10. sınıf tarih dersi yaz tatil ödevi

advertisement
10. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİL ÖDEVİ
1. Osmanlı Devleti’nin 1299’da bağımsızlığını kazanmasından,
Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethine kadar geçen
döneme “Kuruluş Devri” denir.
Bu dönemde, aşağıdakilerden hangisinin kesin
olarak gerçekleştiği savunulabilir?
A) Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulması
B) Akdeniz’de hâkimiyetin ele geçirilmesi
C) Önemli ticaret yollarının denetim altına alınması
D) İslam dünyasının lideri durumuna gelinmesi
E) Rumeli’de yerleşmenin kesinleşmesi
5. Safevi Hükümdarı Şah İsmail, Anadolu'ya gönderidiği Şii
propagandacılar vasıtasıyla karışıklıklar çıkararak Osmanlı
Devleti'ni içerden çökertmeyi, ardından da bu ülkeyi kendi
hakimiyetine almayı hedefliyordu.
Bu duruma,
I. Anadolu'da Şii nitelikli Şah Kulu Ayaklanması'nın başlaması,
II. Yavuz Sultan Selim'in halifeliği ele geçirmesi,
III. Turnadağ Savaşı sonunda Dulkadiroğulları Beyliği'ne son
verilmesi
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
2. I. Merkezi otoritenin güçlü tutulması
II. Adalet ve hoşgörüye dayalı bir politika izlenmesi
III. Gaza ve cihat anlayışına önem verilmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Osmanlı Devleti'nin kısa sürede güçlenmesinde
yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
6. Fatih Sultan Mehmet döneminde Venediklilerle 16 yıl süren
savaşlar sonunda imzalanan antlaşmaya göre; Venedik bayrağı
çeken gemiler Osmanlı sularında serbestçe dolaşabileceklerdi.
Bu duruma bakılarak,
3. Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sisteminin
faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Vergilerin düzenli toplanmasını sağlamak
B) Düzenli ve güçlü bir orduya sahip olmak
C) Bölgelerin güvenliğini sağlamak
D) Köylü ile devletin bütünleşmesini gerçekleştirmek
E) Ticaretin gelişmesini sağlamak
4. - Aydınoğullarından İzmir’i alarak Saruhan Beyliği’ne son
vermiştir.
- Bizans’ın kışkırtmasıyla çıkan Düzmece Mustafa
İsyanı’nı bastırmıştır.
I. Mehmet döneminde yaşanan bu gelişmelere
bakılarak,
I.
Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
II.
Balkan ulusları arasındaki çatışmalar sona erdirilmiştir.
III.
Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanı genişlemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
I. Savaşın galibi Osmanlı Devleti'dir.
II. Avrupa Hristiyan birliği sağlanmıştır.
III. Venediklilere ticari ayrıcalıklar (imtiyaz) verilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
7. Fatih Sultan Mehmet döneminde,
I. Trabzon'un, fethedilerek burada hüküm süren Rumlara son
verilmesi,
II. İstanbul'un fethi üzerine buradaki Rum Patrikhanesinin
faaliyetlerine izin verilmesi,
III. Venediklilerin İstanbul'da "Balyos" unvanıyla elçi
bulundurmalarına izin verilmesi
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü bir
politika izlediğinin kanıtı sayılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi
Telefon: (0212) 367 13 00 (100 hat) Faks: (0212) 286 51 92 E-Posta: [email protected]
8. Fatih döneminde, Bizans'a bağlı olan Mora despotlukları
ile ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nun fethedilmesinde,
I. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak,
II. Bizans'ı yeniden diriltme ümitlerini sona erdirmek,
III. Hristiyan birliğinin kurulmasını önlemek
12. Avusturya Kralı Ferdinant, Mohaç Meydan Savaşı' nda ölen
Macar Kralı Layoş'ın akrabası olduğunu ileri sürerek vergisini
ödemek koşuluyla Osmanlı Devleti'nin fethettiği Macaristan'ın
kendisine verilmesini istemiş; fakat bu isteği Kanuni Sultan
Süleyman tarafından reddedilmiştir.
Bu bilgiler, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılır?
