OSM.DEV.NİN KURULUŞ VE YÜKSELME DÖN.

advertisement
OSM.DEV.NİN KURULUŞ VE YÜKSELME DÖN.-3
gelmiştir.
Osmanlı veraset hukuku kesin kurallarla
II.
1.
I.
II.
En sağlam surların yıkılabileceği kanıtlandı.
belirlenmiştir,
Bizanslı bilim adımları batıya kaçtı.
III. Anadolu beylikleri Osmanlı şehzadeleri arasında
III. Osmanlı Devleti imparatorluk özelliğini kazandı.
yaşanan taht kavgaları sırasında tarafsız kalmıştır
İstanbul'un fethine bağlı olarak ortaya çıkan bu ge-
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
lişmelerden hangilerinin Avrupa'nın siyasal yapısını
A) Yalnız I
B) Yalnız II
etkilediği söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
2.
C) I ve II
8.
E) I, II ve III
Avusturya ile yapılan 1533 İstanbul Antlaşmasına göre;
Avusturya Arşidük'ü protokol bakımından Osmanlı
I.
Orhan Bey Dönemi, Osmanlıların beylikten devlet aşamasına
sadrazamına eşit sayılacak
yükseldikleri dönemdir.
Bu
dönemde
yaşanan
Avusturya sahip olduğu Macar toprakları için Os
II.
aşağıdaki
gelişmelerden
manlı Devleti'ne her yıl vergi ödeyecek
hangisi yukarıdaki yargının kanıtı olarak ileri sürü-
III. Avusturya, Osmanlı'nın atadığı Macar kralını tanı
lemez?
yacaktı.
A) Düzenli ordunun temellerinin atılması
Bu
B) Divan Teşkilatı'nın kurulması
Avusturya
maddelerden
C) İlk medresenin açılması
göstergesidir?
D) Gümüş akçe bastırılması
A) Yalnız I
Osmanlı Devleti'nin kendisinden önce kurulan tüm
9.
I.
Osmanlı
üstünlük
Devleti'nin
sağladığının
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fransa'yı yanına çekerek Avrupa Hıristiyan birliğinin
kurulmasını önlemek
I.
Eyalet örgütlenmesine sahip olması
II.
II.
Merkeziyetçi devlet anlayışını benimsemesi
III. Fransa'nın askeri uzmanlarından yararlanmak
III. Eğitimi kurumsallaştırması
Akdeniz ticaretini canlandırmak
Osmanlı Devleti'nin Kanuni Dönemi'nde Fransa'ya
gibi nedenlerin hangileriyle açıklanabilir?
kapitülasyonlar
A) Yalnız I
gilerinin etkisinden söz edilemez?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
A) Yalnız I
1413'te I. Mehmet'in tahta geçmesine kadar yaşanan
vermesinde
yukarıdakilerden
B) Yalnız II
4. Osmanlı Devleti'nin 1402 Ankara Savaşı yenilgisiyle başlayıp
D) I ve il
han-
C) Yalnız III
E) I, il ve III
10. Osmanlı Devleti'nde Kuruluş ve Yükselme Dönemi'nde
sürece "Fetret Dönemi" denir.
hazinenin temel kaynaklarından biri de ganimet gelirleriydi.
Ankara Savaşı yenilgisinin;
Bu durum;
I.
Merkezi otoritenin bozulması
I.
Tımar sisteminden vazgeçildiği
II.
Bizans'ın Anadolu'ya egemen olması
II.
Sanayi üretiminin geliştiği
III. Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulması
III. Fetih politikasının başarıyla uygulandığı
IV. Şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşanması
IV. İmparatorluk özelliğinin kazanıldığı
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylene-
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
C) Yalnız IV
E) I, II ve III
B) Yalnız III
D) II ve IV
II. Murat Dönemi'nde 1448'de Haçlılara karşı kazanılan II.
Kosova Savaşı'nın sonucunda; Haçlılar Türkler karşısında
11.
I.
II.
savunmaya çekildiler. Buna göre;
E) I ve III
E) I, II ve IV
Kardeş katlinin yasallaştırması
Padişahların Divan toplantılarına başkanlık
etmesi uygulamasını kaldırması
I.
Balkanlardaki Osmanlı egemenliğinin kesinleştiği
III. İlk Osmanlı altın parasını bastırması
II.
Haçlıların Türkleri Balkanlardan atamayacakları
Fatih Sultan Mehmet'in izlediği bu politikalardan
gerçeğini kabullendikleri
hangileri, merkezi otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir?
III. Batılı devletlerle çatışmaların sona erdiği
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
6.
siyasi
D) II ve III
Türk devletlerinden daha uzun ömürlü olması;
5.
hangileri,
üzerinde
B) Yalnız II
E) Cihat politikasının sürdürülmesi
3.
C) I ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
12. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Mısır'ın fethiyle Baharat Yolu
E) I, II ve III
Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş ancak bu ticaret yolundan
Osmanlı Yükselme Dönemi'nde meydana gelen,
beklenen yarar sağlanamamıştır.
I.
Fransızlara kapitülasyonlar verilmesi
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
II.
Venediklilere ticari ayrıcalıkların tanınması
A) Coğrafi Keşiflerin başlaması
III. Ortodoks patrikhanesinin İstanbul'da kalmasına
B) Osmanlı'nın deniz ticaretine önem vermemesi
izin verilmesi
C) İç karışıklıkların yaşanması
gelişmelerinden hangileri, Hıristiyanların birleşerek
Osmanlı Devleti'ne karşı güç oluşturmasını önlemeye
yöneliktir?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve II
7. II. Bayezid'in padişahlığına karşı isyan eden Cem Sultan,
önce
Karamanoğullarına,
daha
sonra
Rodos
şövalyelerine sığınmış ve oradan papaya teslim edilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak;
I.
E) Avrupalı devletlerin Osmanlı'ya karşı birleşmesi
13. -
A) Yalnız I
yenilince
D) Şii tehlikesinin ortaya çıkması
Cem olayı iç sorun iken dış sorun haline
Karadeniz'i bir Osmanlı gölü haline getirmek
-
İpek Yolu'nu denetim altına almak
-
Rusya'nın Karadeniz'e inmesini önlemek istenmesi
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı topraklarına
katılmasını gerekli kılmıştır?
A) Rodos
D) İstanbul
B) Kıbrıs
C) Kırım
E) Arnavutluk
14. I. İstanbul'un boğazları ve Karadeniz ticaretini
denetleyen konumda olması
II.
Bizans'ın, Avrupa devletlerini ve Anadolu
beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması
III. İstanbul'un ticaret yolları üzerinde bulunması
Yukarıda verilenlerden hangileri İstanbul'un alınmasının siyasi nedenleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
15. Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde gerçekleştirdiği deniz aşırı seferler;
I.
Yeni gelir kaynaklarının yaratılması
II.
İslâm siyasi birliğinin gerçekleştirilmesi
III. Egemenlik alanının genişletilmesi
hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
16. Sokullu Mehmet Paşa vergilerini düzenli olarak ödeyen
Kıbrıs'a,
sefer
düzenlemenin
Avrupa'da
yeni
bir
Haçlı
ittifakına neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkmış ancak
seferin yapılmasını önleyememişti.
Yükselme Dönemi'nde yapılan;
I.
Inebahtı Savaşı
II.
Preveze Savaşı
III. Vadi'üs Seyl Savaşı
gelişmelerinden hangileri Sokullu Mehmet Paşa'nın
politikasını doğrular niteliktedir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız il
C) I ve II
E) I, II ve III
Download