I. DÜNYA SAVAŞI-1 1. I. Dünya Savaşı sürecinde Çarlık Rejimini

advertisement
I. DÜNYA SAVAŞI-1
1.
D) I ve III
I. Dünya Savaşı sürecinde Çarlık Rejimini yıkan Bolşe-vikliler
6.
İttifak Devletleri ile imzaladıkları Brest Litowsk Antlaşması
ya'nın yanında yer alması;
I.
dikkate alındığında;
II.
Sovyet Rusya'nın blok değiştirdiği
II.
Cephelerdeki üstünlüğün İttifak Devletleri'ne geçtiği
Savaşın geniş bir alana yayılması
İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım ulaştıracak yolların
kapanması
III. Yeni cephelerin açılması
III. Osmanlı Devleti'nin Doğu Cephesi'nin kapandığı
IV. ABD'nin savaşa girmesi
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
2.
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Alman-
ile koşulsuz olarak savaştan çekildiler. Bu gelişmeler
I.
E) I, II ve III
I.
II.
C) I ve II
A) I ve II
E) I, II ve III
B) III ve IV
C) II ve III
D) II, III ve IV
Sanayi Devrimi'nin yaşanması
7.
Ulusçuluk düşüncelerinin yaygınlaşması
E) I, II ve III
I. Dünya Savaşı sırasında;
I.
III. Sömürgeciliğin hız kazanması
İtilaf Devletleri Boğazlar, Doğu Karadeniz ve Doğu
Anadolu'yu Rusya'ya bırakmayı kabul etmiş,
IV. Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünü yitirmesi
II.
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri devletler arası
Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa
girmesini sağlamaya çalışmış
ekonomik rekabetin ortaya çıkmasına yol açmıştır?
III. İtilaf Devletleri, Yahudilere Filistin'i, Ermenilere ise
A) I ve III
IV. İngiltere tersanelerinde üretilen, Osmanlı Devleti'ne
Doğu Anadolu'yu verme konusunda anlaşmış
B) II ve III
D) III ve IV
C) II ve IV
E) I, III ve IV
ait iki savaş gemisini vermeyi reddetmişti.
Yaşanan bu durumlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin
3.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde İttihat ve Terakki
toprak
yöneticileri;
hareketlerdir?
I.
Kapitülasyonların kaldırılmasını
II.
Mısır ve Ege adalarının geri alınmasını
bütünlüğünü
A) I ve III
III. Duyun-u Umumiye'nin kaldırılmasını
ortadan
kaldırmaya
B) I ve IV
yönelik
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II ve III
amaçlamışlardır.
İttihat ve Terakki yöneticilerinin bu tutumlarından
8.
I. Dünya Savaşı'nda;
hangileri Osmanlı Devleti'nin iç yönetiminde Avru
I. Kafkas Cephesi
palı Devletlerinin ekonomik ve siyasi baskılarına
III. Çanakkale Cephesi
II. Kanal cephesi
karşı çıktığının göstergesidir?
bu cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti İngilizlerle
IV. Irak Cephesi
savaşmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
A) I ve II
B) II ve IV
D) II, III ve IV
4.
C) III ve IV
E) I, III ve IV
I. Dünya Savaşı süreciyle bağlantılı olarak gündeme
gelen;
I.
II.
9. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı başlarında tarafsızlık
Avusturya-Macaristan Veliahtı'nın bir Sırplı tarafın
politikası izleyeceğini açıklamasına rağmen savaşın dışında
dan öldürülmesi
kalmasının mümkün olmadığı düşünülüyordu.
Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesi
Osmanlı Devleti'nin;
III. Arapların kendilerine devlet kurdurma sözü veren
İngilizleri desteklemesi
I.
Jeopolitik konumu
II.
