Test 13

advertisement
KAVRAMA
Test
13
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR-4
1. Farklı din anlayışlarının bir arada özgürce yaşandığı
toplumlarda öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenir?
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışında farklı yorumlar ortaya koyarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
B) Hoşgörü
B) İslam âlimlerinin görüşlerine aykırı yorum yapmaktan
kaçınmak
A) İslam dinindeki farklı anlayışların faydalarına
B) Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerine
C) Tasavvufi yorumların ahlaki değerlerle ilişkisine
D) Dini kaynakların yorumlanması sonucu ortaya çıkan
bazı bilim dallarına
3.
I. Dini düşüncenin gelişmesini ve zenginleşmesini sağlar.
II. Kişilerin bağlı olduğu yorum biçimini, dinin kendisi olarak algılamasına yol açabilir.
III. Zamanla toplumda taraftarlığa ve bağnazlığa sebep
olabilir.
IV. İnsanlara, dini gereklerini yerine getirmede kolaylık
sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri din anlayışındaki farklılıkların İslam toplumuna kazandırdıklarındandır?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
C) Üslubun çatışma ve kutuplaşmaya yol açmamasına
özen göstermek
D) Kur’an ve sünnet hakkında yeterli bilgiye sahip
olmak
5. Din anlayışındaki yorum farklılıkları toplumsal hayatta;
I. Hoşgörü
II. Saygı
III. Özgürlük
IV. Taassup
gibi kavramlardan hangilerinin gelişimine katkı sağlamıştır?
A) I ve IV.
B) III ve IV.
C) I – II ve III.
D) II – III ve IV.
MEB 2016 - 2017
İnsanın yapısı, çağın koşulları, bilgi düzeyi ve toplumsal
değişim gibi faktörler, İslam bilginlerinin farklı yorumlar
yapmalarına neden olmuştur. Bunun bir sonucu olarak
din anlayışında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda
din anlayışındaki farklılıklar hem birey hem de toplum
için bir zenginliktir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin
değerlendirilip yorumlanması sonucunda tefsir, hadis,
fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi birçok bilim dalı doğmuştur.
Bu alanlarda yapılan araştırmalar birçok olumlu gelişmeyi
de beraberinde getirmiştir.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Dinin özüne zarar verici düşüncelerden uzak durmak
D) Yardımlaşma
SINIF
A) Akılcılık
C) Sorumluluk
2.
7.
6. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman bir din âliminde
olması gereken özelliklerden biri değildir?
A) I ve II.
A) Akli çıkarımlar ve kıyaslamalar yapabilmesi
B) I ve IV.
B) Kur’an ve sünnet konusunda birikimli olması
C) II ve III.
C) Söz ile davranışlarının birbiri ile tutarlı olması
D) III ve IV.
D) İslam ülkelerinden birinde yaşıyor olması
7.
Test
13
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR-4
7.
(---) Kur’an’ı anlamaya ve yorumlamaya çalışmak ancak
din âlimlerinin yapabileceği bir iştir.
10. “…De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin,
dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
(---) Din anlayışındaki yorum farklılıkları belli bir birikimin
ürünüdür.
(---) Farklı yorumlar yapılırken İslam’ın temel değerlerine
zarar verilmemelidir.
B) Y-D-D
C) Y-Y-D
D) D-Y-D
8.
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret
ettirmeyiniz.” (Hadis-i şerif)
Peygamberimiz bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine
vurgu yapmıştır?
A) Hoşgörüye
B) Güvenilirliğe
C) Paylaşmaya
D) Danışmaya
9.
“Artık sen hatırlat, öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.
Sen, onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin.” (Gâşiye suresi,
21 ve 22. ayetler)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
C) Özgür iradeye
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) D-D-D
B) Sabırlı olmaya
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Verilenlerin doğru yanlış sıralaması nasıl olmalıdır?
A) Akla
MEB 2016 - 2017
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine verilen önem
vurgulanmaktadır?
D) Farklı düşüncelere saygıya
11. “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice
ayrılmıştır. O halde kim saptırıcı güçleri (tağut) tanımayıp
Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir
kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla
bilendir.”(Bakara suresi, 256. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Kimse Müslüman olmak için zorlanamaz.
B) Allah insanlara gerekli uyarıları yapmıştır.
C) İnsan tercihlerinden Allah’a karşı sorumludur.
D) İnsanlara dini tercihlerinde rehberlik yapılamaz.
12. Din ve vicdan özgürlüğünün geliştiği toplumlarda
aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Dinin istismar edilmesinin engellenmesi
B) Ortaya çıkan dini problemlere çözüm üretilememesi
C) İnsanların kendilerini baskı altında hissetmesi
A) Hakkı tavsiye etmek gerekir.
D) Farklı fikirlerin ayrımcılık olarak yorumlanması
B) Müslüman güvenilir olmalıdır.
C) Kötülüklerde engel olunmalıdır.
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) Kişilere dini tercihlerinde baskı yapılmamalıdır.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download