YGS TARİH YTindd

advertisement
KAZ
AN
Test
8
1. Avrupa, Kavimler Göçü’nün etkisiyle büyük karışıklıklar
içindeydi. İspanya ve Güney Fransa’da taht kavgaları yaşanmakta İngiltere’yi Anglo Saksonlar istila etmekteydi.
Kilise farklı anlayışları ortadan kaldırmaya çalışmış; Halk,
toplumsal sınıflara bölünmüştü. Geniş halk kitleleri kilise
ve toprak sahiplerinin baskısı altındaydı.
İslamiyet öncesi Avrupa ile ilgili verilenlere bakarak;
I. Siyasi karmaşa hakimdir.
II. Halk farklı gruplar tarafından ezilmektedir.
III.Müslümanlar azınlıktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
12 - A
KAVRAMA
STİ
TE
İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI
IM
TARİH
4. Bedir Savaşı’nın;
I. Müslümanların kendine olan güvenlerinin artması,
II. Esirlerin fidye ya da on Müslüman çocuğuna okumayı
öğrettikten sonra serbest kalması,
III.Ganimetlerin 1/5’nin hazineye 4/5’nin savaşa katılanlara dağıtılması
sonuçlarından hangilerinin fetihlere katılımın artmasına ve düzenli ordunun kurulmasına ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
5. Hz. Muhammed’in Medineli Yahudilerle yaptığı sözleşmede;
I. Sınıf ayrılıkları vardır.
II. Siyasi birliktelik yoktur.
III.Putperestlik yaygındır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3. Hz. Muhammed, Mekke’de Müşriklerin baskılarına rağmen Kâbe’yi ziyarete gelenlere İslâm dinini tebliğ etmeyi
sürdürdü. 619 yılında Kâbe’yi ziyarete gelen altı Medineliyi İslamiyet’e davet etti. Medineliler de İslamiyet’i kabul ettiler. Medinelilerle 621 ve 622 yıllarında iki görüşme daha
yapıldı. Bu görüşmelerde Medineli Müslümanlar, Hz. Muhammed’e bağlı kalacaklarına söz verdiler.
Bu durumun;
I. Medine’ye hicret edilmesi,
II. Müslümanlar arasında ayrım başlaması,
III.İslamiyet’in Arap yarımadası dışına yayılması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
MEB 2016 - 2017
2. İslamiyet Öncesi Arabistan’da köleler, bedeviler, soylular gibi grupların olmasına bakarak;
I. Museviler din hürriyetine sahip olacaklardır.
II. Yahudiler veya Müslümanlar üçüncü bir tarafa karşı
savaş ilanına mecbur kalırsa birbirlerine yardım edeceklerdir.
III.İki taraf da Kureyşli Müşrikleri korumayacaktır.
maddelerinden hangileri Mekkelilere karşı ortak hareket edileceğinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6. Hayber Kalesi’nin fethi ile ortaya çıkan;
– Savaşabilecek durumdaki Müslüman olmayan erkeklerden güvenliklerinin sağlanması karşılığında Cizye
vergisi alınmaya başlanması
– Verimli Hayber toprakları, ürünlerinin yarısını İslam
Devleti’ne vermeleri karşılığında, Yahudilere bırakılarak ürün vergisi uygulaması başlatılması
– Şam ticaret yolunun güvenliğinin sağlanması
gelişmelerine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yeni vergi uygulamaları ortaya çıkmıştır.
B) Müslümanların gelirleri artmıştır.
C) İslamiyet Arap yarımadası dışına yayılmıştır.
D) Ekonomik kazanç sağlanmıştır.
E) İslam Devleti’nin sınırları genişlemiştir.
12 - A
Test
8
TARİH
İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI
7. Hz. Ömer Döneminde;
I. Ülke topraklarının yönetim birimlerine ayrılarak valilik
sistemi kurulması,
II. Adli sistem kurularak mahkemeler oluşturulması ve
illere kadılar tayin edilmesi,
III.Askerî ikta sisteminin temellerinin atılması
gelişmelerinden hangileri fethedilen toprakların verimli kullanımının yolunu açtığı doğrudan söylenebilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
II. Farklı dinden ve kültürden birçok insanın aynı devlet
çatısı altında birleşmesi
III.Kuran-ı Kerimin çoğaltılması ile Arapça’nın yaygınlaşması
gelişmelerinden hangileri Hz. Osman Dönemi’nde iç
sorunların yaşanmasına ortam hazırladığı söylenebilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Bilimlerin gelişiminde farklı kültürlerin etkili olduğu
D) İslam dünyasının sınırlarını genişlettiği
E) İslam dünyasının bilimsel gelişmelere uzak olduğu
11. I. Cemel Vakası
II. Ridde Olayları
III.Kerbela Olayı
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Hz.Ali Döneminde Müslümanlar arasında ayrılıkların ortaya çıkmasında etkisinin olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
12. Hz. Ömer Döneminde Mısır ve İran’ın fethi tamamlandı,
Şam fethedilerek Bizans ordularının buradan çekilmesi
sağlandı ve Azerbaycan fethedilerek Kafkaslara ulaşıldı.
Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
Verilen bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İslam devletinin sınırları genişlemiştir.
B) Hz.Ömer Döneminde hızlı bir fetih politikası uygulanmıştır.
A) Ülkede hukuk birliği oluşturmak
B) Kuran’ın kaynağından öğrenilmesini sağlamak
C) Bizans’a karşı askeri üstünlük sağlanmıştır.
C) Kuran’ı korumaya yönelik önlem almak
D) Uygulamalarda birlik oluşturmak
D) İslamiyet Arap Yarımadası dışında yayılmaya başlamıştır.
E) Orduya asker katılımını kolaylaştırmak
E) Devletin merkezi otoritesi güçlenmiştir.
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
9. Hz. Osman Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli
İslam merkezlerine gönderilmiş, bir örneği de başkent Medine’de bırakılmıştır.
B) İslamiyet’in bilime önem verdiği
E) II ve III
I. Emevi ailesinden olanların devletin üst kademelerine
gelmesi,
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İslam dünyasındaki fetihlerin sonuçlarının sadece siyasi olmadığı
C) Yalnız III
8.
A) Yalnız I
MEB 2016 - 2017
A) Yalnız I
10. Müslümanlar İran, Suriye, Mısır ve Orta Asya’yı fethettiklerinde astronomi, tıp, matematik, felsefe gibi bilimlerle
karşılaşmışlardır. İslam dünyası bu bilim dallarını Arapçaya yapılan tercümeler vasıtasıyla tanımıştır.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download