Test 18

advertisement
11.
KAVRAMA
Test
18
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
AİLE VE DİN - 1
4. Ailenin temel amacı, sağlıklı nesiller yetiştirerek insan
soyunun devamına katkıda bulunmak ve topluma faydalı
bireyler kazandırmaktır.
1. Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel özelliklerinden
değildir?
A) En küçük sosyal gruptur.
D) Aile bireylerinin hak ve sorumlulukları vardır.
E) Aileyi bir arada tutan en önemli unsur ekonomidir.
2. Bir aile, kendisini oluşturan bireylerini maddi ve manevi
her türlü tehlikeden uzak tutmayı ve onların güven içinde
yaşamalarını hedefler.
Bu ifadede aile içindeki sorumluluklardan hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Nafaka temini
B) Eğitim-öğretim
C) Görev paylaşımı
D) Saygılı davranma
E) Aile bireylerini koruma
3. “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları
azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara
merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. “Rabbim!
Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse
şimdi sen de onlara merhamet göster” diyerek dua et.”
Bu durum İslam’ın aşağıda verilen temel amaçlarından hangisiyle örtüşmektedir?
A) Dinin korunması
B) Aklın korunması
C) Malın korunması
D) Neslin korunması
E) Canın korunması
5. Vahye dayalı dinlerle ilgili;
I. Hristiyanlıkta, iki insanın evlendiklerinde Tanrı’nın nazarında bir tek varlık olarak kabul edilmesi
II. Yahudilikte, dini bir hüküm olun nikâhın sinagogda kıyılması ve On Emir’deki yasaklardan birinin de zina
olması
III. İslam’da evlilik dışı ilişkilerin “Zinaya yaklaşmayın.
Çünkü o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” mealindeki İsra suresi, 32. ayetiyle yasaklanması
bilgilerinden hangileri dinlerin evliliğe verdiği değeri
gösterir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) II. ve III.
C) I. ve III.
E) I, II. ve III.
6. •
Yahudilikte evlenme kuralları Talmud’da belirtilmiş
olup evliliğin gerçekleşmesi ancak nikâhla mümkün
olmaktadır.
•
Hristiyanlıkta, nikâh, Hz. İsa ve kilise arasındaki çözülmez ruhani ilişkinin sembolü olarak kabul edilir ve
kutsal bir ayindir.
•
İslam’da, evliliğin gerçekleşebilmesi için nikâh akdini engelleyici herhangi bir unsurun olmaması gerekmektedir.
B) Çocukların, anne-babasına hayır dua etmesia gerektiğine
Buna göre vahye dayalı dinlerin evlilik müessesiyle
ilgili;
I. Yalnızca dini bir olgu olarak gördükleri
C) İhtiyarlık zamanında anne-babanın şefkate muhtaç
olduklarına
II. Meşruiyetini ancak nikâhla elde edebileceği
III. İbadethanelerin evlilikte önemli bir yere sahip olduğu
D) Anne-babasına itaat etmeyenin Allah’a itaat etmemiş
sayılacağına
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
(İsra suresi, 23 ve 24. ayetler)
Bu ayetlerde aile içi iletişimle ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Çocukların, ebeveynine karşı iyi davranması gerektiğine
E) Çocukların, ebeveynlerine karşı en küçük kırıcı bir
sözden bile men edildiğine
MEB 2016 - 2017
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Evlilik ve kan bağıyla oluşmuş bir kurumdur.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Toplumun en temel unsurudur.
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
D) I. ve III.
C) I. ve II.
E) I, II. ve III.
11.
Test
18
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
AİLE VE DİN - 1
7. •
•
9. •
“Yüce Allah’a en sevimsiz gelen meşru işlerden biri,
boşanmadır.”
(Hadis-i şerif)
“…Onlarla (eşlerinizle) iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah’ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı
bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz.”
•
“Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah
aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.”
(Nisa suresi, 35. ayet)
Bu ayet ve hadislerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam’ın boşanmayı belli şartlara bağladığı
B) Hz. Peygamberin örnek bir ailesinin olduğu
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
(Nisa suresi, 19. ayet)
•
“Hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz… Evin beyi bir sorumludur ve
yönettiklerinden mesuldür…”
(Hadis-i şerif)
“…Kesin olan şu ki, asıl kaybedenler, kıyamet gününde hem kendilerini hem de ailelerini ziyan edecek
olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur!”
(Zümer suresi, 15. ayet)
Bu ayet ve hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisine
varılamaz?
A) Ailevi sorumluluğun manevi boyutunun da olduğuna
B) Aileye karşı yükümlüklere dikkat edilmesi gerektiğine
C) Aileye karşı sorumlulukları ahirette karşılık bulacağına
D) Aileyi koruma sorumluluğunun yalnızca aile reisinde
olduğuna
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8. •
MEB 2016 - 2017
E) Eşlerinin arasını düzeltmek için aracı olunması gerektiği
STİ
TE
KAZ
AN
KAVRAMA
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
B) Anne-babanın çocuklarına karşı manevi sorumluluğu
daha fazladır.
C) Aile fertleri karşı şefkatli davranmak güzel ahlakın
göstergelerindendir.
D) Çok çalışarak çocuklara miras bırakmak bir babanın
en önemli görevidir.
E) Aile içi davranış niteliği ile güzel ahlak arasında doğrudan bir ilişki vardır.
10. Aşağıdaki hadislerin hangisi bir ailenin oluşumuna
yönelik öğütler içermektedir?
A) “Sizin en hayırlınız ailesine en çok faydalı olandır.”
B) “Allah’tan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun.”
C) “Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
D) “…Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın, eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile!”
E) “Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur.”
11. Aile-toplum ilişkisiyle ilgili;
I. Ailedeki huzur ve mutluluk toplumsal hayata olumlu
olarak yansır.
II. Ailede kazanılan sevgi ve saygı gibi değerler toplumsal birlikteliği güçlendirir.
III. Hak ve sorumluluk bilincinin aile içinde gelişmesi, bu
bilincin toplumda da yerleşmesini sağlar.
yargılarından hangisi doğrudur?
A) Yalnız II.
E) Aile reisinin, ailevi yükümlüklerinden ahirette hesaba
çekileceğine
IM
“Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir
bağışta bulunamaz.”
(Hadis-i şerif)
A) Aile içi güzel davranışlar imanı tamamlayan bir unsurdur.
C) Eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları olduğu
D) Ailenin korunmasına özen gösterilmesi gerektiği
•
“Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı,
ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır.”
(Hadis-i şerif)
B) Yalnız III.
D) II. ve III.
1
2 3
4 5
6 7
C) I. ve II.
E) I, II. ve III.
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download