İSLAM TARİHİ-2 1. İslamiyet`ten önce Araplar

advertisement
İSLAM TARİHİ-2
6. 628 yılında Mekkeli Putperestler ile Medineli Müslümanlar
arasında Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır.
1. İslamiyet'ten önce Araplar arasında merkezi, büyük bir devletin
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
kurulamaması bazı şehir devletlerinin bulundukları bölgelerde
otorite haline gelmelerine neden olmuştur. Mekke'nin, Kabe
A) Müslümanlar'in askeri üstünlüğünü Mekkelilerin
sayesinde önemli bir dinî ve ticari merkez haline gelmesi ve
kabul ettiği
bunun sonucunda Mekke'ye hakim Kureyş kabilesinin nüfuz
B) Mekkelilerin, Müslümanlar'ı bir güç olarak resmen
kazanması bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
Bu
parçadan
çıkarılabilecek
yargılar
arasında
kabul ettikleri
aşa-
C) İki tarafın karşılıklı eşitliğe dayalı antlaşma imzaladıkları
ğıdakilerden hangisi yer almaz?
D) Mekke'nin yönetiminin Müslümanlar'a verildiği
E) Müslümanlar'in askeri gücünün sınırlandırıldığı
A) Kabe'nin İslamiyet'ten önce de kutsal olduğu
B) Mekke'nin ticari alanda etkili olduğu
C) Arabistan'da siyasal birliğin bulunmadığı
D) Mekke'nin zamanla etkisini yitirdiği
E) Arabistan'da şehir devletlerinin varlığını sürdürdüğü
2. Hz. Muhammed İslamiyet'i yaymaya başlayınca Mek-kelilerin
7.
Hz. Muhammed 632 yılında vefat etmiş, ancak ölümünden
sert tepkisi ile karşılaşmıştır.
önce, kendisinden sonra başa geçecek kişiyi belirt-
Bu tepkinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
memiştir. Kendisinden sonra başa geçen Hz. Ebubekir' in
halifeliğinde herhangi bir itiraz yaşanmamıştır. Bu
A) Ticari ve siyasi üstünlüğün kaybedileceği kaygısı
durum;
B) Mekke'nin sınırlarını genişletme düşüncesi
I. Müslümanlar arasında görüş birliği olduğu
C) Hz. Muhammed'in devlet başkanlığını engelleme
II. halifeliğin saltanat haline geldiği
çdüşüncesi
III. İslam toplumundaki görüş ayrılıklarının son bulduğu
D) Medine ile olan dini rekabet
yargılarından hangilerinin göstergesidir?
E) Hz. Muhammed'in, aşiret kavgalarını engellemek istemesi
A) Yalnız I
3. Hicret, İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu olayla birlikte
B) II ve III
D) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
İslam tarihinde siyasal dönüşümler yaşanmıştır. Buna göre;
I. İslamiyet'in yayılmasının önündeki engellerin kalkması
8. İslam Devleti'nde ilk başkent 622 Hicret sonucunda
II. İslam Devleti'nin temellerinin atılmaya başlanması
Medine'yken, Hz. Ali döneminde Küfe, Emeviler dö-
III. Hicrî Takvim'e başlangıç teşkil etmesi
neminde Şam, Abbasiler döneminde ise Bağdat başkent
yargılarından hangileri doğrudan bu açıklamayla
ilan edilmiştir.
ilgilidir?
İslam Devleti başkentinin zaman içerisinde bu denli
farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle a-
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
çıklanabilir?
E) II ve III
A) Başa geçen soyun, başkenti güçlü oldukları bölgeye
4.
İslamiyet'in ilk yıllarında Medine halkı Mekkelilere oranla
taşımalanyla
İslam'a daha sıcak bakmış ve Müslümanlar'ı 622 yılındaki
B) Fetih siyaseti sonucunda sınırların genişlemesiyle
Hicret'le şehirlerine kabul etmişlerdir. Bu durum;
C) Arap olmayan toplumların İslam hizmetine girme-
I. Medine'nin bir tarım kenti olması
leriyle
II.Medine'de tek tanrı inancının önceden var olması
D) Başkent'in gayrimüslim sahaya yaklaştırılmak is-
III.Medinelilerin İslamiyet'i yakından tanımaları
tenmesiyle
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) İslam Devleti'ndeki gaza ve cihat anlayışıyla
C) I ve II
E) II ve III
9.
