H E M E N İ N D İ R

advertisement
Adı
:
Soyadı :
No
:
2011-2012
SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF
II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA
A.Aşağıdaki klasik sorulara cevap veriniz.
 Tarımı etkileyen faktörlerden 5 tanesini
yazınız.

Vergi ne demektir? Niçin vergi veririz? Vergi
türlerinden 5 tanesini yazınız.

Türkiye'nin özel konumu hakkında bilgi
veriniz.

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri
faktörleri yazınız.

Nüfus artışında etkisi olan faktörleri yazınız.

Nüfus nedir tanımlayınız.

Nüfus yoğunluğu az ve fazla olan
ülkerlerden üçer tane yazınız.
Nüfusu az:
Nüfusu fazla:

Aşağıda verilen bölgelerde ne yetişir
karşılarına yazınız.
Karadeniz Bölgesi:
Akdeniz Bölgesi:
Ege Bölgesi:
Marmara Bölgesi:
İç Anadolu Bölgesi:
Güneydoğu Anadolu bölgesi:
B.Boş bırakılan yerleri doldurunuz.(5 puan)
*…………….. insanların çeşitli ürünler elde etmek
için toprağı işleme faaliyetidir.
*……………. devlet tarafından kişi veya
kurumlardan ya doğrudan doğruya, ya da bazı
maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak
suretiyle dolaylı yoldan toplanan paradır.
*…………………………. Kendini yetiştirmiş
insandır.
*İnsanların geçimini sağlamak için yaptığı sürekli
işe ……………….. denir.
*Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasına
…………………. mal almasına
…………………denir.
PUAN :
C.Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olarak
değerlendiriniz.
( )1. Gelişmiş ülkelerde genellikle dış ticaret
fazladır.
( )2.Mal ve hizmetlerin ülke içinde alınıp
satılmasına içticaret adı verilir.
( )3. İlk olarak ortaya çıkan ekonomik faaliyet
tarımve hayvancılıktır.
( )4.Ülkemiz,fındık ve kurutulmuş incir üretimde
Dünya'da ilk sırayı alır.
( )5.Kazakistan'ın başkenti Astana'dır.
D.Çoktan seçmeli soruları yapınız.
1.Aşağıdakilerden hangisi sanayinin gelişmiş olduğu
şehirlerimizden değildir?
A) Siirt B) İstanbul C) İzmit D) Bursa
2.) İstanbul’un, Türkiye’nin nüfusu en fazla şehri
olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A) Sanayi B) Ticaret C) Ulaşım D) Tarım
3.) Dünyada en fazla Türkiye’de bulunan maden
hangisidir?
A) Bor B) Demir C) Bakır D) Altın
4.) Ayni iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki
ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İncir -Zeytin B) Buğday –Şeker pancarı
C) Pirinç - Mısır D) Buğday-Çay
5.)Dünyada en çok rezervi bulunan ve uzay
teknolojilerinin vazgeçilmez ham maddesi olan maden
aşağıdakilerden hangisidir?
A:Taş Kömürü B:Bor C:Civa D:Demir
6Aşağıdaki bölgelerden hangisinde çay fabrikası
kurmak daha uygun olur?
A:Karadeniz Böl. B:Marmara Böl. C:Akdeniz Böl.
D:Ege Böl.
7Bir mesleği seçerken aşağıdaki özelliklerden
hangisi dikkate alınmaz?
A:Eğtim durumu B:Aile baskısı C:Kişisel beceri
D:Kişisel özelliklere uygunluk
82005 yılında İstanbul’da düzenlenen “Formula 1 “
yarışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A:Ülkemizde eski dönemlerden beri izlenen ve sevilen
bir spor faaliyetidir.
B:Ülke ekonomisine katkı sağlamıştır.
C:Ülkemizin tüm dünyada reklamı yapılmıştır.
D:Yerli ve yabancı binlerce turist İstanbul’u ziyaret
etmiştir.
9Orman yangınlarının sebeplerinden hangisi
olamaz?
A:Yıldırım düşmesi
B:Bilinsizce yakılan ateşler
C:Ekili arazi elde etme isteği
D:Yağmurlu gün sayısının fazla olması
10)
11)Dünya üzerindeki;
Amazon ve Kongo Havzaları
Antarktika, Grönland ve Kanada'nın kuzeyi
Kuzey Sibirya ve Himalayalar
Yukarıda verilen bölgelerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüksek dağların bulunduğu bölgeler olmaları
B) Yer altı kaynakları bakımından zengin olmaları
C) Nüfusu az bölgeler olmaları
D) Dünyanın en fazla yağış alan bölgeleri olmaları
12)Aşağıdaki grafiklerde bir ülkenin ithalat ve
ihracatında yer alan malların oranları görülmektedir.
Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında, bu ülke ile
ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Tarımsal üretim yetersizdir
B) İşsizlik oranı fazladır
C) Gelişmiş bir ülkedir
D) İthalat giderleri ihracat gelirlerinden fazladır.
13) Bir ülkenin ithalatında ham ve yarı işlenmiş
maddeler, ihracatında ise yapılmış eşya büyük bir
paya sahipse bu ülke aşağıdaki guruplardan hangisine
girer?
A) Turizmi gelişmiş
B) Sanayisi gelişmiş
C) Tarım ürünü fazlası olan
D) Yeraltı zenginliği fazla
14) Ülke dışına çıkacak malların ve ülkeye giriş
yapılacak malların kontrol edildiği yere ne ad
verilir?
A. İhracat B. İthalat C. Gümrük D. Sınır
15) Ülke içinde yapılan ticarete iç ticaret adı
verilir.
Aşağıdakilerden hangisi iç ticarete örnek
değildir?
A) Bursa’da üretilen otomobilin Samsun'da
satılması
B) Trabzon’lu balıkçıların, Karadeniz'de tuttukları
balıkları Ankara balık pazarında satması.
C) Denizli’de yetiştirilen üzümlerin İzmir
limanından Rusya'ya satılması.
D) Antalya'da yetiştirilen domateslerin İstanbul
pazarlarında satılması.
16) Bir ülkenin dış ticaret hacminin
büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenemez?
A) Sanayide üretiminin artırılması
B) Ürün kalitesinin yükseltilmesi
C) Fuarlar düzenlenmesi
D) Gümrük vergisinin artırılması
17)
18)
19) Aşağıda ithal edilen mallara tick (√)ihraç yapılan
mallara çarpı(X) işareti koyunuz.
20)
BAŞARILAR DİLERİM…
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
Download