Test 16

advertisement
11.
KAVRAMA
Test
16
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
FELSEFE
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÜNİTE 8 : BİLİM FELSEFESİ
C) Felsefe bilimlere düşünce yönünden kaynaklık ederken, bilimlerin sonuçlarından da yararlanır.
D) Felsefe ve bilim eldeki mevcut bilgiyle yetinmeyerek
hakikati ve doğruyu arar.
E) Felsefenin de bilimin de amacı insanı ve evreni açıklamaya çalışmaktır.
2. Bilim kendi başına kendi anlamını bilemez, böyle bir bilme
çabasına yöneldiği anda felsefe alanına girmiş olur.
Buna göre bilim felsefesinin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bilimin ne olduğunu ve kuramsal konumunu belirlemek
B) Bilimsel çalışmalara yeni boyutlar kazandırmak
C) Bilimdeki olgulardan hareketle doğrulanabilir önermelere ulaşmak
D) Bilimsel çalışmaların verimlilik derecesini artırmak
E) Bilim adamlarına yeni araştırma alanları açmak
3. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak yönlerinden değildir?
A) Her ikisi de akla dayanır ve kendilerini akla dayanan
nedenlerle haklı kılmaya gayret ederler.
B) Her ikisi de bilgiyi elde etmede bilinçli ve yöntemlidir.
C) Her ikisinin de kullandıkları yöntem, araştırma teknikleri ve bulguları öğretilebilir ve yinelenebilirdir.
D) Her ikisi de insanı ve içinde yaşadığı evreni anlamaya
çalışır.
E) Her ikisi de kavram ve soyutlamalardan hareketle tutarlı sonuçlara varmaya çalışır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Bilimler nesneleri inceleyerek belirli kanunlara ulaşmaya çalışırken, felsefe ise olaylara ve nesnelere bütüncül bakar.
MEB 2016 - 2017
A) Felsefe ve bilim şüphe ile başlar.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. “Bugünün felsefesi yarının bilimi, bugünün bilimi de yarının
felsefesi olabilir.
Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
4. Başlangıçta bütün bilimler felsefenin içinde yer alıyordu.
Filozof, pek çok konuda bilgi sahibi olan, bütün bilgileri
sentezleyerek bir hayat görüşüne ulaşmış olan kişi idi. Bir
çok konuda kitap yazan ve bu kitapları o bilim alanlarında
otorite kabul edilen Aristoteles, bu filozof karakterine bir örnektir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Eskiden filozof aynı zamanda bir bilim insanıydı.
B) Bilimler başlangıçta felsefenin içerisinde yer almıştır.
C) Aristoteles bilimsel kitaplar da yazmış bir filozoftur.
D) Bilimler felsefeden bağımsız olarak değerlendirilmelidir.
E) İlk filozoflar bütün bilgileri birleştirerek bir dünya görüşüne ulaşmışlardır.
5. Bilim, denetimli gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolu ile olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler
bulma ve bunları doğrulama metodudur.
Buna göre bilimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bilim duyumsanan varlıkların bilgisiyle sınırlı kalmamalıdır.
B) Bilimsel bilgi tarihsel süreç içerisinde ilerler.
C) Bilim insanlığın en önemli ürünüdür.
D) Bilim akıl ile doğaya ait yasalara ulaşır.
E) Bilim teknolojik gelişmelere katkıda bulunur.
6. Kuhn, bilimin sürekliliği ve kazanılmış bilgilerin toplamı olmadığını iddia eder. Kuhn’a göre “bilim süreklilik göstermez, bilimsel süreç zaman zaman gerçekleşen devrimlerle kesintiye uğrar. Bu devrimleri bilim, temel kabullere ters
düştüğü için, başlangıçta kabul etmek istemez ve bastırmaya çalışır. Ancak devrimler öyle bir hal alır ki bilim bu
devrimleri ve radikal değişimleri kabul etmek zorunda kalır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Diyalektik
B) Paradigma
C) Determinizm
D) Endüksiyon
E) Yanlışlanabilirlik
11.
Test
16
SINIF
FELSEFE
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÜNİTE 8 : BİLİM FELSEFESİ
7. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin bir özelliğidir?
A) Sıradan günlük tecrübelerimize dayalı bir bilgidir.
B) Hayal gücüne dayalı bir bilgidir.
C) Vahye dayalı olarak edindiğimiz bir bilgidir.
A) Akla dayandığı
B) Objektifliği
C) Kesinliği
D) Evrenselliği
E) Birikimli ilerlemesi
9. Mantıkçı pozitivizme göre bilim, deney ve gözlemle bilgi
elde edilmiş, genel – geçer evrensel bilgilerden oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8. Kepler, Galileo, Huygens’in çalışmalarından yararlanan
Newton, ortaya koyduğu evrensel yerçekimi yasası ile fizik
yasalarını evrensel hale getirmiştir.
Bu parçada bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
MEB 2016 - 2017
E) Gözlem, tecrübe ve ölçmeye dayalı bir bilgidir.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Akla, tefekküre dayalı bir bilgidir.
10. Popper’ın doğrulanabilirliğe eleştirel olarak yaklaşımı onu
bilim felsefesi çevresinde önemli bir düşünür haline getirmiştir. Eleştirel akılcılık olarak da adlandırılan bu anlayışa
göre, bir kuramın bilimselliği onun “doğrulanabilme” özelliğinde değil, geçersiz kılınabilme imkanında ve çürütülebilme niteliğinde aranmalıdır.
Parçaya göre Popper’la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) “Anlamlılığı” ve “doğrulanabilirliği” bilimselliğin ölçütü
sayar.
B) Bilimin tümevarımsal yöntemi kullanması gerektiğini
savunmuştur.
C) Bilim adamları gözlemler yapar ve sonra gözlemlediklerini açıklama girişiminde bulunurlar.
D) Popper’ın felsefesinin temeli eleştirel akılcılıktır.
E) Duyu verilerinin bilginin tek kaynağı olduğunu; metafizik yargıların anlamsızlığını ileri sürer.
11. “Yüksek rakımlarda su düşük sıcaklıklarda kaynar.”
“Su Trabzon’da Erzurum’a göre daha düşük sıcaklıkta kaynar.”
Verilen önermelere bakılarak bilimin özelliğiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bilim tek tek olgularla değil, olgu türleri ile uğraşır.
B) Bilimsel önermelerin tümü gözlenebilen olguları dile
getirir.
C) Bilim insanları bilimin gereği olarak objektif olmaya çalışırlar.
A) Bilimsel bilgide yanlışa yer yoktur.
D) Bilimde birbiriyle çelişen iki önerme doğru kabul edilmez.
B) Bilim olgulara dayalıdır.
C) Bilim, adamı genel yasalara ulaşmaya çalışır.
E) Bilimde hiçbir doğru değişmez değildir.
D) Bilim, döneminin tarihinden ve kültüründen etkilenir.
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Bütün bilimlerin özünde mantık vardır.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download