Kamu Ekonomisi

advertisement
DERS BİLGİ FORMU
Ders Kodu, Adı
MVUP205 KAMU EKONOMİSİ
T + L + U Saatleri 2 + 0 + 0
AKTS Kredisi
2
Yıl / Yarıyıl
2.Yıl/ 3. Yarıyıl
Düzey
Ön lisans
Yazılım ġekli
Mesleki
Bölüm
Muhasebe ve Vergi
Ön KoĢul
Yok
Öğretim Yöntemi Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulama, problem çözme, örnek olay incelemesi,
grup çalıĢmaları
Süresi (Hafta-Saat) 14 hafta, haftada 2 saat teorik
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere devletin varoluĢ gerekçesi, kamu kesiminin sınırları sorunu,
sunulan kamu hizmeti karması, özellikle eğitim ve sağlık alanları ile ilgili
değerlendirmeler yapılarak hizmetin nitelik ve niceliğine yönelik analiz
yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin Ġçeriği
Harcama ve gelir politikalarının rasyonelinin ele alınarak fırsat maliyetlerin
incelenmesi. Gerekçeler ve devlete sorulan iktisadi sorular.
Değerlendirme
Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmalar
Sayısı
Katkı %
Sistemi
Ara sınav
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Toplam
1
40
Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmaların BaĢarıya Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının BaĢarıya Katkısı
60
Toplam
100
AKTS ĠĢ Yükü
Etkinlik
Sayısı
Süresi (saat) Toplam ĠĢ Yükü
Tablosu
(saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma
14
2
28
Süresi
Ödevler
1
2
2
Sunum / Seminer Hazırlama
Ara sınavlar
1
1
1
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Toplam ĠĢ Yükü (saat)
60
Dersin AKTS Kredisi
2
Öğrenim Çıktıları Dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Devletin varoluĢ gerekçesini öğrenir.
2. Kamu kesiminin sınırları sorununu bilir.
3.Sunulan kamu hizmeti karması, özellikle eğitim ve sağlık alanları ile ilgili
değerlendirmeler yapar.
4. Hizmetin nitelik ve niceliğine yönelik analiz yeteneğini kazanır.
5. DıĢsallık kavramını ve türlerini bilir.
6. Kamu harcamaları hakkında çeĢitli görüĢler hakkında fikir sahibi olur.
Ders AkıĢı
Hafta No Konular
Ön hazırlıklar
1.
Devlet Teorisi - Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi ve Sunum
Ekonomi Alanında GeliĢmeler
Hazırlama
2.
Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu-1 Sunum
Hazırlama
3.
Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu-2 Sunum
Hazırlama
4.
Devlet Ve Ekonomik Alanı
Sunum
Hazırlama
5.
Sosyal Refah ve Refah Ekonomisi-1
Sunum
Hazırlama
6.
Sosyal Refah ve Refah Ekonomisi-2
Sunum
Hazırlama
7.
Dünyada Yeni DeğiĢim Dinamikleri-1 Sunum
Hazırlama
8.
Ara sınav
9.
Dünyada Yeni DeğiĢim Dinamikleri-2. Sunum
Hazırlama
10.
Normatif Kamu Kesim
Sunum
Hazırlama
11.
Kamuda Fayda Maliyet Analizi
Sunum
Hazırlama
12.
Sunum
Pozitif Kamu Tercihi Analizi
Hazırlama
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
14.
Anayasal Ġktisat
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
15.
Normatif Kamu Tercihi Teorisi
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Dersin Kaynakları 1. Kemal ÇELEBĠ Liberal Ekonomik DüĢüncede Kamu Kesiminin Büyüklüğü
Sorunu
2. Güneri AKALIN Kamu Ekonomisi
3. CoĢkun C.AKTAN Kamu Maliyesi
Dersin Bölüm
Dersin Öğrenim Çıktıları
Program / Bölüm
Öğrenim
Öğrenim Çıktıları
Çıktılarına Katkısı 1. Devletin varoluĢ gerekçesini öğrenir.
1,5,8
1,5,8
2. Kamu kesiminin sınırları sorununu bilir.
1,5,
1,5,
3.Sunulan kamu hizmeti karması, özellikle eğitim 1,5,8
1,5,8
ve sağlık alanları ile ilgili değerlendirmeler yapar.
4. Hizmetin nitelik ve niceliğine yönelik analiz 5,8
5,8
yeteneğini kazanır.
5. DıĢsallık kavramını ve türlerini bilir.
1,5,8
1,5,8
6. Kamu harcamaları hakkında çeĢitli görüĢler 1,5,
1,5,
hakkında fikir sahibi olur.
Dersin Yetkilileri Öğr. Gör. Celal ALTINTAġ, Öğr. Gör. Halil DAĞ
13.
Anayasanın Ekonomik Analizi
Dokümanlar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Download