1. Abbasiler, Emevİleri ortadan kaldırınca, İspanya`da bulunan

advertisement
7.
1.
Abbasiler, Emevİleri ortadan kaldırınca, İspanya'da bulunan
İslâmiyet'ten önce Arap yarımadasında;
I.
Endülüs Emevİleri, Abbasiler adına hutbe okutulmasına son
Main, Nebat; Seba, Himyerİ ve Gassani devletleri
vardı.
verip, kendi halifeleri adına hutbe okutmaya başlamışlardır.
II.
Bu durum;
Mekke kenti kabile aristokrasisi tarafından yönetili
yordu.
I.
İslâm dünyasında siyasal birliğin bozulduğu
II.
İslâm dünyasında .mezhep ayrılıklarının başladığı
III. Hıristiyanlık, Musevilik ve Putperestlik gibi inançlar
vardı.
III. Emevi hanedanının siyasi varlığını sürdürdüğü
Bunlardan hangileri İslâmiyet'ten önce Arabistan'da
yargılarından hangilerini doğrular?
siyasal birliğin olmadığının kanıtıdır?
A) Yalnız If
B) Yalnız I
D) i ve tll
C) Yalnız III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) 1,11 ve III
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2. İslamiyet'ten önce Putperestlerin de dini merkezi olan Kabe,
8. İslâmiyet öncesi Arabistan'da şehirlerde yaşayan Araplar iktisadi
Mekke'ye Arabistan şehirleri İçinde ayrı bir üstünlük
bakımdan zenginler, orta halliler, fakirler, işçiler ve köleler
kazandırmış ve bu nedenle Hicaz Bölgesi'nin merkezi
olmak üzere ayrılıyorlardı.
olmuştu. Ayrıca Yemen, Basra Körfezi ve Kı-zıldeniz'e giden
Bu durum;
ticaret yollarının kesiştiği kent idi.
I.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
I!. Toplumsal eşitsizliğin olduğu
A) Kabe Mekke'yi diğer kentlerden daha fazla geliştir
III. Halk arasında dinsel ayrım gözetildiği
miştir.
Arap olmayanlara yönelik ayrımcılık yapıldığı
yargılardan hangilerinin kanıtı sayılabilir?
B) Arabistan yarımadasında dinsel birlik vardır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Kültürler arası etkileşime uygun bir ortam vardır.
D) Mekke kenti Arap kültürel yaşamının canlanmasın
D) I ve II
9.
da etkilidir.
Önce
Arabistan'da
çoban
hayatı
yaşayan
"Bedevilerin" temel geçim kaynağı olan "gazve," akın, çapul
E) Çok tanrılı dini inanış vardır.
3.
İslamiyet'ten
C) Yalnız III
E) II ve III
ve yağma ile eş anlamlı idi.
Hz. Ebubekir Dönemi'nde;
Buna göre Bedeviler için aşağıdaki yargılardan hangisi
I.
Yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.
doğrudur?
II.
Devletin dinsei ve siyasal birliğinden kopan
A) Yaşam tarzına göre geçim kaynakları oluşmuştur
kabilelerin isyanları bastırıldı.
B) İnsan topluluklarının geçim kaynakları kültürel ola
III. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi.
rak gelişmişliklerinin kanıtıdır.
Bunlardan hangileri İslam Devleti'nin dağılmasını önlemeye
C) Göçebe topluluklar şeklinde yaşamaları İslamiyet'i
yöneliktir?
kabullenmelerini kolaylaştırmıştır.
A) Yalnız II
B) 1 ve II
D) I ve III
C) II ve III
D) Kabile gelenekleri siyasal birliğin kurulmasını kolay-
E) 1,11 ve III
laştırmıştır.
E) Bedevilerin yaşam tarzı kabileler arası dayanışma
4.
Hicret, Hz. Muhammed'in devlet başkanı olarak kabul
edildiği İslâm Devleti'nin temellerinin atıldığı bir olayı
nın oluşumunu kolaylaştırmıştır.
