Atomun Yapısı -I (Atom ve Elektrik)

advertisement
K
IM
1
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-B
TEST
Atomun Yapısı -I (Atom ve Elektrik)
1. I.I. Maddeninkimyasalyapısıdeğişir.
Maddenin kimyasal yapısı değişmez.
II. Camçubukpozitifelektrikyüküileyüklenir.
III. İkimaddearasındaatomalış-verişiilegerçekleşir.
4. X ışınları spektrumuna dayanarak elementlerin
atom numaralarını belirleyen bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
Sürtünme ve elektriklenme olayı ile ilgili verilen
yargılardan hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
A) J. J. Thomson B)
H. Moseley
D) A. Millikan
E)
C) J.Chadwick
T.Young
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
A) Endotermikbirolaydır.
B) Elektrotlardatoplananmaddemiktarlarıdevreden
geçenyükledoğruorantılıdır.
C) Anotpozitifkutuptur.
D) AgNO3 ‘ınsuluçözeltisinden1,118mgAgaçığa
çıkaranelektrikyükümiktarına1C(Coulomb)
denir.
E) Katottayükseltgenmegerçekleşir.
3. Katot ışınları ile ilgili;
I. Manyetikalandasaparlar.
II. Negatifelektrottanpozitifelektrotadoğruakarlar.
III. Tüpüniçindekimaddenincinsinebağlıdeğildir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Elektroliz olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5. I.RutherfordAtomModeli’negöreprotonvenötron-
laratomunçekirdeğindebulunur.
II.ThomsonAtomModeli’negöreatomungövdesini
(-)yüklütanecikleroluşturur.
III. BohrAtomModeli’negöreelektronlarorbitallerde
bulunur.
Atom modelleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
6. Rutherford Atom Modeli ile ilgili;
I. Biratomdapozitifyüklerintamamıçekirdekdenilen
küçükbölgedetoplanmıştır.
II.Atomçoğunluklaboşluklardanoluşmuştur.
III.Çekirdektekipozitifyüksayısıkadarelektron
çekirdeğinetrafındabulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
TEST
TEST
23
1
12-B
Precautionary
Atomun
YapısıMeasures
-I (Atom ve- Preferences
Elektrik)
7. Frekansı 120 Megahertz (MHz) olan ışının;
10. Hidrojen atomunda yer alan Balmer serisi ile ilgili;
I.Enerjisi,frekansı50MHzolanışınınenerjisinden
dahayüksektir
II.Dalgaboyu2,5mdir.
III.Görünürbölgededir.
I. Yüksekenerjiseviyelibirkatmandann=2katmanına
elektrongeçişleridir.
II. Görünürbölgeyekarşılıkgelir.
III.Lymanserisinegöredahaazenerjiaçığaçıkar.
yargılarından hangileri doğrudur? (c:3.108 m.s-1)
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
8. Elektromanyetik ışımalarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Görünürbölgedeenerjisienyüksekolanışınkırmızıdır.
B) Kızılötesiışınlarınfrekansı,morötesiışınların
frekansındanbüyüktür.
C) Mikrodalgaışınlarındalgaboyu,Xışınlarınındalga
boyundanbüyüktür.
D) Dalgaboyubüyükolanışımanınenerjiside
büyüktür.
E) Frekansıenyüksekışınlarradyodalgalarıdır.
9. Fotoelektrik olay ile ilgili;
I. Metalyüzeyinegönderilenışınınelektronkoparması
olayınadenir.
II. Gönderilenışımanınşiddetiarttırılırsakopan
elektronsayısıartar.
III.Işınınenerjisiartarsakopanelektronunhızıartar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
K
AZZA
KA
ANN
ES
STT
AA TTE
KKAAVVRRAAMM
IMIM
A)YalnızI
C)IveII
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
11. I. Siyahcisimısıması
ÖLÇME,DEĞERLENDİRMEVESINAVHİZMETLERİGENELMÜDÜRLÜĞÜ
A)YalnızI
yargılarından hangileri doğrudur?
II. Girişim
III.Kırınım
Yukarıdaki olaylardan hangileri ışığın dalga modeli
ile açıklanabilir?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IIveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
12. Hidrojen atomunda 3. enerji seviyesine uyarılmış
bir elektronun temel enerji seviyesine geçmesi
sonucu yayınlanan fotonun frekansı kaç Hz dir?
(A:2.10-18J, h:6.10-34J.s)
A)
8 : 10 16
27
D)
B)
9 : 10 15
2
2 : 10 16
3
C)
1 : 10 15
3
E) 2 : 10 15
E)I,IIveIII
Adı
:.............................................
:.............................................
8 99 10
11 22 33 44 55 66 77 88
1011
11 12
12
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
:.............................................
NO:
NO
NO
::
.............................................
.............................................
Puan: : ..............
..............
Puan
Download