçlen
V. Trabzon'un ele geçirilmesi
melerini önlemek
VI. Otlukbeli Savaşı'yla Akkoyunlulann Doğu Anado
B) Tımar sisteminin amacına uygun olarak devam et
lu'dan uzaklaştırılması
mesini sağlamak
gibi gelişmelerden hangilerinin, Karadeniz egemen-
C) Güçlü Türk hanedanları oluşmasını engellemek
liğini sağlama amacına dönük olduğu söylenebilir?
D) Devletin toprak üzerindeki kontrolünü artırmak
A) I, II ve V
E) Şehzadelerin yönetime müdahale etmelerini engel
B) II, III ve IV
D) II, III ve VI
C) I, IV ve V
E) I, II ve VI
Osmanlı Devleti'nde;
lemek
7.
I. Durum: Osmanlı Devleti'nde Kuruluş ve Yükselme
- İstanbul'un Fethi ile Yükselme Dönemi
Dönemi padişahları genellikle Yavuz, Kanuni, Yıldırım ve
- Sokullu Mehmet Paşa'mn ölümü ile Duraklama
Fatih gibi unvanlarla anılmışlardır. II. Durum:
Dönemi
Duraklama Dönemi'nden itibaren Osmanlı padişahları
- Karlofça Antlaşması ile Gerileme Dönemi başlamış
daha çok II. Selim, IV. Murat, III. Selim gibi, unvandan
tır.
ziyade sadece isim belirtilmiştir. Bu iki durum birlikte
Buna göre, Osmanlı Devleti'nde dönemlerin baş-
değerlendirildiğinde;
langıç ve bitişlerinin belirlenmesinde aşağıdakiler-
I. Duraklama Dönemi'nden itibaren tahta çıkan padi
den hangisi ölçüt alınmıştır?
şahların daha etkili olduğu
A) Önemli oranda toprak kayıpları
II. Kuruluş ve Yükselme Dönemi padişahlarının be
B) Önemli kişi ve olaylar
lirli özellikleriyle anıldığı
C) Ticaret yollarının ele geçirilmesi
III. padişahların, tahtta kalma sürelerinin değerlendiril
D) Avrupa karşısında üstünlük sağlanması
4.
II. Mehmet (Fatih) devrinde;
yeniden devlet arazisi haline dönüştürülmüş,
E) III ve V
I. Kırım'ın ele geçirilmesi
3.
C) I ve II
E) II ve III
- daha önce kişilere verilmiş olan birçok mülk arazi
D) IV ve V
2.
B) Yalnız III
D) I ve III
diği
E) Merkezi otoritenin güçlü olması
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
II. Mehmet (Fatih) zamanında;
A) Yalnız I
- kardeş katlinin meşralaştırılması
- ülkenin sadece padişaha ait olduğu anlayışının geti
B) Yalnız II
D) I ve III
8.
rilmesi
C) I ve II
E) II ve III
İstanbul'un Fethi'nden sonra Fatih Sultan Mehmet,
Fener'de Rum Patrikhanesi açarak Ortodoks Hristiyan-ları
- yönetimde devşirme kökenlilere ağırlık verilmesi
kendi himayesine aldığını duyurmuştur.
gibi faaliyetlerin temel amacı aşağıdakilerden hangi-
Bu durum esas olarak aşağıdakilerden hangisi ile
sidir?
ilgilidir?
A) Anadolu'nun sistemli bir şekilde fethini sağlamak
A) Ortodokslar'ı himayesi altına alarak olası bir Kato-
B) Aile üyelerinin yönetime müdahalesine engel ol
lik-Ortodoks birleşmesine engel olmak
mak
B) İstanbul'da yaşayan azınlıkları dinlerine göre sınıf
C) Merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek
landırmak
D) Yönetime iyi eğitilmiş kimselerin gelmesini sağla
C) Müslümanlar'm Hristiyanlar'a göre daha ayrıcalıklı
mak
olmasını sağlamak
E) Taht kavgalarını önlemek
D) Avrupa Hristiyan Dünyası ile ticari ilişkileri geliştir
mek
E) İstanbul'un kültürel yapısını değiştirerek şehri, İs
lam şehri haline dönüştürmek
9.
Fatih zamanında;
- yerli ve yabancı bilim adamları İstanbul'a çağrılarak,
onlara rahat bir çalışma ortamı sunulmuştur.
V. Hanedan üyelerinin, ülke yönetimindeki etkinliğinin
- bazı kiliseler birleştirilerek Sahn-ı Seman Medresesi
kırılması
kurulmuş ve dönemin en ünlü bilim adamları burada
VI. Yönetimde dini ilkelere göre hareket edilmesi
hizmet vermiştir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Osmanlı Devle-
Bu gelişmeler;
ti'nin monarşi ile yönetildiğinin göstergesidir?
I. Fatih'in eğitim ve bilim faaliyetlerine önem verdiği
A) II, V ve VI
II. İstanbul'un önemli bir bilim ve kültür merkezi ha
B) I, IV ve VI
II ve V
line geldiği
14.
