Mizanpaj 1

advertisement
A
6.
A
A
A
8.
Çözünürlük (g/100 g su)
X
120
50
80
A
I. Dekantasyon
II. Diyaliz
III. Süzme
Yukarıda verilen ayırma yöntemlerinin hangilerinde tanecik boyut farklılığından faydalanılarak
ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir?
40
0
A
Sýcaklýk (°C)
A) Yalnız l
Yukarıda X maddesinin çözünürlük - sıcaklık grafiği
verilmiştir.
B) Yalnız lI
C) Yalnız llI
D) I ve Il
E) II ve lII
X maddesi ile ilgili,
I. Suda çözünmesi ısı alan olaydır.
II. 60°C de çözünürlüğü 80 g/100 g su dur.
III. X maddesi gazdır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız l
B) I ve II
E) I, II ve lII
9.
7.
Aşağıdakilerden hangisi polimer madde değildir?
A) PVC
B) Teflon
C) Naftalin
D) Nişasta
E) Selüloz
I. CaCO3 katısı ısıtıldığında CO2 gazı çıkması
II. Gökkuşağı oluşumu
III. Bakır telin elektriği iletmesi
© Körfez Yayınları A.Ş.
D) II ve Ill
C) Yalnız llI
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kimyasal
değişme olmuştur?
A) Yalnız l
B) Yalnız lI
C) Yalnız llI
D) II ve III
10.
E) I, II ve lII
50 g CaCO3 bileşiği ısıtıldığında
CaCO3(k) + ısı → CaO(k) + CO2(g)
tepkime denklemine göre 22 g CO2 bileşiği elde ediliyor.
Buna göre, kaç gram CaO bileşiği oluşur?
A) 72
B) 64
C) 44
D) 32
E) 28
Diğer sayfaya geçiniz
10.SINIF DENEME-3 (11-12)
1
A
11.
A
A
A
14.
Aşağıda verilen orbitallerden hangisinin enerji seviyesi en fazladır?
A) 2p
B) 3s
C) 3p
D) 3d
A
A
X–3 iyonunun elektron dizilişi 3. periyot soygaz düzenindedir.
Nötr X atomu için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
E) 4s
A) Tüm orbitalleri doludur.
B) 3. periyot elementidir.
C) Değerlik elektron sayısı 5 dir.
D) Küresel simetri özelliği gösterir.
E) Elektron sayısı 15 tir.
12.
8NA tane atom içeren NH3 gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(H = 1, N = 14, NA = Avogadro sayısı)
15.
A) 2 mol gazdır.
B) 6NA tane Hidrojen atomu içerir.
I.
II.
III.
C) 14 gram Azot içerir.
12
21
20
Mg2+ ve 10Ne
Sc2+ ve 19K
Ca2+ ve 17Cl–
Yukarıda verilen atom ve iyon çiftlerinden hangileri izoelektronik değildir?
D) Normal koşullarda hacmi 44,8 litredir.
A) Yalnız I
© Körfez Yayınları A.Ş.
E) 2NA tane molekül içerir.
D) lI ve III
16.
13.
C2H5OH(s) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(s)
Tepkime denklemine göre 4,6 g C2H5OH yeterli oksijen gazı ile tamamen yakıldığında,
I. N.K. da 4,48 litre CO2 gazı elde edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) lI ve III
B) Yalnız II
2.İ.E.
3.İ.E.
4.İ.E.
140
430
660
2800
180
1090
350
1650
1850
2280
2520
A grubunda bulunduğu bilinen elementlerle ilgili,
II. Z elementinin temel halde 1 tane yarı dolu orbitali
vardır.
III. Kullanılan oksijen gazı 0,3 mol dür.
A) Yalnız I
Z
E) I, lI ve III
1.İ.E.
120
Y
C) I ve IlI
I. Y elementi 3A grubundadır.
II. 5,4 gram H2O oluşur.
(H = 1 , C = 12 , O = 16)
X
B) Yalnız II
III. X elementi 2. periyottadır.
C) I ve IlI
E) I, lI ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) lI ve III
B) Yalnız III
E) I, lI ve III
C) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz
2
10.SINIF DENEME-3 (11-12)
A
A
17.
A
A
19.
1. Ýyonlaþma enerjisi
D
E
Proton sayýsý
C) Mendeleyev’in hazırladığı periyodik tablo bilim insanlarına bir hedef göstermiş ve tabloda yerleri
boş olan elementler kısa sürede bulunmuştur.
Baş gruplarda (A grupları) bulunduğu bilinen ve A, B,
C, D ve E ile gösterilen elementlerin proton sayıları birbirini izlemektedir. Grafikte proton sayıları ile iyonlaşma enerjileri arasındaki değişim verilmiştir.
D) J. Newlands elementleri üçerli gruplar halinde
sınıflandırmıştır bu şekilde sınıflandırmaya triadlar kuralı adı verilmiştir.
Buna göre,
I. Periyot numarası en büyük olan E elementidir.
E) Periyodik tabloda aynı gruptaki elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri benzerdir.
II. A ve D elementleri küresel simetri özelliği gösterir.
III. A, B, C ve D elementleri periyodik tablonun p blokunda bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, lI ve III
© Körfez Yayınları A.Ş.
D) I ve III
Periyodik tablo için verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
B) H. Moseley atomların yaydığı X-ışınları dalga boylarından faydalanarak elementlerin atom numaralarını belirlemiştir.
B
A) Yalnız l
A
A) Mendeleyev hazırladığı periyodik tabloda elementleri artan atom kütlelerine göre sıralamıştır.
C
A
A
18.
x
y
a
c
z
b
Peryodik tablo ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) x, s bloğudur.
B) a ve b metaldir.
C) y, p bloğudur.
D) z, d bloğudur.
E) c ametaldir.
20.
X : 1s2 2s22p5
Y : 1s2 2s22p3
Z : 1s2 2s22p6 3s23p3
Elementleri ile ilgili,
I. Y ve Z elementlerinin değerlik elektron sayıları
eşittir.
II. Atom çapı en büyük olan Z elementidir.
III. 1.İyonlaşma enerjisi en büyük olan Y elementidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz
10.SINIF DENEME-3 (11-12)
3
Download