para teorisi ve para politikası - İÜ AUZEF Kamu Yönetimi

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : KAMU YÖNETİMİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2016 - 2017
Ders Adı
Tarih :
PARA TEORİSİ VE PARA POLİTİKASI
11.10.2016
Ders Kodu
KYAO4050
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
7
3
0
0
3
4
Türkçe
Seç.
Derse Kabul Koşulları
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Devam Zorunluluğu
Uygulama
Laboratuvar
Dersi Veren(ler)
Doç. Dr. ERTUĞRUL İBRAHİM KIZILKAYA,
Dersin Amacı
Güncel ekonomik yapıyı anlayabilmek için parasal sistem ve para politikaları ile ilgili bilginin edinilmesi.
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
Paranın ekonomideki rolü, Para teorisinde temel yaklaşımlar, Para politikasının aktörleri, araçlerı ve
etkileri, güncel ekonomik tartışmalarda parasal boyut
Dersin Öğrenme Çıktıları
Para kavramını,paranın işlev ve özelliklerini bilir. Paranın tarihçesini, para politikasını ve araçlarını
öğrenir. Para politikasının ekonomi üzerindeki etkilerini tartışır.
Öğretim Yöntemleri
Konferans,kısasınav
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
Para kavramını edinmek, işlev ve özelliklerini bilmek, para politikasını ve araçlarını öğrenmek, para
politikasının ekonomi üzerindeki etkilerini tartışabilmek
Kaynaklar
M. Paya, Para Teorisi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
Sayfa 1/4 11.10.2016 13:37:34
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
1
14
Ödevler
0
0
0
Sunum
0
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
15
15
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
20
Kısa Sınavlar
1
18
18
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
0
0
0
Kredi İş Yükü
109
Kredi İş Yükü / 25
4.36
AKTS
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
Giriş: Kavramsal çerçeve
2
Paranın tanımı
3
Paranın işlevleri
4
Paranın özellikleri
5
Paranın Tarihçesi: Takas ve mal para
6
Metal para ve temsili para
7
Fiat para
8
Asli para, kaydi para, para benzerleri
9
Para ve kredi çarpanı, para arzı
10
Para politikası araçları
Sayfa 2/4 11.10.2016 13:37:34
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
11
Merkez Bankacılığı
12
Para talebi teorileri: Klasik miktar kuramı
13
Para talebi teorileri: Keynes, Tobin, Friedman
14
Güncel ekonomik tartışmalarda parasal boyut
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
1
Siyaset, yönetim ve genel olarak sosyal bilim konularında kavramsal ve kuramsal altyapıya sahip olma.
4
2
Bu alanlardaki bilgilerini hayata geçirebilme becerisi
5
3
Toplumsal ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama ve bu amaçlarla uygun
bilimsel yöntemleri uygulama becerisi
5
4
Bir toplumsal/siyasal/iktisadi konuyu disiplinlerarası bir sorunsal olarak tanımlayabilme, karşılaştırma yapabilme ve farklı
alanlarla ilişkilendirebilme becerisi
4
5
Bilgiye ulaşma ve üretme konusunda yeni yöntemleri takip etme ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip
olma
4
6
Mesleki, kamusal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olma
4
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine
3
8
Liderlik, ikna kabiliyeti ve çok yönlü analizler yapabilme
3
9
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği alanları geliştirebilme ve destek sağlayabilme kapasitesini
geliştirme.
4
10
Kamu yönetiminin farklı disiplinlerle etkileşimini ilişkilendirebilme
4
11
Kuram ve güncel bilgiyi bütünleştirebilme
4
12
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma
5
13
Kamusal duyarlılıkları ve etik değerlerle aydın olma sorumluluğunu birleştirebilen bir yaklaşımla toplum sorunlarına
eğilebilme
5
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
Sayfa 3/4 11.10.2016 13:37:34
İMZA
Sayfa 4/4 11.10.2016 13:37:34
Download