2013-2014 eğitim öğretim yılı yeşilköy 50. yıl

advertisement
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YEŞİLKÖY 50. YIL
ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM TC.İNKİLAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. SINAVI
A GRUBU
ADI-SOYADI:
NUMARASI- SINIFI:
SORU 1) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan
cemiyetlerden bazıları şunlardır:
I. Pontus Rum Cemiyeti
II. VVilson ilkeleri Cemiyeti
III. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
IV. Trakya Paşaeli Cemiyeti
Bu cemiyetlerden hangileri yeni bir devlet kurma amacıyla
kurulmuştur?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve IV
D) III ve IV
E) II ve IV
SORU2) I. Dünya Savaşı sırasında Antlaşma Devletleri yaptıkla
rı
gizli
anlaşmalarla
Osmanlı
Devleti'nin
topraklarını
kendi aralarında paylamışlardır.
Paylaşıma ilişkin yapılan bu çalışmalara rağmen;
I. Rusya'nın savaştan çekilmesi
II. VVilson llkeleri'nin yayımlanması
III. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
IV. İngiltere'nin İtalya'nın güçlenmesini istememesi
gelişmelerinden
hangileri
Anlaşma
Devletleri
ara
sında sorunlar çıkmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız IV
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
E) I, II ve IV
SORU 3)
I. Sanayi Devrimi'nin yaşanması
II. Ulusçuluk düşüncelerinin yaygınlaşması
III. Sömürgeciliğin hız kazanması
IV. Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünü yitirmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri devletler arası
ekonomik rekabetin ortaya çıkmasına yol açmıştır?
A) I ve III
B) II ve III
D) III ve IV
C) II ve IV
E) I, III ve IV
SORU 4) Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı başlarında tarafsızlık
politikası izleyeceğini açıklamasına rağmen savaşın dışında
kalmasının mümkün olmadığı düşünülüyordu.
Osmanlı Devleti'nin;
I. Jeopolitik konumu
II. Zengin hammadde kaynaklarına sahip olması
III. Şark Sorunu'nun merkezi olması
gibi özelliklerden hangileri yukarıdaki yargıyı destekler
niteliktedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
SORU 5). I. Dünya Savaşı;
- Almanya
ve
Avusturya'da
cumhuriyetçi
rejimlerin
kurulması
- Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya'nın kurulması
-Savaş
karşıtı
eğilimlerin
güçlenmesi
gelişmelerine neden oldu.
Buna göre;
I. Ulusal devletlerin kuruluşunun yaygınlaştığı
II. Demokratik rejimlerin güç kazandığı
III. Savaş tehlikesinin ortadan kaldırıldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
SORU 6)
Bölgesel kurtuluşu ve savunmayı sağlama amacıyla
kurulan Mudafa-i Hukuk cemiyetlerinin
I. Azınlıkların çalışmalarını engelleme
II. Yönetim biçimini değiştirme
III. İşgalleri önleme
IV. Yeni bir devlet kurma
amaçlarından
hangilerini
gerçekleştirmek
istedikleri
söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) II, III ve IV
SORU 7). İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra
toplanan Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri "İşgallere karşı İstanbul
Hükümeti görevini yerine getirmiyor"gerekçesiyle toplanmış, Batı
Cephesi'nin örgütlenmesi kararlaştırılırken saltanata bağlılıkta
özellikle vurgulanmıştır.
Buna göre her İki kongre için;
I. İhtilâlci nitelikte oldukları
II. Ulusal mücadeleyi destekledikleri
III. Mustafa
Kemal'in
politikalarını
bütünüyle
benimse
dikleri
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
SORU 8) Amasya Genelgesi, aynı zamanda bir "ihtilal bildirisi"
özelliği taşır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımsızlığı sağlamaya yönelik olması
B) İtilaf devletlerinin tepkisine neden olması
C) Milli egemenliği de hedeflemesi
D) Sivas
Kongresi'nin
toplanmasının
çağrısının
yapıl
ması
E) İstanbul Hükümeti'nin politikalarıyla çelişmesi
SORU 9) Sivas Kongresi'nde oluşturulan Temsil Heyeti, ulusal
mücadeleye düşmanca tavır alan Damat Ferit Hükümeti görevden
alınıncaya kadar İstanbul'la tüm ilişkilerin kesilmesini kararlaştırdı.
Padişah Anadolu'daki otoritesini bütünüyle kaybeden Damat Ferit
Hükümeti'ni görevden almak zorunda kaldı.
Bu gelişmeler dikkate alındığında;
I. Padişahın Temsil Heyeti'nin aldığı kararları desteklediği
II. Anadolu hareketinin İstanbul'daki politikaları etkileyecek konuma
geldiği
III. Temsil Heyeti'nin Anadolu'daki otoritesinin daha da güçlendiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
SORU 10)Erzurum Kongresi'nde "Doğu illerinin birbirinden ve di
ğer
Osmanlı
illerinden
ayrılması
hiçbir
şekilde
kabul
edilemez." kararı alınmıştır.
Bu karar;
I. Bölgede Ermeni devleti kurulmasını önleme
II. İtilaf devletleri arasındaki çelişkilerden yararlanma
III. Sovyet
Rusya'nın
bölge
topraklarını
ele
geçirmesi
ni önleme
hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
SORU 11) İzmir'in işgalinden sonra hazırlanan Amiral Bristol
Raporu'nun maddelerini ve önemini yazınız.
SORU 16)
SORU 12) Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Mustafa
Kemal'in kurtuluş planını dönemleriyle birlikte yazınız.
SORU 17) Misak-ı Milli'nin evrensel nitelik taşımasında etkili
olan dayanak noktası nedir yazınız?
SORU 13)
Amasya Genelgesi'nin amacına
göstergeleri nelerdir?
Amasya Görüşmeleri'nin önemini yazınız.
ulaştığının
SORU 14) Sivas Kongresi'nin hangi maddesi ile İstanbul
Hükümeti'nin Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak zorunda
olduğu belirtilmiştir?
NOT: 11 ,12 ,16. Sorular 10'ar puan diğer sorular 5'er puandır
.Sınav süresi bir ders saatidir.
Mehmet GÜVERCİN
Zümre Başkanı
SORU 15) Erzurum Kongresi'nin hangi maddesi ile saltanatın
üstünde milli egemenliğin varlığı kabul edilmiştir?
Hakan ÇARDAK
Tarih Öğretmeni
Serdar KARATAŞ
Okul MÜDÜRÜ
Aynur AYGÜN
Tarih Öğretmeni
Download