LYS SOSYOLOJİ YT.indd - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
KAVRAMA
Test
7
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
SOSYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Toplumsal gelişme ekonomik büyümeyle birlikte sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeyi de kapsar.
C) Toplumsal gelişme bütün toplumlarda farklı şekillerde
gerçekleşir.
D) Orta tabakanın güçlenmesi toplumsal gelişmenin hızını artırır.
E) Ekonomik koşullardaki gelişmeler, toplumun yaşam
standartlarını yükseltebilir.
2. Bir toplum, ekonomik ve sosyokültürel açıdan geliştikçe
üyelerini tüm farklılıklarıyla birlikte bir arada tutabilme
becerisini de geliştirmeye başlar. Örneğin, demokrasi
kültürünün özümsendiği bir toplumda insanlar, karşılıklı
hoşgörü ve kişisel haklara saygı çerçevesinde bir arada
yaşayabilirler yada ekonomik olarak gelişmiş bir ülkede
insanlar, ekonomik ilişkilerin aynı şekilde devam etmesi
yönünde bir irade sergileyebilirler.
Parçadan hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Toplumsal gelişme, toplumsal bütünleşme üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir.
B) Demokrasinin gelişmesi toplumsal düzenin devamlılığını sağlar.
C) Toplumsal bütünleşme gelişmekte olan toplumlarda
daha hızlı gerçekleşir.
D) Bir toplumun devamı toplumsal bütünleşmeye bağlıdır.
E) Ekonomik, demokratik ve sosyokültürel gelişmeler bireyin toplumsal düzene bağlılığını artırır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Toplumun olumlu ya da olumsuz yönde değişimini ifade eder.
MEB 2016 - 2017
1. Ekonomik kalkınma ve refah düzeyinin artması, toplumsal
tabakada orta sınıfın genişlemesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, demokratik hukuk sisteminin korunması, rasyonel
düşüncenin egemen olması, toplumsal bütünleşmenin gerçekleşmesi, sosyal hak ve özgürlüklerin korunması gibi unsurlar olmadan bir ülkenin gelişmiş olduğu söylenemez.
Bu parçadan hareketle toplumsal gelişme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
ÜNİTE 4 : TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME
3. Toplumların sürekliliği sosyal yapıdaki bütün birey ve grupların birbirini destekler şekilde çalışmasına ve anlaşmazlıkların asgari düzeye indirilmesine bağlıdır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
A) Toplumsal etkileşim
B) Toplumsal tabakalaşma
C) Toplumsal gelişme
D) Toplumsal çözülme
E) Toplumsal bütünleşme
4. Toplumsal yapıdaki her unsur bir görevi yerine getirmek
için vardır. Dolayısıyla her toplum sürekli ve dengeli unsurlardan meydana gelmiştir. Toplumsal yapıyı oluşturan
unsurların herhangi birinde meydana gelebilecek bir aksaklık, diğer unsurları olumsuz yönde etkileyip, toplumsal
bütünleşmenin gerçekleşmesini engelleyebilir.
Buna göre toplumsal bütünleşme aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
A) Toplumsal yapının gelişmesine
B) Toplumun kültürel açıdan yozlaşmasına
C) Toplumsal yapı unsurlarının uyumuna
D) Ekonomik gelişmişliğe
E) Sosyal farklılaşmanın azalmasına
5. Bir toplumda maddi ve manevi kültür ögelerinin bir araya
gelerek işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini
tamamlayamaması ve bütünleşmenin gerçekleşmemesi,
kurumlar, gruplar ve bireyler arasındaki bağı zayıflatır.
Toplumun unsurları görevini yapamaz hale gelir, toplumsal sorunlar artar ve toplumun varlığını sürdürmesi tehlikeye girer.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Toplumsal çözülme
B) Toplumsal değişme
C) Kültürel yozlaşma
D) Kültür şoku
E) Toplumsal gelişme
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
7
SOSYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÜNİTE 4 : TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME
6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenleri arasında yer almaz?
9. Günümüzde bir mahalle süpermarketinde bile farklı ülkelerden gelen ürünleri görebilmek mümkündür. Aynı şekilde ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzeleri dünyanın
herhangi bir ülkesindeki marketlerde bulmak mümkündür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Toplumda iş bölümünün bozulması
B) Sosyal gruplar arasında hoşgörü kültürünün zayıflaması
C) Toplumun ahlaki değerlerinden uzaklaşarak başka
toplumları kendine örnek alması
A) Kültür emperyalizmi
D) Sosyal ilişkilerde ve aile yapısında karşılıklı sevgi,
saygı, bağlılık ve dayanışmanın zayıflaması
C) Kültürleşme
A) Sosyal farklılaşmanın gelişmemesi ve örgütlenme yetersizliği.
B) Sosyal ilişkilerin bozulması ve toplumsal dayanışmanın zayıflaması
C) Toplumsal kurumların değişime ayak uyduramaması
D) Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik probleminin yaşanması
E) Sanayileşme ile birlikte teknolojik gelişmelerin artması
8. Bilim, teknoloji ve sanayideki gelişmeler toplumsal yaşamdaki değişimler, eleştirel düşünce, özgün ve yaratıcı bakış
açısı günümüz çağdaş toplumlarının en temel özelliklerindendir.
Günümüz toplumlarında görülen bu değişimi ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modernleşme
B) Küreselleşme
C) Toplumsallaşma
D) Toplumsal gelişme
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7. Değişimin hızı, sosyal ve kültürel yapının korunmasıyla yakından ilgilidir. Hızlı bir değişim sürecine giren toplumlarda, sosyal gruplar ve kurumlar arası uyum zorlaşır.
Özellikle sanayileşmenin yol açtığı, sosyal yapı ve kültürdeki değişimlerle ortaya çıkan uyumsuzluklar; aile yapısında, sosyal tabakalarda ve ahlaki değerlerde çözülmeler meydana getirilebilir.
Parçada anlatılan toplumsal çözülmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
MEB 2016 - 2017
E) Toplumsal yapıda orta tabakanın genişlemesi
B) Sosyalleşme
D) Küreselleşme
E) İletişim
10. Manevi değerlerin gelecek kuşaklara başarılı bir şekilde
aktarımını sağlamak toplumların devamlılığı için önemlidir. Toplumsal çözülmeye karşı en güçlü silah çağdaş ama
tarihini asla unutmayacak nesiller yetiştirmektir.
Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Ortak kültürel değerlerin eğitim yoluyla verilmesi toplumsal çözülmeyi engelleyebilir.
B) Demokrasinin gereği olan farklılıklara saygı toplumsal çözülmeyi önleyici etkide bulunur.
C) Küresel ahlaki değerlerin örnek alınarak bireylere öğretilmesi toplumsal çözülmeyi engeller.
D) Toplumsal çözülme nedenlerinin başında geleneksel
değerlere bağlılık vardır.
E) Kuşak çatışmasının nedeni küreselleşmedir.
11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeyi engellemeye yönelik bireysel bir tutumdur?
A) İnsan haklarını güvence altına alan bir devlet anlayışı
geliştirmek
B) Orta sınıfın genişlemesine yönelik sosyal ve ekonomik tedbirler almak
C) Toplumun ahlaki değerlerini yansıtan kurumlar oluşturmak
D) Sosyal ilişkilerde ve aile yapısında karşılıklı sevgi,
saygı, bağlılık ve dayanışmayı güçlendirmek
E) Toplumsal kurumların değişime ayak uydurmasını ve
işlevselliğini sağlamak
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Kültürel yayılma
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download