Test 23

advertisement
11.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
23
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
AHLAK BİLGİSİ
İSLAM VE ESTETİK - 2
1. “Allah’ı her an görüyormuş gibi olgun bir iman ve doğru
davranma, güzel iş yapma alışkanlığı”na verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
B) İhsan
D) İltifat
C) İtikat
E) İtimat
2. Hz. Muhammed’i (sav) övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir. Bu tür şiirlerde Hz. Muhammed’e (sav.) karşı duyulan
saygı ve sevgi dile getirilir. Peygamberin hayatı, hicreti,
miracı, dini yayma konusunda verdiği mücadeleler bir şiir
estetiğiyle anlatılır.
Sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi
B) Gazel
E) Münacaat
MEB 2016 - 2017
D) Naat
C) Mevlit
3. Müslümanların Hz. Muhammed’i (sav) örnek almalarının en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzel ahlakın insanı sempatik kıldığı
B) Güzel ahlaklı insanların yaşlanmayacağı
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) İrfan
4. “Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir.”
C) Her yaşın ahlaki olgunluklarının farklı olduğu
D) Güzel ahlaklı insanın her zaman güzellikleri
yaşayacağı
E) Güzel ahlaklı insanın yaşama sevincinin devamlı
olduğu
5. “Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için de
istemedikçe iman etmiş olamaz.”
(Hadis-i şerif)
Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnkârdan kaçınmak gerekir.
B) Başkalarına hayır dua edilmelidir.
C) İnanan insan her şeyin iyisine layıktır.
D) İman etmek diğerkâm olmayı gerektirir.
E) İyi bir mümin olmak tek amaç olmalıdır.
6. “Kişinin gereksiz şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir.”
(Hadis-i şerif)
Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadisin mesajıyla uyuşmaz?
A) Güzel işler yapması
A) Beş vakit namaz kılmak
B) Ahlakını Allah’ın övmesi
B) Akrabaları ziyaret etmek
C) İnsanların içinde yaşaması
C) Büyüklere saygı göstermek
D) İnsanlar tarafından sevilmesi
D) Şans oyunlarıyla zengin olmak
E) İnsanlara saygı ile yaklaşması
E) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
11.
Test
23
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM VE ESTETİK - 2
7. “Bana benzemekten en uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk
ve çirkin söz söyleyeninizdir.”
(Hadis-i şerif)
10. “…Onlara öğüt ver, kendileri hakkında etkili ve güzel söz
söyle.”
(Nisa suresi, 63. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste tavsiye edilen
davranış biçimlerinden biridir?
A) Dilin kemiği yok.
B) Peygamberi sevmek
B) Tatlı ye tatlı söyle
8. Hz. Peygamber bir gün cenaze merasimine gitti ve mezarın içinde küçük hata gördüğünde bunun derhal düzeltilmesi istedi. Birisi ona, bunun ölüyü rahatsız mı edeceğini
sordu. Hz. Peygamber de:
- “Aslında böyle şeyler ölüyü ne sıkar, ne de ona rahatlık
verir, fakat bu, sağ olanların gözlerine güzel görünmek
içindir.” buyurmuştur.
Hz. Peygamberin bu davranışının gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Mezarları önemli görmesi
B) Yanlışları düzeltmek istemesi
C) Ölülerin rahat etmesini istemesi
D) İnsanların işlerini iyi yapmasını beklemesi
E) Her durumda estetik olanı hayata taşıması
9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından
tavsiye edilmiş davranışlardan biri olamaz?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Her sözü her yerde söylememek
MEB 2016 - 2017
D) Gerektiği kadar konuşmak
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Güzel söz söylemek
C) Cimrilerden uzak durmak
C) Bülbülün çektiği dil belasıdır.
D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
E) Bıçak yarası geçer dil yarası geçmez.
11. “Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen
bir sadakadan daha hayırlıdır.” (Bakara suresi, 263. ayet)
B) Ne verirsen elinle o gider seninle.
C) Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir.
D) Ettiği hayır ürküttüğü kurbağayı değmedi.
E) Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığıdır.
12. “…İyi ve güzel işlerde yarışın…”
(Bakara suresi, 148. ayet)
B) Yaşlı komşusuna her gün ekmek alıvermek
C) Sıkıntılar karşısında ölümü dilemek
C) Komşuları ile her karşılaştığında selam vermek
D) Verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükretmek
D) Tabağında yemek bırakmamaya özen göstermek
STİ
TE
KAZ
AN
E) Başa gelen olumsuzluklardan dolayı sabretmek
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesaja uygun düşmez?
A) Balkonuna kuşlar yesin diye yem koymak
B) Temizliğe önem vermek
KAVRAMA
Bu ayete anlamca en yakın söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Az sadaka çok belayı defeder.
A) Güvenilir olmak
IM
Bu ayetin anlamına en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
E) Şans oyunundan kazandığıyla çokça hayır yapmak
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download