S-5- Bu birliğin kurulmasında Avusturya ve Fransa engeldi. Birliği

advertisement
2004-2005 ÖĞRETİM YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ OSMANLI TARİHİ
II.DÖNEM II.YAZILI SORULARI
DERSİ
S-1- Viyana Kongresi’nin toplanış amaçları nelerdir?
S-2- 1830 İhtilallerinin sebeplerini yazınız.
S-3-Divan-ı Hümayun’un üyelerini yazınız. Bunlar hangi sınıflarda yer almışlardır?
S-4- Alman ve İtalya Siyasi Birliğinin kurulmasının sonuçlarını yazınız.
S-5- Bu birliğin kurulmasında Avusturya ve Fransa engeldi. Birliği oluşturmada Prusya’nın çalışmaları etkili
olmuştur. Prusya başbakanı Bismark’ın çalışmaları birliğin oluşmasın da etkili olmuştur. Avusturya ve
Fransa’nın yenilgiye uğratılması ile bu birlik 1871 yılında kurulmuştur.................................................................
Yukarıdaki anlatılan olayın konu başlığı nedir?
S-6- Osmanlı Devleti ................................da etkisiyle açık Pazar haline geldi.
Padişah ölünce oğullarından hangisinin tahta geçeceği konusunda,devlet yönetiminde etkili grupların
(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu. Buna ...................................denirdi
I.Ahmet’le birlikte tahta geçme kuralı olarak kabul edilmiştir.Ekber ve.................................
Toplanan oğlanlar,acemi ocağına gönderilmeden önce,içlerinden seçilenler,çeşitli saray okullarına gönderilirdi.
Bunlara .....................................denirdi.
...............................................,eyaletin en yüksek rütbeli komutanıydı.
Boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.
S-7- Napolyon Savaşları,1815,Viyana Kongresi,Restorasyon Devri kelimelerini kullanarak tarihi bir olay
yazınız.
S-8-Muhzır,İlmiye,Seyfiye,Sadaret Kaymakamı,Arz odası,Amedi kalemi,Kazasker,Naib,Ferman,Eşkinci
A-Sadrazam sefere gittiği zaman İstanbul’da vekil olarak kalan kişi.
B-Bu kolun görevi ifta,kaza ve tedris idi.
C-Padişah’ın divan üyelerini kabul ettiği oda.
D-Osmanlı Devleti’nde kadıya bağlı olarak çalışan ve suçluların mahkemeye getirilmelerini sağlayan görevli.
E-Şeyhü’l islam ve ilmiye mensuplarının özlük işlerini yürüten görevliler.
Cevaplarını karşılarına yazınız.
S-9-Aşağıdakileri bilgilerin yanına olayı yazınız.
A-Napolyon savaşları ile bozulan Avrupa sınırlarını düzenlemek için toplanmış ve mutlakiyetçi yönetimlerin
güçlendirilmesine çalışmıştır..........................
B-Bu ihtilal sonrasında işçi sınıfına iyileştirici haklar verildi. .....................
C-Almanya,İtalya ve Avusturya arasında oluşturulan ittifak..........................
D-Mısır’ın önemi artmış,İngiltere sömürgelerini koruma telaşına kapılmıştır...................
E-Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri’nin açık pazarı haline gelmiştir.............................
S-10-İnsan ve hayvan gücünün yerini makine aldı.
-İlk defa İngiltere’de başladı.
-İşçi sınıfı oluştu ve şehirleşme arttı.
-Eşitlik, adalet,insan hakları,hürriyet gibi fikirler yayıldı.
-Üretim arttı,hammadde ve pazar sorunu ortaya çıktı.
Yukarıdaki dört özellik ve farklı olan özelik hangi olaylara aittir?Yazınız.
Yedekler
S-1- Saray hangi bölümlerden meydana gelmiştir?Fonksiyonları nelerdir?
S-2- Çıkma usulü nedir?Açıklayınız.
S-3- Meclis-i Mebusan,Ferman,Tuğra,Şehremini,Taht kadısı kelimelerini birer cümle ile yazınız.
S-4-Bu birliğin kurulmasında Avusturya ve Fransa engeldi.
-Prusya’nın çalışmaları etkili olmuştur.
-Karbonari teşkilatının birliğin kurulmasında büyük etkisi vardır.
-Alsas-Loren bölgesi Almanya’ya geçti.
-Bismark’ın birliğin kurulmasında büyük payı vardır.
Yukarıdaki dört özellik ve farklı olan özelik hangi olaylara aittir?Yazınız.
S-5-Defterdar,Nişancı ,Magna Carta ,Karbonari,Prusya kelimeleri hangi konularda geçmiştir?Yazınız.
Not Değeri:Her soru 10 puandır. Süre:40 Dk.
Yapamadığınız soruları yedeklerden tamamlayabilirsiniz.Cevaplar 10’dan fazla olursa ilk yedekten itibaren iptal
edilecektir.