Hz. Muhammed Veda Hutbesi'nde;
- Kur'an'ın tamamlandığını
- kabileler arasında savaşlara son verilmesi gerektiğini
5. Müslümanlar ile Mekkeli putperestler arasında Bedir, Uhud ve
Hendek Savaşları yapılmış ve bu savaşlarda ilk saldıran taraf
Mekkeliler olmuştur. Buna göre;
- köle ticaretinin son bulduğunu bildirmiştir.
Buna göre;
I. toplumsal eşitlik anlayışı
I. yapılan savaşların Müslümanlar açısından savunma amacı
taşıdığı
II. toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması
III. fetih politikasının sona ermesi
II. yapılan savaşları genellikle Mekkelilerin kazandığı
yargılarından hangileri yukarıdaki açıklama doğ-
III. Mekkeliler ve Müslümanlar arasında düşmanlık olduğu
rultusundadır?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
B) II ve III
D) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
10. İslamiyet'ten önce Araplar'ın putperestlik inanışına
sahip olması, İslam Devleti'nde;
B) Ülke sınırlarını genişletmek
C) Yeni mezhepler ortaya çıkarmak
I. resim
D) Siyasi otoriteyi artırmak
II. şiir
E) Kur'an ayetlerinin kaybolmasını engellemek
III. minyatür
IV. heykel
15. Hz. Ömer döneminde;
sanatlarından hangilerinin yasaklanmasına neden
- fethedilen topraklar küçük illere bölünmüş
olmuştur?
- adalet örgütü kurulmuş
- devlet hazinesi kurulmuştur.
A) I ve III
B) I ve IV
D) I ve II
C) II ve III
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
E) III ve IV
A) Toplumda ayrılıklar olduğunun
B) Kurumsallaşmanın gerçekleştirildiğinin
C) Çok uluslu yapıya geçildiğinin
D) Ülke sınırlarında daralma yaşandığının
E) Ülkede iç savaş yaşandığının
11. Hudeybiye Antlaşmasındaki;
16. Hz. Osman döneminde önemli memurluklara Emevi soyundan
- reşit olmadan Müslüman olup Medine'ye sığınanlar
Mekke'ye geri gönderilecekler,
olanlar getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri
- Müslümanlık'tan dönüp Mekke'ye sığınanlar Medineye gönderilmeyecekler,
değildir?
A) Adalet anlayışının bozulması
maddelerine göre;
B) İç huzursuzluklar yaşanması
I. eşitsizlik içeren bir antlaşma olduğu
C) Yönetime olan güvenin sarsılması
II. İslamiyet'in yayılmasının engellenmeye çalışıldığı
D) Emeviler'in devletten dışlanmaları
III. ticaret üstünlüğünün Medinelilere geçtiği
E) Toplumda bütünlüğün bozulmaya başlaması
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
17. Emeviler döneminde, Arap olmayıp Müslümanlığı kabul eden
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
toplumlardan, gayrimüslimlerden alınan Haraç ve Cizye
vergileri alınmıştır. Bu durum;
I. Arap milliyetçiliği uygulandığı
12. Müslümanlar'in, Mekkeliler için oluşturduğu tehli-
II. İslam devlet kurallarının uygulanmadığı
keler arasında;
III. toplumda ayrıcalıklar yapıldığı
I. tek tanrılı inanışı getirmesi
yargılarından hangilerine kanıttır?
II. toplumsal eşitliği öngörmesi
III. ticari faaliyetlere önem vermesi
A) Yalnız I
B) I ve II
gibi etkenlerden hangileri yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
18. İslam tarihinde;
I. devlet sınırlarının genişletilmesi
II. halifelerin seçilerek iş başına gelmesi
13. Hz. Ömer döneminde;
III. aşar vergisinin alınması
- fethedilen topraklar yönetim birimlerine ayrılmış
IV. toplumda mezhep ayrılıklarının bulunması
- düzenli ordu oluşturulmuş
gelişmelerinden hangileri sadece Dört Halife Dönemi'ne
- ikta sisteminin temelleri atılmış
aittir?
- adli teşkilat oluşturulmuştur.
A) Yalnız II
Bu çalışmalara bakılarak aşağıdaki alanlardan
hangisine yönelik çalışmalar yapıldığı söylenemez?
A) İdari
B) Toprak yönetimi
D) Hukuk
C) Askeri
E) Kültürel
14. Hz. Ebubekir döneminde;
- Kur'an kitap haline getirilmiş
- yalancı peygamberlerle mücadele edilmiş
- zekat vermeyen kabilelerle savaşılmış
- Bizans üzerine sefer düzenlenmiştir.
Bu gelişmelerle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmemiştir?
A) İslam bütünlüğünü sağlamak
B) I ve II
D) III ve IV
C) II ve IV
E) I, II ve III
Download