DERS BİLGİ FORMU

advertisement
DERS BİLGİ FORMU
Ders Kodu, Adı
POSSEC216 - GENEL EKONOMİ
4
2+0/2
T+U/K
AKTS Kredisi
2.Yıl / Bahar
Yıl / Yarıyıl
Ön lisans
Düzey
Seçmeli
Yazılım Şekli
Ulaştırma Hizmetleri – Posta Hizmetleri
Bölüm - Program
Yok
Ön Koşul
Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulama, problem çözme, örnek olay incelemesi, grup
Öğretim Yöntemi
çalışmaları
14 hafta-Haftada 2 saat teorik
Süresi (Hafta-Saat)
Türkçe
Öğretim Dili
Öğrencinin, ekonominin temel özelliklerini, piyasa dengesinin oluşumunu, talebi ve arzı
etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analizini, para ve maliye politikalarını ve
Dersin Amacı
etkilerini öğrenmesini sağlamaktır.
Ekonomiye giriş, Ekonomik sistemler, Fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları
ve ekonomik karar birimleri, üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, Ġşgücü ve
Dersin İçeriği
işsizlik sorunları, uluslar arası iş gücü akımları, Bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve
devalüasyon, Yabancı sermaye, çok uluslu şirketler, Ticaret borsaları, Elektronik ticaret.
Yarıyıl İçi Çalışmalar
Sayısı
Katkı %
Ara sınav
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Devam
Değerlendirme Sistemi
Uygulama
Toplam
1
40
Yarıyıl Ġçi Çalışmaların Başarıya Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Katkısı
60
Toplam
100
Etkinlik
Sayısı
Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf
Dışı
Ders
14
3
42
Çalışma Süresi
Ödevler
3
1
3
Sunum / Seminer
AKTS İş Yükü Tablosu Hazırlama
Ara sınavlar
1
1
1
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
90
Toplam Ġş Yükü (saat)
4
Dersin AKTS Kredisi
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Temel ekonomik kavramları bilir.
2. Ekonominin biliminin amacı ve kıtlık sorunu hakkında bilgi sahibi olur.
3. Talep ve arz konusunda bilgi sahibi olur.
Öğrenim Çıktıları
4. Piyasa dengesini, dengedeki sapmaları ve bu sapmalara karşı uygulanabilecek
para ve maliye politikalarını bilir.
5. Temel makro ekonomik göstergeleri bilir.
6. Ġstihdam ve işsizlik konularında bilgi sahibi olur.
Hafta
No
1.
Ders Akışı
Dersin Bölüm
Öğrenim
Çıktılarına Katkısı
Dersin Yetkilileri
Temel Ekonomik Kavramlar
2.
Temel Ekonomik Kavramlar
3.
Talep (Ġstem)
4.
Talebi Etkileyen Öğeler ve Esneklikler
5.
Arz (Sunum)
6.
Arzı Etkileyen Öğeler ve Esneklikler
7.
Piyasa Dengesi
8.
Ara Sınav
Ön
Dokümanlar
Hazırlıklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
10. Milli Gelir
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
11. Milli Gelir ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
12. Ġstihdam, Ġşsizlik ve Ġşsizlik Türleri
Hazırlama
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
13. Gelir Dağılımının Bölüşümü ve Lorenz Eğrisi
Hazırlama
Kaynaklar
Enflasyon, Deflâsyon, Stagflâsyon ve Alınabilecek
Sunum
Önerilen
14.
Tedbirler
Hazırlama
Kaynaklar
Enflasyon, Deflâsyon, Stagflâsyon ve Alınabilecek
Sunum
Önerilen
15.
Tedbirler
Hazırlama
Kaynaklar
1. Kenan ÇELĠK, (2011), “Genel Ekonomi”, Murathan Yayınevi.
2. Osman Z. Orhan, (2012), “Genel Ekonomi”, Umuttepe Yayınları.
Program / Bölüm
Dersin Öğrenim Çıktıları
Öğrenim Çıktıları
1. Temel ekonomik kavramları bilir.
2
2, 12
2. Ekonominin biliminin amacı ve kıtlık sorunu hakkında
2
2, 12
bilgi sahibi olur.
3. Talep ve arz konusunda bilgi sahibi olur.
2
2, 12
4. Piyasa dengesini, dengedeki sapmaları ve bu sapmalara
2
2, 12
karşı uygulanabilecek para ve maliye politikalarını bilir.
5. Temel makro ekonomik göstergeleri bilir.
2
2, 12
6. Ġstihdam ve işsizlik konularında bilgi sahibi olur.
2
2, 12
Öğr. Gör. Necdet YĠĞĠT
9.
Dersin Kaynakları
Konular
Temel Makro Ekonomik Göstergeler
Download