DERS İÇERİĞİ FORMU Sayfa 1 Ders Adı Kodu Ortalamaya Girer

advertisement
DERS İÇERİĞİ FORMU
Sayfa 1
Ders Adı
Uluslararası İktisat
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Ön Koşullar
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Verilişi
Kodu
TRZ213
Türkçe
Lisans
Seçmeli
-
Ortalamaya
Girer/Girmez
Girer
Ön Koşul Var Mı?
E
H (X)
Yarıyıl
3
T
2
U
0
Kredi
3
AKTS
3
Yard. Doç. Özgür Çetiner
Uluslararası İktisadın araçları ve kavramlarının önce teorik çerçevesinin verilmesi, ardından
konu ile ilgili politikaların neler olduğunun ve nasıl kullanılacağının öğrenciye aktarılması.
Şimdiye kadar öğrenilen temel iktisat derslerinin birbiri ile ilişkisinin ortaya konarak iktisat
teorisi ve politikalarının bir bütün halinde anlaşılmasının sağlanması.
Yüz yüze, Örgün
Bir bilim olan iktisatın öğrenilmesi ve benimsenmesi,
İktisatın uluslararası boyutunun vurgulanması ve kavranması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Kaynaklar
İktisat bilimin uluslararası ilişkilerdeki yeri ve önemine yönelik bir anlatı ve tartışma dersidir.
KAYNAKLAR
Prof. Dr. Zafer TUNCA: "Uluslararası İktisat II Ders Notları", 2011
Erdoğan ALKİN: “Uluslararası Ekonomik İlişkiler” Filiz Kitabevi, İstanbul, 1990
Halil SEYİDOĞLU: “Uluslararası İktisat” Kurtiş Matbaacılık. İstanbul, 2007
Miltiades CHACHOLIADES: “International Economics” McGRAW-HILL, 1990
İktisat ve uluslararası konusunu kapsayan tüm kitap ve makaleler.
Yardımcı Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
Ödevler
Sınavlar
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
Ödev Hazırlama
Sunum / Seminer Hazırlama
Arasınavlara Hazırlanma
Arasınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavına Hazırlanma
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
Tahmini AKTS
Sayısı
Süresi
(Saat)
14
14
2
2
3
1
4
1
37
3
1
3
1
12
Toplam
İş Yükü
(Saat)
28
28
9
1
12
1
79
3
DERS İÇERİĞİ FORMU
DERS AKIŞI
Hafta
Ön
Hazırlık
Konular
1
Klasik iktisat teorisinin gelişimi, varsayımları, mutlak ve mukayeseli üstünlük
2
Karşılıklı talep ve teklif eğrileri. Dış ticaret hadleri ve hesaplanması
3
4
Uluslararası ekonomik ilişkiler ve milli gelirin belirlenmesi, ihracat, ithalat
fonksiyonları
Açık ekonomide milli gelir dengesi ve çarpanın işleyişi
5
Sabit kur sistemi ve dış yansıma. Dış ticaretin kısıtlanması ve ulaştırma masrafları
6
Gümrük vergilerinin ekonomik etkileri, gümrük vergilerini haklı gösteren nedenler
7
Yarıyıl ara sınavı
8
İthalat kotaları ve ithalat yasakları
9
Uluslararası ekonomik bütünleşme, statik etkiler, ikinci en iyi teorisi. Dinamik etkiler,
parasal birlik ve optimal para alanı
Gümrük birliğinin Türkiye ekonomisine etkileri. Devalüasyonun ithalat ve ihracata
etkisi. J-Eğrisi etkisi.
Devalüasyonun harcamalara, maliyetlere ve dış ticaret hadlerine etkisi. Toplam
harcama yaklaşımı
Dış dengenin LM-IS modeline katılması. İç ve dış dengenin birlikte sağlanması. Tam
sermaye hareketsizliği.Sınırlı sermaye hareketliliği halinde sabit ve değişken kur
sistemlerinde para ve maliye politikaları
Sınırsız sermaye hareketliliği halinde sabit ve değişken kur sistemlerinde para ve
maliye politikaları. Döviz kurlarında aşırı sıçrama
Yarıyıl sonu sınavı
10
11
12
13
14
Kullanılan
Öğretim
Yöntem ve
Teknikler
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma Türleri
Ara sınav
Final
Toplam
DERS KATEGORİSİ
Sayısı
1
Katkı
Yüzdesi
40
1
60
100
Download