10. Hz. Muhammed bütün kan davalarını sonlandırdı. Medine'deki
dır.
Örgütlenmenin başkanı, kumandanı ve yargıcı oldu.
Bu bilgiler Hicret'in;
Buna göre;
t.
Islâmın yayılmasının kolaylaşması
İ.
II.
İslâm öncesi geleneklerin önemini koruması
II.
III. İslâm Devleti'nin kurumlaşması
III. Askere almada bir sistem getirilmiştir.
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve III
5.
C) Yalnız III
E) 1,11 ve ili
Emeviler ve Abbasiler devrinde Halifelik yapanla
I.
Kendi adına hutbe okutma
II.
Para bastırma
11.
C) Yalnız III
E) II ve III
Dört Halife Devri'nde;
I.
Halifeler seçimle belirlenmekteydi.
II.
Gayrimüslimlerden cizye vergisi alınmaya başlan
dı.
III. Mühür kullanma
III. Valilerin sorumluluğunda eyalet örgütlenmesi ger
uygulamalarından hangileri Halifelerin egemenlik haklarının
çekleştirildi.
göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
rın;
IV. Adli teşkilatlar kuruldu.
B) Yalnız III
D) 1 ve II
6.
İslâm Devleti'nin temeli atılmıştır.
Toplumsal barış sağlanmıştır.
C) Yalnız III
Bu gelişmelerden hangileri devlet yönetiminde demokratik
E) I, II ve III
yöntemlerin uygulandığının göstergesidir?
Güney Arabistan kuzeyden daha önce yerleşik hayata
A) Yalnız I
geçmiştir. Çünkü burası kuzeyden daha fazla yağış alı
yordu ve toprak daha da verimli idi. Ancak Kabe ve di
B) Yalnız III
D) II ve III
12.
C) I ve II
E) II, III ve IV
Dört Halife Oevri'nde görülen bazt uygulamalar şunlardır;
ğer merkezler kuzeyde idi.
I.
Halifeler seçimle İşbaşına gelmiştir.
Bu bilgiden hareketle;
II.
Hz. Osman akrabalarını önemli görevlere getirmiş
I.
Hayvancılık kuzeyde daha yaygındır.
II.
Güney Arabistan'da kentleşme daha yaygındır.
tir.
İM. Güney Arabistan siyasi ve askeri açıdan daha güçlüdür.
yargılarından hangisine ulaşılmaz?
A) Yalnız 1
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
III. Gayrimüslimlerden cizye vergisi alınmaya başla
mıştır.
Bu uygulamalardan hangisinin İslâm Devleti'nde görüş
C) I ve II
ayrılıklarının
söylenebilir?
ortaya
çıkmasında
doğrudan
rol
oynadığı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
13.
C) Yalnız 111
E) 1,11 ve İli
Emeviler Devri'nde ;
î.
Arap olmayanlara Mevali (köle) denilmesi II.
İspanya'da fetihler yapılması .III. Arapça'nın resmi dil
ilan edilmesi IV. Halifeliğin babadan oğula geçmesi
gelişmelerinden hangileri Emevilerin, İslâm Devleti'nde ırkçı
politikaları egemen kıldıklarının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) II ve III
D) II ve IV
14.
Abbasiler
devrinde
C) III ve IV
E) I, III ve IV
bu
devlete
bağlı
olarak
Tahiriler,
Samanoğuiları, Tolunoğulları, Ihşitlervb. gibi devletler ortaya
çıkmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I.
Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıflaması
II.
İslâm Devleti'nin sınırlarının genişlemesi
III. Egemenlik anlayışının değişmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnızl
B) I ve II
D) II ve III
E) I,II ve III
D) II ve İli
E) l,ll ve III
C) I ve III
C) I ve II
15.
Hz. Ali Dönemi Dört Halife Devri içerisinde fetih politikasının izlenemediği tek dönemdi.
Bu durum;
I.
Barışçıl politikalar izlenmesi
II.
İç savaşların başlaması
III. Doğal sınırlara ulaşılmış olması
gibi nedenlerden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Download