Yukarıdaki anlatılan olayın konu başlığı nedir?

advertisement
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ TARİH 2 DERSİ II.DÖNEM
II.YAZILI SORULARI (10-D)
S-1- Sanayi inkılabının Osmanlı’ya etkilerini açıklayınız.
S-2- İngiltere meşruti idareyle yönetilmesine rağmen niçin Viyana Kongresi’nin kararlarını kabul etmiştir?
Açıklayınız.
S-3- Rusya Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatı bulmuştur. Bunu
nereden anlıyoruz.
S-4- A.B.D’nin kurulmasında ve Fransız İhtilali’nin çıkmasında etkili olan ortak sebep nedir? Açıklayınız.
S-5Avrupa Devletleriyle Fransa arasında,1805 ile 1815 yılları arasında Napolyon Savaşları olarak anılan
savaşlar oldu. Napolyon mağlup edildi. Avrupa’da bozulan sınırlar ve siyasi dengeyi yeniden düzenlemek ve
Avrupa’nın geleceğini belirlemek amacıyla bir kongre toplandı (1815).Osmanlı Devleti’nin katılmadığı bu
kongreye daha çok, Napolyon’un mağlup edilmesinde etkili olan İngiltere,Rusya,Avusturya ve Prusya hakim
oldular. ......................................................Yukarıda bahsi geçen olayı yazınız.
S-6- Aşağıdakileri bilgilerin yanına olayı yazınız.
Napolyon savaşları ile bozulan Avrupa sınırlarını düzenlemek için toplanmış ve mutlakıyetçi yönetimlerin
güçlendirilmesine çalışmıştır..........................
Bu ihtilal sonrasında işçi sınıfına iyileştirici haklar verildi......................
Almanya,İtalya ve Avusturya arasında oluşturulan ittifak..........................
Mısır’ın önemi artmış,İngiltere sömürgelerini koruma telaşına kapılmıştır...................
Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri’nin açık pazarı haline gelmiştir.............................
S-7- S-17-1804’ten 1848’e (bu tarihler dahil) kadar geçen beş tarihi olay yazınız.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .........................
S-8- Aşağıdaki gelişmeler II.Mahmut döneminde hangi olayın sonucudur?
Prut nehri iki ülke arasında sınır kabul edilmiş, Rus ticaret
gemilerine Boğazlardan geçiş hakkı verilmiş,Sırbistan özerk hale
getirilmiş,Yunanistan’ın bağımsızlığı kabul edildi.
S-9Viyana Kongresi’nin getirdiği düzene tepki şeklinde ilk hareket ...................................
Viyana Kongresi sonrası 1815-1827 yılları arasında oluşan dönem...............................
Sanayi İnkılabı ile işçi sınıfının oluşması ve yeni haklar talep etmesiyle meydana gelmiştir......................
Almanya siyasi birliğinin kurulmasını sağlamıştır.........................
İtalya siyasi birliğinin kurulmasını sağlamıştır........................
S-10-Bu birliğin kurulmasında Avusturya ve Fransa engeldi.
-Piyomento birliğin kurulmasında etkili olmuştur.
-Prusya’nın çalışmaları etkili olmuştur.
-Avusturya ve Fransa yenilgiye uğratılmıştır.
-Bismark’ın birliğin kurulmasında büyük payı vardır.
Yukarıdaki dört özellik ve farklı olan özelik hangi olaylara aittir?Yazınız.
YEDEK SORULAR
S-1-Viyana Kongresi’nin toplanış amaçları nelerdir?
S-2- Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.
S-3- İngiltere’nin Ayestefanos Antlaşması’nı kabul etmemesinin sebebi nedir?
S-4-İnsan hakları Beyannamesi ilan edilerek ve demokratik bir rejim kurularak Avrupa’ya örnek teşkil etmiştir.
-Avrupa’ya bir denge unsuru olmuştur.
-Avrupa kültür ve uygarlığı yeni bir yayılma alanı bulmuştur.
-Göçler neticesinde Avrupa’da işsizlik azalmış ve dini kavgalar etkisini kaybetmiştir.
-Milliyetçilik isyanlarının çıkmasında etkili olmuştur.
Yukarıdaki dört özellik ve farklı olan özelik hangi olaylara aittir?Yazınız.
S-5-Restorasyon Dönemi, Bismark, Etajenero, Karbonari,Versay kelimeleri hangi konularda geçmiştir?Yazınız.
Not Değeri: Her soru 10 puandır. Süre:40 Dk.
