İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ-1 1

advertisement
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ-1
1.
Emeviler döneminde gerek İranlılar gerekse de Türkler,
5. İslami dönemde kurulan Türk devletleri yönetim ve
egemenlik altına alınmaya çalışılmıştır. Özellikle Türkler
bilim dili olarak Arapça ve Farsçayı kullanmış olmalarına
bu
rağmen,
dönemde
Emevi
egemenliği
altına
girmeyi
ve
ilk
Müslüman
Türk
Devleti
Karahanlılar
İslamiyeti kabul etmeyi reddetmişler ve büyük direnişler
Devleti'nde, Türkçe resmi dil olarak kullanılmış ve
göstermişlerdir. Bu duruma neden olarak;
eski Türk gelenekleri devam ettirilmiştir.
I. Emeviler'in baskıcı ve ırkçı politikaları
Yukarıdaki
II. Emeviler'in Arap alfabesini kullanıyor olmaları
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
III. Emeviler'in,
Arap
olmayan
Müslümanlardan
olaylar
birlikte
değerlendirildiğinde
ağır
vergiler almaları
A) Arapça ve Farsçanın Türk devletlerinde yaygınlaşmaya
yargılarından hangileri gösterilebilir?
başladığına
B) Karahanlıların ileri bir devlet yönetimi oluşturduğuna
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
C) I ve III
C) Karahanlıların
D) Türk
2.
dil
yönünden
diğer
Türk
İslam
devletlerinden ayrıldığına
Çin ile Abbasiler arasında meydana gelen Talas
-
İslam
devletlerinin
bazılarında
Türkçenin
gelişiminin yavaşladığına
Savaşı’nın;
E) Karahanlıların, Arap ve Fars kültürünü benimseme-
I. Orta Asya'nın İslamlaşmaya başlaması
diğine
II. Türklerin kitleler halinde Müslümanlığı kabul
etmeleri
III. kağıt ve matbaanın Müslümanlarca öğrenilmesi
IV. İpek
Yolu'nun
denetiminin
Müslümanların
6. Karahanlı
eline
geçmesi
sonuçlarından
hükümdarı
Yusuf
Kadir
Han,
eski
Türk
geleneklerine uyarak ölmeden önce ülkeyi onbir oğlu
arasında paylaştırmıştır.
hangileri
kültürel hayatın
Müslümanlar
canlanmasında
açısından
önemli
Bu durum;
etkiler
I. ülkenin hanedanın ortak malı olduğu anlayışının
meydana getirmiştir?
devam ettirildiği
II. devlet yönetiminde merkezileşmenin esas alındığı
A) Yalnız III
B) I ve II
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
C) III ve IV
III. halkın yönetime katılımının hedeflendiği
IV. taht kavgalarının engellenmeye çalışıldığı
yargılarından hangilerinin göstergesidir?
3.
İslamiyet'ten önce Türklerin;
- Gök-Tanrı inancına sahip olmaları
A) Yalnız I
B) Yalnız II
- kurban kesme anlayışına sahip olmaları
D) III ve IV
E) I ve IV
C) II ve III
- savaşçı bir toplum olmaları
- temizliğe önem vermeleri
aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
7. - İslamiyet'in Türkler arasında yayılmaya başlaması
- Orta Asya'da Çin hâkimiyetinin sona ermesi
A) İslamiyet'i kolayca benimsemelerinde
- Ticaret yollarının Müslümanların denetimine geçmesi
B) Araplarla yoğun bir mücadeleye girişmelerinde
- Türk ve Arap toplulukları arasındaki ilişkilerin gelişmesi
C) Yerleşik hayata geçmelerinde
Talas Savaşı' nın yukarıdaki sonuçlan aşağıdaki
D) Çevre ülkelerle ticari faaliyetler sürdürmelerinde
alanların hangisine yönelik değildir?
E) Avrupa'ya göç etmelerinde
4. "Türk - İslam tarihi Talaş Savaşı ile başlar."
A) Dini
B) Siyasi
D) Ekonomik
E) Sosyal
C) Bilimsel ve kültürel
Bu düşünceye sahip olan bir tarihçi buna gerekçe
olarak;
I. Türklerin Emeviler'le sürekli mücadele etmesi
II. bu savaş sonucunda kağıt, matbaa, pusula ve barutun
Çin'in dışına taşması
III. Talaş
Savaşı
ile
Türklerin
8.
Gazneliler döneminde;
I. Selçuklularla Dandanakan Savaşı'nın yapılması
II. Hindistan'a seferler düzenlenmesi
İslamiyet'e
başlaması
girmeye
III. Karahanlılar ile savaşlar yapılması
IV. Samanoğulları
yargılarından hangilerini gösterebilir?
Devleti'nin
ortadan
kaldırılmaya
çalışılması
faaliyetlerinden hangileri "Cihat" anlayışının bir
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
ürünüdür?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
D) I ve IV
E) III ve IV
C) II ve III
9.
