Test 31 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
31
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DOĞANIN İŞLEYİŞİ VE DOĞADAKİ TEHLİKELER
1. Doğal kaynakların bilinçsizce ve aşırı kullanılması
sonucunda ortaya çıkan aşağıdaki problemlerden en
geneli hangisidir?
4. Dünya nüfusunun artması ve insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, insanların ekolojik denge üzerindeki olumsuz etkisini artırmaktadır.
Buna göre;
A) Ormanların tahrip edilmesi
C) Çevre kirliliği
D) Hava kirliliği
E) Ekolojik dengenin bozulması
2. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin doğal kaynak kullanımına yönelik olarak aldığı önlemlerden birisi değildir?
A) Su kaynaklarını bilinçsizce tüketir.
B) Nüfus artış hızını kontrol altında tutar.
C) Çevreyi koruyucu yasalar etkindir.
D) Kaynak üretimi ve tüketimi arasında denge kurmuştur.
MEB 2016 - 2017
E) Ekonomide sürdürülebilir kalkınma modeli uygular.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Yanlış arazi kullanımı
3. Doğal kaynakların kullanımı sonrasında ortaya çıkan çevre
sorunları ülkelerin gelişmişlik durumlarıyla ters orantılıdır.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde doğal
kaynak kullanımına bağlı olarak oluşan çevre sorunlarının diğerlerine göre daha fazla olması beklenir?
A) İsveç
B) Çad
D)Brezilya
C) Norveç
E) Hollanda
I. Orman alanlarının tahrip edilmesi
II. Bataklık alanlarının kurutularak sanayi alanlarına açılması
III. Yüksek dağlık alanların yerleşme faaliyetlerini sınırlandırması
hangileri insanların ekolojik dengenin bozulması üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Yoğun göç alan yerlerde şehirleşme hızı yüksektir. Bu durum şehirlerin plansız olmasına sebep olmakta ve birçok
canlı türünü de tehlikeye sokmaktadır.
Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki şehirlerden
hangisinde canlı türlerinin daha çok tehlikede olduğu
söylenebilir?
A) Sinop
B) Burdur
D)Yozgat
C) Samsun
E) İstanbul
6.
I
IV
III
II
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen
yerlerin hangisinde doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce kullanımı sonucunda oluşan çevre kirliliği daha
fazladır?
A) I ve II
B) II ve III
D)II ve IV
C) I ve IV
E) III ve IV
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
31
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DOĞANIN İŞLEYİŞİ VE DOĞADAKİ TEHLİKELER
7. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevreye etkisi
sonucunda ortaya çıkabilecek doğal afetlerden birisi
değildir?
A) Yangın
B) Heyelan
D)Tsunami
10. AB Çevre Politikasında sera etkisi yapan gazların atmosferdeki yoğunluklarının dünya ikliminde değişiklik yapmayacak şekilde stabilize edilmesi hedeflenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi AB Çevre Politikasında stabilize edilmesi amaçlanan gazlardandır?
C) Çığ
E) Taşkın
A) Su buharı
B) Azot
B) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
C) Kirlilik türlerini önleyici tedbirler
D) Gürültü kirliliği nedeniyle eğlence merkezlerini yasaklama
E) Çevre koruma hususunun diğer sektörel politikalarla
entegrasyonunu güvence altına alma
9. AB Komisyonu Kyoto Protokolü hedeflerine uymak amacıyla sera gazları atıklarının AB içinde alım satımını sağlayacak bir sistem kurulması yönünde çalışmalar yapmaktadır.
AB’nin bu çalışması aşağıdakilerden hangisini önlemeye yönelik olarak yapılmıştır?
A) Toprak kirliliğini
B) Su kirliliğini
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Çevresel zararın kaynağından önlenmesi
MEB 2016 - 2017
8. AB’nin çevre koruma politikaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
C)Karbondioksit
D)Oksijen
E) Doğal gaz
11. 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen
Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı’nda alınan karar
doğrultusunda kurulmuştur. Merkezi Kenya’nın Nairobi
kentindedir. İnsanın yaşadığı çevresini etkileyen tüm konularda uluslararası işbirliğinin kolaylaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla kurulmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen çevresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Çevre Ajansı
B) Birleşmiş Milletler Çevre Programı
C) Uluslararası Doğa Koruma Birliği
D) Devletlerarası İklim değişikliği heyeti
E) Doğal Hayatı Koruma Derneği
12. I. UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)
II. IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği)
III. WCS (Doğal Hayatı Koruma Derneği)
IV. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
C) Görüntü kirliliğini
D) İklim değişikliğini
A) I ve II
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Atık madde miktarını
IM
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
V. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
Yukarıdakilerden hangi ikisi çevresel örgütler arasında yer almaz?
B) II ve III
D)I ve V
1
2 3
4 5
6 7
C) III ve IV
E) IV ve V
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download