III. bilimsel faaliyetlerde din ve millet ayrımı gözetil-
C) III, IV ve V D) I,
E) II, III ve VI
I. Ülkede, toprak bütünlüğünün sağlanması
II.Bizans'ın şehzadeleri kışkırtmasının engellenmesi
mediği
III. Ticaret yollarının denetiminin ele geçirilmesi
IV. Fatih devrindeki çalışmaların Rönesans'a etki ettiği
yargılarından hangilerinin göstergesi olamaz?
A) Yalnız IV
B) I ve II
D) III ve IV
IV. Bizanslı bilginlerin İstanbul'u terk ederek İtalya'ya
kaçması
C) II ve III
V. Topun gücünün anlaşılması ile Avrupa'daki dere-
E) I, II ve IV
beyliklerin yıkılması
10. Osmanlı Devleti'nde;
VI. Güçlü Türk ailelerinin yönetimden uzaklaştırılarak
- Osman Bey zamanında bakır para
yerlerine devşirmelerin getirilmesi
- Orhan Bey zamanında gümüş para
İstanbul'un Fethi ile ortaya çıkan yukarıdaki geliş-
- Fatih zamanında ise altın para bastırılmıştır.
melerden hangileri Osmanlı Devleti'nde merkezi
Sadece bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakiler-den
otoritenin güçlenmesini sağlamıştır?
hangisi doğru değildir?
A) I, II ve VI
A) Yükselme Dönemi ekonomisinin Kuruluş'a göre
B) II, III ve VI
I, III ve IV
daha iyi olduğu
C) III, IV ve V D)
E) II, IV ve VI
15. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra
B) Osman Bey dönemi devlet ekonomisinin zayıf ol-
kendisini Bizans İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak ilan
duğu
etmiştir.
C) Osmanlı Devleti'nin ihracatında artış meydana
Böyle davranmakla Fatih; I.
geldiği
Hristiyanları devlete bağlamak
D) Ekonominin gelişme gösterdiği
II. azınlık isyanlarının çıkmasına engel olmak
E) Orhan Bey döneminde ekonominin toparlanma sü
III. hanedan üyelerinin etkinliğini kırmak
recine girdiği
yargılarından hangilerini amaçlamış olamaz?
11. Fatih Sultan Mehmet, Trabzon Rum İmparatorluğu'nu
A) Yalnız I
almak üzere Trabzon'u kuşattığı sırada diğer bir Türk
İslam Devleti olan Akkoyunlular, Trabzon Rum Devleti'ne
B) Yalnız III
D) I ve III
16. - Kırım'ın alınması
yardım etmiştir. Bu yardımda Akkoyunlular ile Trabzon
- Mısır'ın fethi
Rum
- Kıbrıs Adası'nın fethi
Devleti
arasındaki
ticaret
ve
akrabalık
etkili
C) I ve II
E) II ve III
olmuştur.
- Boğazlar ve Ege Adaları'nın alınması
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bu fetihlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisi-
A) Akkoyunlu Devleti'nin Osmanlılardan daha güçlü
olduğu
dir?
A) Ticaret yollarının tam hakimiyetini sağlamak
B) Trabzon Rum İmparatorluğu'nun ekonomik olarak
çok güçlendiği
B) Merkezi otoriteyi artırmak
C) Halkı devlete bağlamak
C) Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk birliğini sağladı
ğı
D) Balkan fetihlerini hızlandırmak
E) İslam Dünyası'na egemen olmak
D) Fatih Sultan Mehmet'in Türk İslam birliğini gerçek
leştirmeyi amaçladığı
17. - Kanuni zamanında Fransızlar'a kapitülasyonlar verilmesi
- Fatih zamanında Ortodokslar'm himaye edilmesi
E) Devletlerarası ilişkilerde ticari ve akrabalık ilişkile
rinin, dini yakınlığın önüne geçebildiği
12. Fatih Kanunnamesi'nde, başa geçen kişiye kardeşlerini
Bu gelişmelerle; I. Avrupa siyasetinde
yönlendirici olmak
II. ülke çıkarlarını sürdürmek
ortadan kaldırabilme hakkı verilmiştir.
III. Haçlı Birliği'nin oluşmasını engellemek
Bu uygulama ile;
yargılarından hangileri hedeflenmiştir?
I. devletin devamlılığını sağlamak
A) Yalnız I
II. taht kavgalarını önlemek
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
18. Sokullu Mehmet Paşa, Don ve Volga Nehirleri 'ni bir
III. devletin gücünün, iç meselelerle zayıflamasına
engel olmak
ulaşmayı planlamıştır. Bu durum Osmanlıların; I.
IV. devşirme kökenlilerin devlette etkili olmasını en
gellemek
ileriye dönük planlar yaptığı
II. deniz gücünü etkin bir şekilde kullanmaya çalıştığı
yargılarından hangileri amaçlanmış olamaz?
III. Akdeniz ticaretini canlandırmaya çalıştığı
A) Yalnız IV
gelişmelerinden hangilerini hedeflediğine kanıt ola-
B) I ve IV
D) II ve IV
13.
kanal ile birleştirerek nehir yolu ile Hazar Denizi'ne
C) I ve II
E) II ve III
I. Divan toplantılarında karar verme yetkisinin padişaha
ait olması
II.Ülkenin sadece padişahın malı olarak kabul edilmesi
III. Lonca teşkilatı kurularak esnafın korunması
IV. Halk arasında dil, din ayrımı gözetilmemesi
rak gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Download