Test 28 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
8.
KAVRAMA
Test
28
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ATATÜRKÇÜLÜK - 6
1.
Siyasi, ekonomik ve kültürel yönden bağımsız
olmayı amaçlar.
Yabancı siyasi akımlarla ve ideolojilerle
açıklanamaz.
Atatürkçü düşünce sisteminin yukarıdaki özelliklerinden hangisi laik olduğunu gösterir?
A)I
B)II
C)III
D)IV
2. Atatürk’ün düşünce sisteminde egemenlik bir kişi ya da
gruba ait değil, milletin kendisine aittir.
Bu anlayış;
I. Milliyetçilik,
II. Cumhuriyetçilik,
III.Devletçilik,
IV.Laiklik
ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
B)II
C)III
D)IV
MEB 2016 - 2017
A)I
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler birbirinin
tamamlayıcısıdır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Din ve vicdan hürriyetine saygılıdır.
4. Atatürkçü Düşünce Sistemi
3.
Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında
tahtlar ve taçlar yok olur.
Mustafa Kemal Atatürk
Yukarıdaki görsele göre, I. Millî ekonomi kurulmuştur.
II. Millî egemenlik ilkesi uygulanmıştır.
III.Halk yöneticilerini kendisi seçmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
C) II ve III
5. Ulusal egemenlik halkın iradesinin ön plana çıkarılmasıdır.
Buna göre,
I. Saltanatın kaldırılması,
II. Medeni Kanunun Kabulü,
III.Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması
durumlarından hangileri yukarıdaki açıklama ile örtüşmektedir?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) Millî birliğin
D) Millî kültürün
B) I ve II
D) I, II ve III
6. I. Halifeliğin kaldırılması
II. Cumhuriyetin ilanı
III.Türk Tarih Kurumunun kurulması
Yukarıda verilen yeniliklerin cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik ilkeleriyle ilişkilendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde verilmiştir? Cumhuriyetcilik Milliyetçilik Laiklik Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Millî iradenin
C) Millî ekonominin
B) I ve III
D) I, II ve III
A)
B)
C)
D)
I
II
III
I
II
III
II
III
III
I
I
II
8.
Test
28
SINIF
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ATATÜRKÇÜLÜK - 6
B) Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına göre yönetilmektedir.
C) İnsan hakları anayasa tarafından engellenmiştir.
D) Türkiye Cumhuriyeti’nde din ve devlet işleri birbirinden
ayrılmıştır.
8. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’in ilanından sonra kadının erkekle birlikte öğrenim görmesi, sosyal, kültürel ve
ekonomik hayatta onlarla birlikte görev alması görüşünü benimsemiş ve savunmuştur. Atatürk Dönemi’nde Türk kadını
aile kurma, eğitim alma ve istediği mesleği seçme hak ve
özgürlüğü gibi sosyal haklar kazanmıştır.Türk ailesinin kuruluşunu yeniden düzenleyen 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle, toplumsal ve ekonomik hayatta
kadın - erkek eşitliği sağlanmıştı. Burada kadınların siyasi
haklarından söz edilmemekteydi. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için, kadınlarımıza siyasi
hakların verilmesi gerekiyordu. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında görevini fazlasıyla yapmış olan Türk kadını, siyasi
haklarını da kazanarak ülke yönetimine de katıldı.
Verilen metinde aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
A) Kadın haklarının önemi
B) Dünyada kadın haklarının gelişimi
C) Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk kadının yaşadığı sıkıntılar
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına önem vermektedir.
10.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 1. maddesinde “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.” maddesi yer alırken 2. maddesinde ise Türkiye Cumhuriyeti’nin; “Toplumun huzuru,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devleti.” olduğu belirtilmiştir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
9. • Halifeliğin kaldırılması
• Saltanatın kaldırılması
• Kadınlara siyasi hakların verilmesi
Aşağıdakilerden hangisi verilen inkılapların bir sonucudur?
MEB 2016 - 2017
D) Cumhuriyet Dönemi’nde Türk kadınına verilen haklar
KAZ
AN
STİ
TE
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Vatan sevgisi
III
Ülke bütünlüğü
IV
Çağdaşlaşma
Yukarıdaki tabloda Atatürk İlke ve İnkılâplarının dayandığı
temel esaslar ve Atatürk’ün bu esasları destekleyici sözleri
eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
B)II
C)III
D)IV
B) Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye gibi Avrupalı devletleri de olumsuz etkilemiştir.
C) Dünya Ekonomik Bunalımı nedeni ile Türkiye ürettiği
tarım ürünlerini ihraç etmekte zorlanmıştır.
D) Dünya Ekonomik Bunalımı’ndan en az etkilenen ülke
Türkiye olmuştur.
D) Millî ekonominin kurulması
:.........................................................
II
Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.
Yurt toprağı sana her şey
feda olsun
Vatan, hiçbir kayıt ve şart
altında ayrılık kabul etmez
bir bütündür.
Kuvvet birdir ve o, milletindir.
A) Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkisini azaltmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti devletçilik politikasını resmen
uygulamaya başlamıştır.
C) Ulusal egemenliğin güçlenmesi
Adı
Millî dil
Atatürk’ün bu
esasları
destekleyici sözleri
11. 1929’da sanayileşmiş ülkelerde patlak veren “Dünya Ekonomik Buhranı” liberalizme güvenilirliği azaltmıştı. Buhran
nedeniyle sanayileşmiş ülkeler, ellerindeki sanayi mallarını
satamaz hale gelmişlerdi. Az gelişmiş ülkeler ise, buhrandan tarım ürünlerinin fiyatlarının süratli biçimde düşmesi
şeklinde etkilendi. Türkiye o yıllarda tarım ürünleri ihracatçısı bir ülke olduğundan, ihracatı olumsuz etkilendi. Bunun
üzerine Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkilerini azaltmak
için Türkiye’de devletçilik ilkesi resmen uygulanmaya başlandı. Dünya Ekonomik Buhranı, Avrupalı ülkeleri yeni ekonomik politikaları uygulamaya yöneltti. Türkiye’de de benzer şekilde yeni ekonomik politikalar ve önlemler alınarak
Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkisi azaltılmaya çalışıldı.
Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
B) Millî bağımsızlığın sağlanması
KAVRAMA
I
A)I
A) Eğitimde birliğin sağlanması
IM
Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel
esaslar
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download