Kurulduğu coğrafi konum itibarı ile Afganistan ve İran
13. Büyük Selçuklular;
toplulukları ile etkileşime giren Gaznelilerde hem Türk
- halifeyi sadece din başkanı olarak kabul etmişler,
hem de Fars kültürü etkili olmuştur. Türkçenin yanı sıra
- hükümdarlık yetkisini ise Allah'tan aldıklarını düşünmüşlerdir.
Arapça ve Farsça da kullanılan diller arasında yer almıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bu açıklamaya göre;
I. Gaznelilerde kültür sentezi oluştuğu
A) Halifelerin hükümdar üzerinde etkili oldukları
II. etnik farklılıkların kültürel gelişmeleri etkilediği
B) Hükümdar otoritesinin gittikçe zayıfladığı
III. Gaznelilerde yeni yönetim biçimlerinin ortaya
C) Egemenlik hakkının sadece halifeye ait olduğu
çıktığı
D)Halkın yönetimde etkili olmaya başladığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
E) Selçukluların halifeyi devre dışı bırakan kutsal bir
egemenlik anlayışına sahip oldukları
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
14. Durum I: İslamiyet öncesi dönemde kurulan Türk
devletlerinde hükümdarlar "Bilge Kağan", "Mukan Kağan",
'Teoman" gibi isim ve unvanlar kullanmışlardır.
10. İlk Müslüman Türk devletlerinde toprak İkta sistemine
Durum II: Anadolu Selçuklu Devleti'nde "İzzettin
göre değerlendirilirdi. Bu sisteme göre, mülkiyet hakkı
Keykavus", "Gıyasettin Keyhüsrev" gibi isimler ve
devlette kalmak kaydıyla toprak, devlet görevlilerine
genellikle de "Sultan" unvanı kullanılmıştır. Bu bilgiler
ve komutanlara maaş karşılığı dağıtılırdı. Bu toprakların
dikkate alındığında;
vergi geliri karşılığında ise atlı asker yetiştirilmesi
istenmekteydi.
I. İslamiyet’le beraber hükümdar isimlerinde değişmeler
olduğu
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru
II. zamanla başka toplumlardan etkilenildiği
değildir?
III. Türklerin savaşçılık özelliklerinde bozulmalar görüldüğü
IV. devlet yapısının zamanla teokratikleştiği
A) Toprakların sadece hizmet karşılığı verildiği
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Toprak mülkiyetinin esas olarak devlete ait olduğu
C) Devlet görevlilerine maaş olarak nakit para ödenmediği
A) Yalnız I
B) II ve III
D) Toprakların
D) I ve II
E) I, II ve IV
vergi
gelirinin
doğrudan
hazineye
C) I ve III
aktarıldığı
E) Toprak yönetimiyle askeri sistemin iç içe olduğu
15. Karahanlılar, İslamiyet öncesi Türk geleneklerini korumuşlar ve
Araplaşma eğilimi göstermemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?
11. 1038 yılındaki Serahs Savaşı'nın kazanılmasından
sonra Büyük Selçuklular, Tuğrul Bey adına para bastırıp
A) Türkçeyi kullanmaya devam etmeleri
hutbe okutmuşlardır. Buna göre;
B) Yerleşik hayata geçmeleri
I. devletin bağımsızlığının ilan edildiği
C) Ticaretle uğraşmaları
II. Abbasi Halifeliği ile ilişkilerin bozulduğu
D) Askeri yönlerinin gelişmiş olması
III. merkeziyetçi devlet anlayışından uzaklaşıldığı
E) Sınırlarını genişletmeye çalışmaları
IV. yönetimde dini kurallara da yer verildiği
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
16. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan, Malazgirt Zaferi'nden
sonra
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) I ve II
E) II ve III
C) III ve IV
emrindeki
görevlendirmiş
ve
komutanları
fethedilen
Anadolu'nun
toprakların
fethiyle
yönetiminin
fethedene verileceğini duyurmuştur. Alparslan'ın bu şekilde
hareket etmesi;
I. merkeziyetçiliği korumak
12.
Dandanakan Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte Selçuk-
II. Anadolu'nun fethini hızlandırmak
lular Kurultay toplamışlardır. Bu kurultayda, ele geçirilen
III. İslam Dünyasının liderliğini ele geçirmek
topraklar ile ileride fethedilmesi planlanan yerler aile
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
üyeleri arasında paylaştırılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
A) İslam Devleti geleneğinin devam ettirildiğinin
B) Hükümdarların adaletli bir yönetim anlayışı sergilediklerinin
17. Gazneliler döneminde;
- bilim adamlarına devletten maaş bağlanması
C) Yönetimde aile etkinliğinin devam ettiğinin
- bilim adamlarına uygun çalışma ortamı hazırlanması
D) Fetih politikasında değişiklik yaşandığının
aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
E) İslam Dünyasının liderliğinin Selçuklulara geçtiğin
A) İslamiyet'i yaymaya
B) Devlet sınırlarını genişletmeye
C) Teknik yetersizlikleri önlemeye
D) Halka okuma - yazma öğretmeye
E) Hazineyi güçlendirmeye
Download