2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ OSMANLI TARİHİ DERSİ
II.DÖNEM III.YAZILI SORULARI
S-1-Divan-ı Hümayun’da hangi kolun temsilcileri vardı,görevleri nelerdi?
S-2- Sanayi İnkılabının sonuçlarını yazınız.
S-3- Osmanlı Devleti’ne uygulanan çifte standardı açıklayınız.
S-4- Fransız İhtilali yazınız.
S-5- Milliyetçilik ve liberalizm hareketi bağımsızlık hareketlerine dönüşmesi, İşçi sınıfının oluşması ve yeni
haklar talep etmesi, bu olaya yol açmıştır. Sonuçta işçiler yeni haklar kazandılar,bazı milletler bağımsızlıklarını
kazandılar, liberalizm ve demokrasi gelişti,yeni anayasalar hazırlandı,esir ticareti yasaklandı,sosyalist fikirler
yayıldı , İmparatorluklar iyice sarsıldı............................................................................................................
Yukarıda bahsi geçen olayı yazınız.
S-6-Birun,Enderun,Harem,Defterhane-i Amire,Şikayet Defteri,Mühimme Defteri,Arz odası,Küçük oda.,Beylikçi
kalemi
Sarayda padişahın özel hayatının geçtiği iç bölüm.......................................
Sarayın kadınların kaldığı bölümü..............................................
Sarayın devlet işlerinin yürütüldüğü bölümü..........................................
Tımar uygulamalarına ait kayıtların tutulduğu bölüm..............................................
Divan’a yapılan şikayetlerin kayıtlarının tutulduğu defter............................................
S-7- Osmanlı Devleti ................................da etkisiyle açık Pazar haline geldi.
Padişah ölünce oğullarından hangisinin tahta geçeceği konusunda,devlet yönetiminde etkili grupların
(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu. Buna ...................................denirdi.
Toplanan oğlanlar,acemi ocağına gönderilmeden önce,içlerinden seçilenler,çeşitli saray okullarına gönderilirdi.
Bunlara .....................................denirdi.
...............................................,eyaletin en yüksek rütbeli komutanıydı.
S-8-Seyfiye,Kalemiye,İlmiye,Şehremini,Kadı,Mühime,Enderun,Muhtesip,Katip,Muhzır
Bu kolun görevi yönetim ve askerlikti..........................................................
Padişahın özel hayatını geçirdiği bölümdü.....................................................
Bu kolun görevi idari ve mali bürokrasi idi........................................................
Davalara bakarlar ve aynı zamanda kazaları yönetirlerdi...........................................................
Belediye işlerinden sorumlu idi................................................................................
Karşılarına uygun olan kelimeleri yerleştiriniz.
S-9-Aşağıdaki bilgilerin yanına olayları yazınız.
Harem’in dış işlerinden sorumlu görevli........................................................................
Mutlakiyet rejimlerini korumak,milliyetçilik ve bağımsızlık hareketlerine engel olmak için
toplanmıştır...........................................................
Sanayi İnkılabı ile işçi sınıfının oluşması ve yeni haklar talep etmesiyle meydana gelmiştir......................
Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik isyanları başladı.........................................
İtalya siyasi birliğinin kurulmasını sağlamıştır........................
S-10-Bu birliğin kurulmasında Avusturya ve Fransa engeldi.
-Prusya’nın çalışmaları etkili olmuştur.
-Papalıkta bu birliğe katılmıştır.
-Avusturya ve Fransa yenilgiye uğratılmıştır.
-Bismark’ın birliğin kurulmasında büyük payı vardır.
Yukarıdaki dört özellik ve farklı olan özelik hangi olaylara aittir?Yazınız.
S-1-1830 İhtilalleri’nin sonuçlarını yazınız.
S-2-Osmanlı devlet anlayışını hangi unsurlar oluşturmuştur?Açıklayınız.
S-3-Restorasyon Devri,Ulufe,Dersaadet,Piyemonte,Müderris kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.
S-4- Aşağıdakileri bilgilerin yanına olayı yazınız.
Napolyon savaşları ile bozulan Avrupa sınırlarını düzenlemek için toplanmış ve mutlakiyetçi yönetimlerin
güçlendirilmesine çalışmıştır..........................
Bu ihtilal sonrasında işçi sınıfına iyileştirici haklar verildi. .....................
Almanya,İtalya ve Avusturya arasında oluşturulan blok..........................
İngiltere,Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu blok................................
Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri’nin açık pazarı haline gelmiştir.............................
S-5-Restorasyon Dönemi,Nişancı,Bismark,Etajenero,Birun kelimeleri hangi konularda geçmiştir?Yazınız.
Not Değeri:Her soru 10 puandır. Süre:40 Dk. Yapamadığınız soruları yedeklerden tamamlayabilirsiniz.Cevaplar
10’dan fazla olursa ilk yedekten itibaren iptal edilecektir.
Download