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
gelişmelerinin yaşanmasının,
A) Osmanlı Devleti'yle Avusturya'nın Macaristan topraklarını
paylaştığının
B) Avusturya'nın Mohaç Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni
desteklediğinin
C) Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'daki mezhep birliğine karşı
olduğunun
D) Avusturya ve Osmanlı Devleti'nin, Macaristan konusunda rakip
olduklarının
E) Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya siyasi üstünlüğünü kabul
ettirdiğinin
I. Karadeniz'in bir Türk gölü haline getirilmesi,
II. Baharat Yolu ticaretinin canlandırılması,
III.
Bizans İmparatorluğu'nu yeniden diriltme çabalarına son
verilmesi
13. Tarhuncu Ahmet Paşa, Osmanlı tarihinde geleceğe dönük
bütçe yapan ilk ıslahatçı olarak bilinir. Ancak böyle bir çabaya
girişmeden, kendinden önceki mali kayıtların tutulduğu defterleri
incelemeye almıştır.
hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söylenemez?
Tarhuncu Ahmet Paşa'nın bütçe yapmaya girişirken böyle bir
tutum izlemesindeki temel amacının aşağıdakilerden hangisi
olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
9. Fatih Sultan Mehmet döneminde,
• Candaroğullarından Sinop'un alınması
• Kırım'ın Osmanlı egemenliğine girmesi
• Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
10. İstanbul'un Türkler tarafından fethinin dünya kültür
tarihi açısından en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güçlü surların top gülleleriyle yıkılabileceğinin anlaşılması
B) Fatih'in yerli yabancı birçok bilgin ve sanatkârı İstanbul'da
toplaması
C) Fatih'in Sahn-ı Seman Medresesi'ni açması ve Topkapı
Sarayı'nı inşa ettirmesi
D) İpek Yolu üzerinde Osmanlı denetiminin artması
E) İstanbul'dan ayrılan Bizanslı sanatçı ve bilim adamlarının
İtalya'ya yerleşerek Rönesans'ın başlamasında etkili olmaları
11. Osmanlı Devleti'nin;
• Fetret Dönemi'nde Şeyh Bedrettin İsyanı,
• II. Bayezit döneminde Şah Kulu İsyanı,
• Yavuz döneminde Bozoklu Celal İsyanı,
• Kanuni döneminde Baba Zünnun İsyanı,
• Duraklama Dönemi boyunca Celali İsyanları çıkmıştır.
A) Vergilerin düzenli ödenip ödenmediğini öğrenmek
B) Kapitülasyonların maliyeye nasıl yansıdığını görmek
C) Islahatların kalıcı olmasını sağlamak
D) Devlet adamlarının rüşvet ve iltimas durumlarını kanıtlamak
E) Merkez ve Anadolu İsyanları'nın nedenlerini araştırmak
14. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;
• Tımar sistemi bozulduğundan köyden kente göçler hızlandı.
• Göçlerin sonucu olarak tarımsal üretim düştü.
• Toprak gelirleriyle beslenen ve savaşa hazırlanan tımarlı sipahi
sayısı azaldı.
Buna göre;
I. Yeniçeri Ocağı’nın saygınlığı artmıştır.
II. Osmanlı ekonomisi bozulmuştur.
III. Şehirlerin nüfusu artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Halkın bir kısmının da katıldığı bu isyanlar,
I. Osmanlı Devleti'nin teokratik yapıda olduğu,
II. yönetimle halk arasında zaman zaman kopukluklar
yaşandığı,
III. isyanların bastırılmasında güvenlik güçlerinin yetersiz
kaldığı
durumlarından hangilerinin göstergesi sayılır?
15. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda görülen,
• savaşların uzun sürmesi,
• kapitülasyonların yaygınlaşması,
• kapıkulu asker sayısının artması
gelişmeleri, aşağıdaki alanlardan hangisini olumsuz yönde
etkilemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
A) Maliye
B) Kültür
D) Sanat
C) Ordu
E) Hukuk
İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi
Telefon: (0212) 367 13 00 (100 hat) Faks: (0212) 286 51 92 E-Posta: [email protected]
Download