Zengin hammadde kaynaklarına sahip olması
gibi gelişmelerden hangilerinin "milliyetçilik" anlayışının
III. Şark Sorunu'nun merkezi olması
ürünü oldukları söylenebilir?
gibi özelliklerden hangileri yukarıdaki yargıyı destekler niteliktedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
5. I. Dünya Savaşı'nın Anlaşma Devletleri tarafından kazanılması savaşın başından beri beklenen bir gelişme değildi.
10. ABD Başkanı VVİlson'un açıkladığı,
Dört yıllık savaş süresince sık sık dengeler değişmiştir.
I.
Boğazlar uluslararası ticarete açık olacak
Bu dengelerin İtilaf Devletleri'nin lehine değişme-
II.
Bütün ekonomik engeller ve sınırlamalar kalkacak
sinde;
III. Büyük ve küçük, bütün devletlere siyasi bağımsız
I.
İtalya'nın Anlaşma Devletleri'nin yanında savaşa
girmesi
II.
lıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak için uluslararası bir teşkilat kurulacak
Rusya'nın Bolşevik Devrimi sonucunda savaştan
çekilmesi
IV. Osmanlı Devleti topraklarında Türklerin bağımsız
lıkları sağlanacak bu hak azınlıklara da tanınacak
III. ABD'nin savaşa girmesi
ilkelerinden hangilerinin tam olarak uygulanmaması
gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
yeni savaşların çıkmasına yol açmıştır?
A) Yalnız I
A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
B) II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) I, III ve IV
11. I. Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın;
I.
Doğu Anadolu'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi
II.
Osmanlı Devleti'ni paylaşan antlaşmaları açıklaması
aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır?
A) Almanya karşısında başarısız olmasından
B) Çanakkale Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kazanmasından
C) Amerika'nın savaşa girmesini önlemek istemesinden
D) Çarlık Rusya'nın yıkılarak yerine Sovyet Rusya'nın
kurulmasından
E) İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesini istememesinden
12. I. Dünya Savaşı sürerken İngiltere Valisi Mac Ma-hon'un
vaatleriyle güç kazanan Mekke Emiri Şerif Hüseyin Arapların
Osmanlı'ya karşı isyanını başlatmış ve kendini "Arap ülkeleri
Kralı" ilan etmiştir.
Bu bilgiye dayanarak;
I.
II.
Savaş sırasında Araplarla İngilizlerin işbirliği yaptığı
Arapların Osmanlı Devleti'nin dini ve siyasi saygınlığını
önemsemedikleri
III. Arapların Osmanlı egemenliğine karşı oldukları
IV. Arapların mandacılığa karşı oldukları
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) I ve II
B) IIIl ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II ve IV
13. I. Dünya Savaşı sonrasında yapılan Paris Konferansında
yenilen
nitelikleri
devletlerle
belirlenmiş
yapılacak
olmasına
antlaşmaların
rağmen
Osmanlı
Devleti ile yapılacak antlaşmasının esaslarının belirlenmemesi
aşağıdakilerin
hangisinden
kaynak-
lanmıştır?
A) Osmanlı Padişahı'nın İngiliz Hükümeti'yle olan
dostluğundan
B) Anlaşma devletlerinin Osmanlı topraklarının payla
şımında görüş ayrılığının ortaya çıkmasından
C) Rusya'nın Osmanlı topraklarından pay istemesinden
D) Osmanlı ordusunun gücünden çekinilmesinden
E) Osmanlı'yı savaşa iten İttihat ve Terakki yöneticile
rinin hükümetten çekilmesinden
14. I. Dünya Savaşı;
-
Almanya ve Avusturya'da cumhuriyetçi rejimlerin
-
Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya'nın kurulması
-
Savaş karşıtı eğilimlerin güçlenmesi
kurulması
gelişmelerine neden oldu.
Buna göre;
I.
Ulusal devletlerin kuruluşunun yaygınlaştığı
II.
Demokratik rejimlerin güç kazandığı
III. Savaş tehlikesinin ortadan kaldırıldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Download