DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Test 20

advertisement
KAVRAMA
Test
20
STİ
TE
KAZ
AN
IM
8.
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK
BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
AHLAK BİLGİSİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 7
4. Hz. Muhammed (sav.) insanlara duyduğu merhamet ve
sevgiyi hayvanlardan da eksik etmemiştir. “… Acıkan her
hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet gününde Allah’a
şikâyet edilirsiniz. ”sözü de bunun delillerinden biridir.
C) “Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği
zaman kendine hâkim olabilen kimsedir.” (Hadis-i şerif)
D) “Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiştir.” (Hadis-i şerif)
2. “Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi dile getirilmektedir?
A) Adalet
B) Hoşgörü
C) Cesaret
D) Sabır
3. Hz. Muhammed (sav.) daha peygamberlik görevi verilmeden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının
yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu
(Hilfu’l-Fudul)’na katılmıştı. Bu yolla haksızlığa uğrayan,
güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştu.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) “Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım
isteyin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.”
(Bakara suresi, 153. ayet)
MEB 2016 - 2017
A) “Andolsun, size içinizden öyle bir Peygamber geldi ki
sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü o
size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberi örnek alan birinden beklenecek bir davranış değildir?
A) Sokak hayvanları için kapı önlerine yiyecek ve içecek
bırakmak
B) Hayvanların doğal yaşam alanlarını korumak
C) Sokak hayvanları için sağlık seferberliği başlatmak
D) İnsanları, hayvanları dövüştürmeye teşvik etmek
5. Hz. Enes (r.a.)’den şu sözler nakledilmişti: “Bizler seyahat
esnasında bir yerde konakladığımızda, develerimizin üzerindeki ağırlıkları indirmeden ne namaz kılar ne de yemek
yerdik!...”
Bu olayda Hz. Enes ve arkadaşlarının, Hz. Muhammed
(sav)’in hangi özelliğini örnek aldığı söylenebilir?
A) Hoşgörüsünü
B) Cesaretini
C) Merhametini
D) Fedakârlığını
6. Sabır; üzüntü, sıkıntı ve acılara karşı direnme gücü göstermektir.
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi Hz. Peygamberin sabrına örnek oluşturur?
Bu paragrafta Peygamberimizin hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?
A) Kızı Fatıma’yı evlendirirken fikrini alması
A) Cesareti
C) Hz. Ali’nin Müslüman olmasına sevinmesi
B) Merhameti
C) Hoşgörüsü
D) Hakkı gözetmesi
B) Oğlu Abdullah’ın ölümünü metanetle karşılaması
D) Savaş teknikleri konusunda arkadaşlarının görüşlerini
alması
8.
Test
20
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 7
7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi sabırlı olmak anla10. Aşağıdakilerden hangisi adaletin gerçekleşmesine
mını ifade etmez?
katkı sunar?
A ) Haksızlıklar karşısında duyarsız kalmak
A) Bildiklerine şahitlik etmekten kaçınmak
B) Sorunların üstesinden gelmeye çalışmak
B) Tahmin üzerine karar vermek
C) İnsanların kabalıklarına tahammül göstermek
C) Ön yargı ile hareket etmek
D) İşlerini azim ve kararlılıkla yerine getirmek
A) İnsanlar arasında ayrım yapmamak
B) İlahi emirler doğrultusunda hareket etmek
C) İnsana layık olduğu şekilde davranmak
D) Dost ve akrabaları kayırmak
IM
11. Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi
hayvanlara olan sevgisine örnek oluşturmaz?
A) Hayvanlara fazla yük vurulmasını yasaklaması
B) Susuz kalmış hayvanlara su verilmesini teşvik etmesi
C) Savaş için besili atlar yetiştirilmesini tavsiye etmesi
D) Hayvanların faydalanması için ağaç dikilmesini sadaka
olarak değerlendirmesi
12. Aşağıdakilerden hangisi doğanın korunmasına ve hayvan neslinin devamına engel oluşturmaz?
A) Medine şehrini hicret mekânı olarak seçmesi
A) Bilinçli avlanma
B) “Kızım Fatıma da olsa cezasını verirdim.” demesi
B) Denizleri kirletme
C) İçki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması
C) Ormanların tahrip etme
D) Geçimini ticaret yaparak sağlamış olması
D) Tarımda kimyasal ilaç kullanımını artırma
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin adalet kavramına olan inancına delil oluşturur?
MEB 2016 - 2017
8. Aşağıdakilerden hangisi “hakkı gözetmek” anlamını
ifade etmez?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Vicdanın sesine kulak vermek
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download