Yapamadığınız soruları yedeklerden tamamlayabilirsiniz. Cevaplar 10’dan fazla olursa ilk yedekten itibaren iptal
edilecektir.
2007-2008 ÖĞRETİM YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ OSMANLI TARİHİ DERSİ
II.DÖNEM II.YAZILI SORULARI (11-D)
S-1- Viyana Kongresi’nin toplanış amaçları nelerdir?
S-2- 1848 İhtilallerinin sebeplerini yazınız.
S-3- Rusya Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatı bulmuştur. Bunu
nereden anlıyoruz.
S-4- Mısır Meselesi’nde başlangıçta tarafsız kalan İngiltere ve Fransa’nın daha sonra olaya karışarak Osmanlı
Devleti ile Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya Antlaşması’nın yapılmasını sağlamalarının sebepleri nelerdir?
S-51215 yılında Magna Carta ile Kral ,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını,hiç kimseyi kanunsuz olarak
hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi.17.yüzyıla kadar süren bu yönetim,bazı kralların mutlakiyeti
yeniden oluşturmaları üzerine sona erdi.1689 yılında İnsan Hakları Bildirisi’nin yayınlanması ve parlamentonun
açılması ile meşruti idareye yeniden geçildi....................................................................................................
Yukarıdaki anlatılan olayın konu başlığı nedir?
S-6- Aşağıdakileri bilgilerin yanına olayı yazınız.
İngiltere’nin boşalttığı yeri Almanya almıştır................................
Mısır’ın öneminin artmasına yol açmıştır..............................
Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik isyanlarının çıkmasına yol açmıştır....................
Avrupa’da sömürgecilik faaliyetlerinin hız kazanmasına yol açmıştır...............................
İngiltere’nin sömürge yolarını kontrol düşüncesiyle geçici olarak Osmanlı Devleti’nden aldığı ada..................
S-7-1689-1900 yılları arasında meydana gelen 5 olay yazınız.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
S-8- Aşağıdaki boşluklara uygun olan olayları yazınız.
1711
Prut Ant.
1791
1718
1792
1739
Belgrad Ant.
1798
1740
1799
1774
K.Kaynarca Ant.
1804
Yaş Ant.
Akka Savunması
S-9- Aşağıdakileri bilgilerin yanına olayı yazınız.
Napolyon savaşları ile bozulan Avrupa sınırlarını düzenlemek için toplanmış ve mutlakiyetçi yönetimlerin
güçlendirilmesine çalışmıştır.......................................................................................
Bu ihtilal sonrasında işçi sınıfına iyileştirici haklar verildi. .................................................................
Almanya,İtalya ve Avusturya arasında oluşturulan ittifak..................................................................
Mısır’ın önemi artmış,İngiltere sömürgelerini koruma telaşına kapılmıştır........................................................
Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri’nin açık pazarı haline gelmiştir..................................................................
S-10-İnsan ve hayvan gücünün yerini makine aldı.
-İlk defa İngiltere’de başladı.
-Eşitlik, adalet, insan hakları,hürriyet gibi fikirler yayıldı.
-İşçi sınıfı oluştu ve şehirleşme arttı.
-Üretim arttı, hammadde ve pazar sorunu ortaya çıktı.
Yukarıdaki dört özellik ve farklı olan özelik hangi olaylara aittir?Yazınız.
Yedekler
S-1-Viyana Kongresi’nin getirdiği düzene karşı 1830 isyanları başlamıştır? İsyanın sebepleri nelerdir?
S-2- Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.
S-3- Osmanlı Devleti’nin Fransa’nın isteği ile Boğazları kapatması (1806) hangi gelişmelere yol açmıştır?
S-4-Karbonari teşkilatının birliğin kurulmasında büyük etkisi vardır.
-Bu birliğin kurulmasında Avusturya ve Fransa engeldi.
-Prusya’nın çalışmaları etkili olmuştur.
-Alsas-Loren bölgesi Almanya’ya geçti.
-Bismark’ın birliğin kurulmasında büyük payı vardır.
Yukarıdaki dört özellik ve farklı olan özelik hangi olaylara aittir?Yazınız.
S-5-Restorasyon Dönemi, Bismark, Etajenero, Karbonari,Versay kelimeleri hangi konularda geçmiştir?Yazınız
Not Değeri:Her soru 10 puandır. Süre:40 Dk.
Yapamadığınız soruları yedeklerden tamamlayabilirsiniz. Cevaplar 10’dan fazla olursa ilk yedekten itibaren iptal
edilecektir.
Download