LYS Tarih YTindd

advertisement
KAVRAMA
Test
34
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TARİH
II. DÜNYA SAVAŞI
4. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın tamamen sona ermesine yol açan gelişmedir?
1. II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın, 3, 5 milyon
Almanın yaşadığı Çekoslovakya’nın Südetler Bölgesi’ni işgal ettiği dönemde, İngiltere’nin takip ettiği politika aşağıdakilerden hangisidir?
D) Bizim Deniz Politikası
E) Hayat Sahası Politikası
2. 1946’da kurulan Birleşmiş Milletler’in Güvenlik Konseyi’ndeki kararları veto etme yetkisine sahip ülkeler
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
B) Fransa
D) Rusya
C) İtalya
E) Çin
3. II. Dünya Savaşı sonucunda yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) ABD ile Fransa arasında Briand-Kellogg Paktı’nın imzalanması
B) ABD ve SSCB arasında Soğuk Savaş Dönemi’nin
başlaması
C) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilmesi
D) Faşizm ve Nazizim gibi akımların tasfiye edilmesi
E) Almanya’nın Doğu ve Batı diye ikiye ayrılması
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Yumuşama Politikası
C) Türkiye’nin Almanya’ya ve Japonya’ya savaş ilan etmesi
D) Almanya’nın Stalingrat’ta durdurulduktan
SSCB’nin Berlin’i işgal etmesi
sonra
E) Müttefiklerin Normandiya çıkarması ile Almanya’nın
dağılmaya başlaması
5. ABD, İngiltere ve SSCB arasında 1945’te gerçekleştirilen Yalta Konferansı’nın toplanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Galip devletlerin hakimiyet alanlarını belirlemek
B) Türkiye’nin savaşa katılmasını sağlamak
C) Demokratik yönetimleri yaygınlaştırmak
D) Soğuk Savaş Dönemi’ni sona erdirmek
E) Sömürgeciliğin artmasını önlemek
MEB 2016 - 2017
B) Yatıştırma Politikası
A) İngiltere
B) ABD’nin, Japonya’nın iki kentine atom bombası atması
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Yalnızlık Politikası
A) Japonya’nın ABD’nin Hawai Limanı’na saldırı yapması
6. II. Dünya Savaşı sonucunda savaş suçlularının yargılandığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lahey Adalet Divanı
B) Potsdam Mahkemesi
C) Brüksel Mahkemeleri
D) Nürnberg Mahkemeleri
E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
34
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
II. DÜNYA SAVAŞI
7. Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda yaptığı Pearl Harbour Baskını’nın sonucunda aşağıdaki devletlerden
hangisi Müttefik Devletlerin yanında II. Dünya Savaşı’na dahil olmuştur?
A) Çin
B) SSCB
D) İngiltere
10. II. Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti dağılarak
yerine Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in temel organları arasında gösterilemez?
C) ABD
A) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
E) Almanya
B) Ekonomik ve Sosyal Konsey
A) Kartal Hücumu
B) Stalingrat Savaşı
C) Sicilya Çıkarması
D) Barbarossa Harekatı
E) Normandiya Çıkarması
9. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında
yayımlanan Atlantik Bildirisi’nde yer alan maddelerden biri değildir?
MEB 2016 - 2017
8. 1944’te ABD ve İngiltere’nin Almanya’ya karşı Fransa’yı kurtarmak amacıyla yapmış olduğu “D Günü” olarak da adlandırılan harekat aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
C) Uluslararası Adalet Divanı
D) Genel Sekreterlik
E) Vesayet Konseyi
11. İtalya’da 1922’de Mussolini’nin önderliğindeki Faşist
yönetimin iktidara gelmesinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?
A) Avrupa’da gerginliğin artmasına
B) Bizim Deniz Politikası’nın terk edilmesine
C) İtalya’da demokrasinin ortadan kalkmasına
D) Irkçı politikaların devlet politikasına dönüşmesine
E) Almanya ve İtalya arasında ittifak antlaşmasının yapılmasına
12. II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya, İtalya ve Japonya’nın izlediği saldırgan ve yayılmacı politikalar gerginliğin
tırmanmasında, dünyanın yeni bir savaşın eşiğine gelmesinde önemli rol oynamıştır.
Bu süreçte yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
A) Mihver Devletleri silahsızlandırılacak
B) Japonya’nın Mançurya’ya saldırması
B) Açık denizlerde ticaret serbest olacak
C) Anti - Komintern Paktı’nın oluşturulması
C) Devletler arası gizli diplomasi yapılmayacak
D) Almanların Ren Bölgesi’ni ele geçirmesi
D) Uluslar kendi geleceklerini kendileri belirleyecek
E) Almanların Maginot Hattı’nı geçerek Fransa’yı ele geçirmesi
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Uluslararası iş birliği gerçekleştirilip geliştirilecek
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download